Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1222428
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-10-2017
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-06-23
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/2/19/2017
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.2.19.2017 z dnia 03.07.2017 roku, zawiadamiające strony postępowania, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania obiektu budynku gospodarczego na budynek produkcyjno – magazynowy oraz na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych na działce o numerze ewidencyjnym 394, jednostka ewidencyjna: Sławno, obręb: Trojanów, w powiecie opoczyńskim” został zebrany pełny materiał dowodowy wystarczający formalnoprawnie do wydania żądanej decyzji. 2017-07-03
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/6/47/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.06.47.2016 z dnia 30.06.2017 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Zakładu produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, Sławno CerraNova Sp. z o.o.” 2017-06-30
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2017/
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr ewid.: 343, obręb Zachorzów, gm. Sławno 2017-06-28
[OG]Ogłoszenie
IB.6840./
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr ewid.: 421, obręb Bratków, gm. Sławno 2017-06-28
[OG]Ogłoszenie
IB.6840./
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid.: 405 obręb Sepno Radonia, gm. Sławno 2017-06-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-06-26
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.10.2016/
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 585, obręb Bratków gm. Sławno 2017-06-27
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie o przyznanych nagrodach za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok 2016. 2017-06-28
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-06-23
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-06-21
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4242.17.2017MGr2/
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.17.2017.MGr.2 z dnia 23 czerwca 2017 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. 2017-06-23
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/7/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.7.2017 z dnia 23.06.2017 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak OŚiR.6220.3.6.2017 z dnia 23.06.2017 roku nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2017-06-23
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/6/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.6.2017 z dnia 23.06.2017 roku nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2017-06-23
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.1.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid.: 1,2 obręb Prymusowa Wola 2017-06-09
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ4210.16.2017GS.2/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4210.16.2017.GS.2 z dnia 19 czerwca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Reszela – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 15/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice – wszczęto postępowanie w przedmiocie zmiany w/w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz, że został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia kończącego postępowanie 2017-06-19
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/5/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Realizację projektu: Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno 2017-06-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2/2017
GMINNA SPÓŁKA WODNA Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych 2017-06-22
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2017
GMINNA SPÓŁKA WODNA Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych 2017-06-22
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/2/14/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.2.14.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania obiektu budynku gospodarczego na budynek produkcyjno – magazynowy oraz na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych na działce o numerze ewidencyjnym 394, jednostka ewidencyjna: Sławno, obręb: Trojanów, w powiecie opoczyńskim”. 2017-06-19
First page
4
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 896