Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2667904
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-08-2022
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.28.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 107 301E na odcinku950 mb -przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki”. 2022-05-31
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR SL/6733/5/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6733.5.2022.Sl z dnia 30.05.2022 roku zawiadamiające, że został zebrany pełny materiał dowodowy w postępowaniu prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Angelika Kwiatkowska, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony, na części działki nr ewid.: 1579/16, obr. 7 - Gawrony, gm. Sławno, dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE (o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5MPa) na części działki nr ewid.: 1579/16, obr. 7 - Gawrony, gm. Sławno. 2022-05-30
[SPRAW]Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 2022-05-24
[DEC]Decyzja
BOŚiR SL/6730/102/8/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6730.102-8.2021.SL z dnia 27 maja 2022 roku o warunkach zabudowy nieruchomości obejmującej działki położone w obrębie 32 – Wygnanów, gm. Sławno i oznaczone nr ewid.: 535 i 560/1 dla inwestycji polegającej na budowie systemu fotowoltaicznego we wsi Wygnanów, w skład którego wchodziła będzie elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 1MW 2022-05-27
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 25.05.2022 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 25.05.2022 roku, na wniosek firmy VINDEREN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej zmianę lokalizacji istniejącej mobilnej wieży typu KAMTARPOL H-27,5m na terenie działki nr ewid.: 908, obr. 25 – Sławno, położonej w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2022-05-25
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.1.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia dla Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu tj.: Gminny Gabinet Rehabilitacyjny w Sławnie. 2022-05-16
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/19/40/2021
Postanowienie Wójta Gminy Sławno z dnia 18.05.2022 roku znak BOŚiR.6220.19.40.2021 o odmowie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”, poprzez dopisanie do terenu przedsięwzięcia działki o numerze ewidencyjnym 361/4, obręb 14 Kozenin 2022-05-18
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/19/42/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.42.2021 z dnia 18.05.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.19.40.2021 o odmowie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”, poprzez dopisanie do terenu przedsięwzięcia działki o numerze ewidencyjnym 361/4, obręb 14 Kozenin 2022-05-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/41/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.41.2021 z dnia 18.05.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 18.05.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak BOŚiR.6220.19.40.2021 o odmowie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”, poprzez dopisanie do terenu przedsięwzięcia działki o numerze ewidencyjnym 361/4, obręb 14 Kozenin 2022-05-18
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.4.2022.BP/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego podziału działek nr 471/3, 910, 467 w obrębie wsi Sławno. 2022-05-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.23.2022/
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Gminy w Sławnie. 2022-05-17
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/4/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek firmy VINDEREN Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej zmianę lokalizacji istniejącej mobilnej wieży typu KAMTARPOL H-27,5m na terenie działki nr ewid.: 908, obr. 25 – Sławno, położonej w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2022-05-16
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.22.2022/
Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sławno. 2022-05-16
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Sławno w 2022 roku: na zadanie z zakresu oświaty i wychowania, na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na zadanie obejmujące porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 2022-05-11
[DInfo]Dodatkowe informacje
WOOŚ.TWo.2/4220/211/2022
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.211.2022.TWo z dnia 04.05.2022 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu wydania orzeczenia kończącego postępowanie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395”, nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie sprawy administracyjnej. Wydanie orzeczenia nastąpi nie później niż do 6 czerwca 2022 roku. 2022-05-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/7/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.2022 z dnia 02.05.2022 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących" 2022-05-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.21.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I” 2022-05-04
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/10/40/2021
Decyzję Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.40.2021 z dnia 29.04.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich „Grudzeń Las” 2022-04-29
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/10/41/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.41.2021 z dnia 29.04.2022 roku, o podaniu do publicznej wiadomości, że wydaniu w dniu 29.04.2022 roku wydał decyzję znak BOŚiR.6220.10.40.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich „Grudzeń Las”. 2022-04-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/10/42/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.42.2021 z dnia 29.04.2022 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 29.04.2022 roku decyzji znak BOŚiR.6220.10.40.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich „Grudzeń Las”. 2022-04-29
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/25/13/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno z dnia 26.04.2022 roku znak BOŚiR.6220.25.13.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej OPC4445B inwestora P4 Sp. z o.o. w miejscowości Prymusowa Wola dz. nr 61/1 ob. 0022, jedn. ew. 100707_2, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie”. 2022-04-26
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/25/15/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.25.15.2021 z dnia 26.04.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 26.04.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.25.13.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej OPC4445B inwestora P4 Sp. z o.o. w miejscowości Prymusowa Wola dz. nr 61/1 ob. 0022, jedn. ew. 100707_2, gm. Sławno,pow. opoczyński, woj. łódzkie”. 2022-04-26
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/25/14/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.25.14.2021 z dnia 26.04.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.25.13.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej OPC4445B inwestora P4 Sp. z o.o. w miejscowości Prymusowa Wola dz. nr 61/1 ob. 0022, jedn. ew. 100707_2, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie”. 2022-04-26
[DInfo]Dodatkowe informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2021 rok 2022-04-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/5/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony, na części działki nr ewid.: 1579/16, obr. 7 - Gawrony, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE (o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5MPa) na części działki nr ewid.: 1579/16, obr. 7 - Gawrony, gm. Sławno. 2022-04-26
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/26/10/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno z dnia 12.04.2022 roku znak BOŚiR.6220.26.10.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4441B” 2022-04-12
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/26/11/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.26.11.2021 z dnia 12.04.2022 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 12.04.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.26.10.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4441B” 2022-04-12
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/26/12/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.26.12.2021 z dnia 12.04.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.26.10.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4441B” 2022-04-12
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6845.1.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia pod działalność gospodarczą, obręb Sławno, część działki nr 911. 2022-04-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/4/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek firmy VINDEREN Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej zmianę lokalizacji istniejącej mobilnej wieży typu KAMTARPOL H-27,5m na terenie działki nr ewid.: 908, obr. 25 – Sławno, położonej w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2022-04-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.4.2022/
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I. 2022-04-11
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6730/103/8/2021
Decyzja o warunkach zabudowy wydana dla firmy AMPEA FM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. K. Chodkiewicza 3/135, 02-593 Warszawa dla inwestycji którą jest budowa systemu fotowoltaicznego we wsi Kozenin, w skład którego wchodziła będzie elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2,5MW 2022-04-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu średniego ciśnienia ( 2022-03-31
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych - aktualizacja. 2022-04-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/10/35/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.35.2021 z dnia 04.04.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich "Grudzeń Las". 2022-04-04
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/19/34/2021
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.34.2021 z dnia 04.04.2022 roku wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-04-04
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/19/35/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.35.2021 z dnia 04.04.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.19.34.2021 wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-04-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/36/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.36.2021 z dnia 04.04.2022 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 04.04.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak BOŚiR.6220.19.34.2021 z dnia 04.04.2022 roku wyjaśniającego na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-04-04
[N]Nieruchomość
GN.6843.2.10.2022/
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie planowanej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 2022-04-01
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.6.2021.BP/
Zawiadomienie strony z art.10 kpa 2022-04-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/25/9/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.25.9.2021 z dnia 28.03.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego 2022-03-28
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.9.2022.BP/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonych w obrębie wsi Zachorzów, nr działek 1325,1297,1133. 2022-03-30
[ZAW]Zawiadomienie
WA.ZUZ.IM/3/4217/32/2022
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4217.32.2022.IM z dnia 14.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych położonych na działkach o nr ewidencyjnych 74, 75/1, 115, 116/1, 116/2, 238/1, 239/3 obręb 0031 Wincentynów, gmina Sławno, powiat opoczyński. 2022-03-14
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/2/2022
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁAWNO o wydaniu w dniu 21 marca 2022 r. na wniosek firmy DINO POLSKA S. A., z siedzibą ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Michalina Kurzawska, decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę jednej linii kablowej SN i jednego stanowiska słupowego z podejściami na działkach nr ewid.: 914 i 916/1, obr. 25 - Sławno, gm. Sławno 2022-03-21
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/19/28/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-03-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/30/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.30.2021 z dnia 18.03.2022 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 18.03.2022 roku przez Wójt Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-03-18
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/19/29/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.29.2021 z dnia 18.03.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 18.03.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.19.28.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-03-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Mariola Pająk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony, gm. Sławno 2022-03-21
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.3.2022/
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I. 2022-03-22
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.14.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony” 2022-03-21
First page
2
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1671