Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1557301
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-02-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.5.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bratków oznaczonej jako działka 239/1 o pow. 0,20ha. 2018-11-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/11/2018
Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2019 roku 2018-12-04
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/66/2018
Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno w latach 2019 - 2020 w 34 miejscowościach 2018-12-03
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/64/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek – Gmina Sławno w 2019 roku 2018-11-30
[N]Nieruchomość
IB.6831.21.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr IB.6831.21.2018 z dnia 30.11.2018r w sprawie podziału z urzędu działki nr 489 w obrębie wsi Zachorzów. 2018-11-30
[OG]Ogłoszenie
GN-II.752.5.2017.PJ/
Decyzja Wojewody Łódzkiego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności działki nr 242/2 o pow. 0,0308ha w obrębie Tomaszówek oraz nabycia z mocy prawa przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki. 2018-11-19
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/63/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z drogą gminną Nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów 2018-11-27
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/39/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.39.2017 z dnia 26.11.2018 roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 listopada 2018 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak OŚiR.6220.3.38.2017 o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji znak OŚiR.6220.3.34.2017 z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-11-26
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/38/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.38.2017 z dnia 26 listopada 2018 roku o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.34.2017 z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-11-26
[N]Nieruchomość
IB.6850.3.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia w obrębie wsi Zachorzów. 2018-11-20
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/10/2018
Ogłoszenie o zamówieniu Udzielenie kredytu długoterminowego 2018-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/62/2018
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2019 roku. 2018-11-20
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/61/2018
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2019 roku 2018-11-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.14.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-11-14
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/60/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2019 roku 2018-11-13
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.5/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.5 z dnia 6 listopada 2018 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 21 stycznia 2019 r. 2018-11-06
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 516/1, 517, 519 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 451, 452 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 449, 450 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/56/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w 2018 roku 2018-10-31
First page
2
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1029