Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3258653
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-07-2024
Portal - Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury
Pdf
DRUKUJ

 

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest   Gmina  Sławno jest prowadzony na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina  Sławno:

I. Rejestr instytucji kultury prowadzi  Referat oświaty, zamówień publicznych, kultury i sportu   Urzędu Gminy Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 , 26-332 Sławno, Tel. +48 (44) 755-18-53.

II. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury:

„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora,

2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

§  otwarty dostęp do zawartości rejestru,

§  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu( § 10ust. 2 pkt.1 rozporządzenia) , jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie w/w Referatu .

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez  przesłanie na adres wskazany we wniosku, bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

 IV. Wydanie odpisu o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie  z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. t.j. 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy.

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty ( chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej ( zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)

VI. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Gminy Sławno:


BS Oddział w Sławnie Nr 60 8992 0000 0007 8432 2000 0010

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ