Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3217186
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-05-2024
Portal - Druki urzędowe do pobrania
Druki urzędowe do pobrania
Pdf
DRUKUJ

Dowody osobiste

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego.


Obowiązek meldunkowy

 Zgłoszenie pobytu stałego.

 Zgłoszenie pobytu czasowego.

 Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę.

 Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP.

 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.

 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.

Nadanie numeru PESEL


Rejestracja stanu cywilnego

 Wniosek o sprostowanie - uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa.

 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia.

 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu.

 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego.

 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.


Podatki

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa / o nie posiadaniu gospodarstwa / o wielkości użytków rolnych.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

 Deklaracja na podatek od środków transportowych

 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 Deklaracja na podatek od nieruchomości

 Dane o nieruchomościach

 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 Informacja w sprawie podatku rolnego

 Deklaracja na podatek rolny

 Dane o nieruchomościach rolnych

 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 Informacja w sprawie podatku leśnego

 Deklaracja na podatek leśny

 Dane o nieruchomościach leśnych

 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 Wniosek o zwrot nadpłaty podatku / zaliczeniu nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań / przeksięgowanie na inną pozycję


Ochrona Środowiska

 Informacja o wyrobach zawierających azbest

 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz A - budynki i lokalne mieszkalne)

 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz B - budynki i lokalne niemieszkalne)

 Wniosek o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2024 rok

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Sławno 

 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

 Zgoda właściciela/współwłaściciela na usunięcie drzew/krzewów

 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

 

Zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących złom lub wywrot

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Wniosek o wydanie warunków technicznych

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalności na terenie gminy w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.


Działalność gospodarcza

 Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sławno

 Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sławno

 


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


Planowanie przestrzenne

 Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu

 Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie


Gospodarka gruntami

 Broszura informacyjna – rozgraniczenie nieruchomości

 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

 Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości

 Wniosek o dzierżawę gruntu

 Wniosek o najem lokalu użytkowego


Zajęcie pasa drogowego

 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ogrodzenia ,  lokalizację / przebudowę  zjazdu


 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ