Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1608158
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-04-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/12/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu bieżącego w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie 2019-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/11/2019
Dostawa wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 2019-01-30
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno, położonej w obrębie Kamień, oznaczonej jako działka nr 983/1. 2019-02-22
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. 2019-02-19
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób-zapewnienie dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, między innymi organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych. 2019-02-15
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/9/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wyposażenia - mebli w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-02-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/8/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędy Gminy w Sławnie 2019-01-29
[OG]Ogłoszenie
2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2019 r. 2019-01-21
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/7/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2019 2019-01-25
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-01-22
[ZAW]Zawiadomienie
AB.67401.12.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-01-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/6/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę dwustronnej reklamy świetlnej, baneru, roll-up w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-01-24
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.7/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.7 z dnia 18 stycznia 2019 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 22 lutego 2019 r. 2019-01-18
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr.3/4221/42/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.42.2018.MGr.3 z dnia 9 stycznia 2019 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 2019-01-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/4/2019
Wykonanie tablic i tabliczek w celu promocji produktu turystycznego i promocji projektu w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-01-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/5/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędy Gminy w Sławnie 2019-01-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/3/2019
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z drogą gminną Nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów 2019-01-15
[OG]Ogłoszenie
2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2019 r. zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-01-03
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.1.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do użyczenia. 2019-01-03
First page
2
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 901