Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1517782
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-12-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania rosnąco
[OG]Ogłoszenie
2010
Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego Ludowemu Klubowi Kolarskiemu "LUKS Sławno" w kwocie 25.000 zł na realizowane zadania. 2010-03-24
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/2010
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-03-09
[DEC]Decyzja
7627/1/13/2010
Decyzja o Umorzeniu Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Biogazowni Dąbrowa o mocy 1,8 MW na działkach o nr ew. 243/1, 244, 245 w Dąbrowie, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie" 2010-03-16
[POST]Postanowienie
7627/4/6/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzeniu w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych nr 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259, i 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-04-07
[ZP]Zamówienie publiczne
PL/3410/5/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. : „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( Działanie 2.1: Gospodarka wodno – ściekowa)” 2010-04-14
[OG]Ogłoszenie
2222/8/2010
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej p.n „wodociąg osiedle Grążowice” 2010-04-14
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/12/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-12/10 z dnia 16.04.2010 roku o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych na działkach oznaczonych nr 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1 położonych w obrębie Sławno. 2010-04-16
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/7/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Dostawę niezbędnego wyposażenia, sprzętu multimedialnego i doposażenia placów zabaw w punktach przedszkolnych w Celestynowie, Kozeninie i Kunicach 2010-04-20
[ZARZ]Zarządzenie
21/10
W sprawie określenia czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sławno 2010-03-31
[OG]Ogłoszenie
PPWOW/1/2010
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej 2010-04-29
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/6/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi cateringowe dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Celestynowie, Kozeninie, Kunicach 2010-04-27
[ZP]Zamówienie publiczne
PL/3410/8/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. : Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( Działanie 2.1: Gospodarka wodno – ściekowa) 2010-05-11
[OB]Obwieszczenie
ABI/7332/5/2010
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-06-09
[DInfo]Dodatkowe informacje
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sławno na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sławno na 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016" 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Sławno na lata 2009 - 2012 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Prognoza oddziaływania na środowisko "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sławno na lata 2009 - 2012" 2010-06-10
[OG]Ogłoszenie
2010
Dofinansowanie kredytów klęskowych 2010-06-22
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/19/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259, 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-06-24
[ZAW]Zawiadomienie
7627/5/2/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowalanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonyvh w miejscowości Kozenin 53c. 2010-07-05
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1106