Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3217167
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-05-2024
Portal - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Pdf
DRUKUJ

 

Oficjalny serwis informacyjny
https://spis.gov.pl

Od 1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Trwają już prace organizacyjne i przygotowawcze do przeprowadzenia spisu.

Z dniem 1 lutego 2021 r. rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych terenowych.

Spisem objęte zostaną:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Dane zbierane będą następującymi metodami:

 • samospisu internetowego,
 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego,
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

Obowiązkową metodą spisu dla osób fizycznych będzie samospis internetowy.

W Urzędzie Gminy Zgierz zostanie dodatkowo udostępnione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie również będzie można dokonać samospisu. Przy wypełnianiu formularza w urzędzie, pomocy będzie udzielać Gminne Biuro Spisowe.

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłączy możliwości zebrania danych metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez rachmistrzów spisowych.

Zakres informacji zbieranych w spisie obejmować będzie:

 • charakterystykę demograficzną,
 • aktywność ekonomiczną,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystykę etniczno-kulturową,
 • gospodarstwa domowe i rodziny,
 • stan i charakterystykę zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Na terenie gminy Sławno  pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy Sławno – jako Gminny Komisarz Spisowy, przy pomocy Gminnego Biura Spisowego, utworzonego ZARZĄDZENIEM NR 1/2021 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Sławnie. 

Siedziba Gminnego Biura Spisowego znajduje się w Urzędzie Gminy Sławno,  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26 - 332 Sławno. Kontakt telefoniczny: 44 755 18 67

Krajowym aktem prawnym, regulującym kwestie związane z przeprowadzeniem spisu, jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie http://spis.gov.pl

 


Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Sławnie.

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.) – zwanym dalej NSP 2021.

 

Wójt Gminy Sławno - Tadeusz Wojciechowski jako Gminny Komisarz Spisowy w Sławnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Termin składania ofert: od 1.02.2021r. do 9.02.2021 r.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy w Sławnie Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail 
 2. oświadczenie o:
   1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
   3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
   4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Sławnie – nr tel. 887 030 350, e-mail:  

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Sławno

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ