Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3217189
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-05-2024
Portal - RODO
RODO
Pdf
DRUKUJ

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno 
  • Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Sławnie jest Pani Marta Śmigiel,  kontakt e- mail:  
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./ oraz innych ustawach... - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do :

  • żądania od Administratora dostępu Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności)

 Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych)

 Klauzula informacyjna monitoring

 Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy w Sławnie 

 Klauzula Informacyjna e-mail 

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

 Klauzula informacyjna - informacja publiczna

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z procedurą planistyczną sporządzenia miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ