Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1920575
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Wybory
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Pdf
DRUKUJ

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach ma obywatel polski, który:
•    najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
•    nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
•    nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
•    nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców.
Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały,
a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek – przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca najpóźniej do dnia 4 października 2011 r.

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Wyborca który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców do dnia 7 października 2011 r.

Głosowanie korespondencyjne.
Prawo głosowania korespondencyjnego mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej do dnia 19 września 2011 r.


Głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wyborca składa wniosek do wójta gminy w której jest wpisany do rejestru wyborców
do dnia 29 września 2011 r.

Dopisanie wyborców niepełnosprawnych do lokalu wyborczego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym do tego lokalu wyborczego składa się w urzędzie gminy do dnia 26 września 2011 r.

Udostępnianie spisu wyborców.
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborców w urzędzie gminy i następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. w dniach od 19 września do 30 września 2011 r.


Wójt Gminy Sławno
/-/ Tadeusz Wojciechowski

 

Postanowienie
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Zgloszenie
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykaz składów
Wykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 23 sierpnia 2011 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Komunikaty OKW w Piotrkowie Trybunalskim

Komunikat_1
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011r.
   
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ