Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3126537
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-02-2024
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania rosnąco
[OG]Ogłoszenie
2010
Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego Ludowemu Klubowi Kolarskiemu "LUKS Sławno" w kwocie 25.000 zł na realizowane zadania. 2010-03-24
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/2010
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-03-09
[DEC]Decyzja
7627/1/13/2010
Decyzja o Umorzeniu Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Biogazowni Dąbrowa o mocy 1,8 MW na działkach o nr ew. 243/1, 244, 245 w Dąbrowie, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie" 2010-03-16
[POST]Postanowienie
7627/4/6/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzeniu w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych nr 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259, i 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-04-07
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/12/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-12/10 z dnia 16.04.2010 roku o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych na działkach oznaczonych nr 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1 położonych w obrębie Sławno. 2010-04-16
[ZARZ]Zarządzenie
21/10
W sprawie określenia czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sławno 2010-03-31
[OB]Obwieszczenie
ABI/7332/5/2010
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-06-09
[DInfo]Dodatkowe informacje
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sławno na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sławno na 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016" 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Sławno na lata 2009 - 2012 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Prognoza oddziaływania na środowisko "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sławno na lata 2009 - 2012" 2010-06-10
[OG]Ogłoszenie
2010
Dofinansowanie kredytów klęskowych 2010-06-22
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/19/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259, 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-06-24
[ZAW]Zawiadomienie
7627/5/2/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowalanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonyvh w miejscowości Kozenin 53c. 2010-07-05
[DEC]Decyzja
7627/4/25/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numery działek przed ich podziałem: 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1) położonych w obrębie Sławno 2010-07-19
[ZAW]Zawiadomienie
7627/8/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruchu elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni, oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-07-23
[ZAW]Zawiadomienie
AB.I/7332/5/2010
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 4/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 107 351E i nr 107 360E Grudzeń Kolonia - Grudzeń Las - przejazd kolejowy Bratków" 2010-07-22
[POST]Postanowienie
7627/8/7/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruch elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni, oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3 połozonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-08-23
[POST]Postanowienie
7627/5/8/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjnych 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53C. 2010-08-24
[POST]Postanowienie
7627/5/9/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie zawieszenia postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2010-08-24
[POST]Postanowienie
7627/4/30/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej w dniu 19 lipca decyzji nr 7627/04-25/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numery działek przed ich podziałem: 265,862,861,262,261,260,259 i 258/1) położonych w obrębie Sławno. 2010-08-24
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/1/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-08-23
[DEC]Decyzja
7627/8/14/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruchu elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-09-07
[OG]Ogłoszenie
7627/9/2010
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015. 2010-09-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Informacja o realizacji zadania pod nazwą "Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A" z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2010-09-15
[OG]Ogłoszenie
2/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: dz.nr 829 obręb Zachorzów Kolonia 2010-09-07
[OG]Ogłoszenie
3/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 870 obręb Prymusowa Wola 2010-09-07
[ZAW]Zawiadomienie
7627/5/17/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2010-09-20
[DInfo]Dodatkowe informacje
2010
Komunikat Departamentu Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". 2010-10-18
[DInfo]Dodatkowe informacje
6110/1/2010
Informacja Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, uproszczonego planu urządzenia lasu - dla lasów stanowiących własność "G - K" Spółki z o.o. we wsi Olszowiec, gm. Sławno, pow. opoczyński na okres od 01.01.2011 r. do 21.12.2020 r. 2010-10-26
[OG]Ogłoszenie
72/10/72/2010
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego 2010-10-19
[N]Nieruchomość
72243/2010/2/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2010-11-02
[ZAW]Zawiadomienie
7627/11/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gm. Sławno. 2010-11-10
[DEC]Decyzja
7627/5/24/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2010-11-19
[OG]Ogłoszenie
7325/2/10/2010
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno. 2010-11-22
[POST]Postanowienie
7627/11/8/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gm. Sławno. 2010-12-08
[ZAW]Zawiadomienie
7627/12/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno - biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2010-12-17
[DEC]Decyzja
7627/11/15/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowow - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gmina Sławno. 2010-12-20
[ZAW]Zawiadomienie
7627/13/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno - biurową na terenie nieruchomości - działki 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2010-12-20
[DEC]Decyzja
7627/14/1/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów sanitarnych zbiorczych na terenie działek znajdujących się w obrębie Grudzeń Kolonia. 2010-12-27
[OG]Ogłoszenie
72243/1/11/1/2011
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb wsi Bratków, dz. nr 585 2011-01-11
[POST]Postanowienie
11/7627/12/6/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budunkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią reczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2011-01-21
[POST]Postanowienie
11/7627/12/7/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budunkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią reczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2011-01-21
[DEC]Decyzja
7627/15/1/2011
Decyzja Wójta Gminy Sławno o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA NR 28232 SŁAWNO. 2011-01-27
[OG]Ogłoszenie
2011
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich 2011-01-27
[POST]Postanowienie
11ROŚiR/7627/13/7/10
Postanowienie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/13-07/10/11 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno-biurową na terenie nieruchomości - działka nr 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2011-01-28
[DEC]Decyzja
11 ROŚiR/7627/13/13/10
Decyzja Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/13-13/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno-biurową na terenie nieruchomości - działka nr 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2011-02-10
[ZAW]Zawiadomienie
2011ROŚiR/7627/5/35/10
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 7627/05-35/10/11 z dnia 09.03.2011 roku w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno Nr 7627/05-24/10 z dnia 19 listopada 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 90 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 – obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2011-03-09
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/7627/1/1/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/1-1/11 z dnia 14.03.2011 roku o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. w Grudzeń Las 28, gmina Sławno, powiat Opoczno na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2011-03-14
[DEC]Decyzja
ROŚiR/7627/2/11
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 7627/2/11 z dnia 15 marca 2011 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów sanitarnych zbiorczych na terenie działek znajdujących się w obrębie Tomaszówek oznaczonych nr: 258/9, 259/5, 48/3, 259/6, 258/10, 258/8, 258/3, 259/4, 240, 48/5. 2011-03-16
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1967