Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1348122
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-03-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/58/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2018 roku 2017-11-21
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ4210.6.2017AZi17/4210/6/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.6.2017.AZi.17 (poprzedni znak sprawy WOOŚ-I.4210.9.2017.AZi) z dnia 7 listopada 2017 roku, w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdu kolejowego w km 95,136 w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” zawiadamiające strony postępowania, o: 1) wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi decyzji nr 82/2017 znak WOOŚ.4210.6.2017.AZi.16 (poprzedni znak: WOOŚ-I.4210.9.2017.AZi) o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 2017-11-07
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4210.6.2017AZi18/4210/6/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.6.2017.AZi.18 (poprzedni znak sprawy WOOŚ-I.4210.9.2017.AZi) z dnia 7 listopada 2017 roku, w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdu kolejowego w km 95,136 w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” podające do publicznej wiadomości, że: 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję nr 82/2017 znak WOOŚ.4210.6.2017.AZi.16 (poprzedni znak: WOOŚ-I.4210.9.2017.AZi) o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 2017-11-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/57/2017
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2018 roku. 2017-11-17
[ZP]Zamówienie publiczne
271/14/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 454 398,50 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 045 601,50 zł 2017-11-17
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. AZi.14/4210/23/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.14 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 27 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice – Knapówka w km: 93,966; 94,795; 95,470; 95,821; 96,343; 97,380; 98,487; 99,246; 99,693; 100,538; 100,975; 101,820; 101,970; 102,230; 102,995; 103,088; 103,181; 104,275; 104,964; 105,705; 106,196; 106,872; 108,233; 108,654; 108,779; 110,584; 113,161 w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” zawiadamiające strony postępowania, o: - zgromadzeniu materiału dowodowego w ww. sprawie, umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postepowanie; - możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłaszanych żądań, a także zapoznania się z aktami w ww. sprawie; - wyznaczeniu stronom postępowania siedmiodniowego terminu od doręczenia niniejszego zawiadomienia do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań oraz zapoznania się z aktami ww. sprawy. 2017-11-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/56/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek – Gmina Sławno w 2018 roku 2017-11-14
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-11-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/55/2017
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2018 roku 2017-11-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/54/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych 2017-11-09
[POST]Postanowienie
RB/6220/3/2017
Postanowienie Wójta Gminy mniszków znak RB.6220.3.2017 z dnia 26.10.2017 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowy zakładu o nową suszarnie piasku zlokalizowanej na działkach o nr ew: 256/2, 256/3, 254 obrębu Syski, gm. Mniszków 2017-10-26
[POST]Postanowienie
RB/6220/3/2017
Postanowienie nr 3/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 25.10.2017 roku stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy zakładu o nową suszarnie piasku zlokalizowanej na działkach o nr ew: 256/2, 256/3, 254 obrębu Syski, gm. Mniszków oraz określające zakres raportu oddziaływania na środowisko. 2017-10-25
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4242.1092017MRe3/4242/109/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.109.2017.MRe.3 z dnia 27 października 2017 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na „poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy. 2017-10-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-10-30
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 983 o pow. 0,1463 ha w obrębie Kamień. 2017-10-24
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-10-19
[OG]Ogłoszenie
2017
Ogłoszenie o konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-10-24
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ4210232017AZi12/4210/23/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.12 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 27 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice – Knapówka w km: 93,966; 94,795; 95,470; 95,821; 96,343; 97,380; 98,487; 99,246; 99,693; 100,538; 100,975; 101,820; 101,970; 102,230; 102,995; 103,088; 103,181; 104,275; 104,964; 105,705; 106,196; 106,872; 108,233; 108,654; 108,779; 110,584; 113,161 w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” zawiadamiające, że: - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie wydał opinię stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia;- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie stwierdzające brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2017-10-20
[OG]Ogłoszenie
1/2017
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Sławno 2017-10-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/53/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę bezzałogowego statku powietrznego (drona) z licencją uprawniającą do jego obsługi w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-10-16
First page
4
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 971