Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1979606
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-06-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.13.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.13.2018 z dnia 17.09.2019r stwierdzająca ,że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 201 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Antoninów gm. Sławno stanowi mienie gminne. 2019-09-17
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno nr 11/2020 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno w obrębie Kamień. 2020-02-18
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.8,9.2019/
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Owadów oraz Trojanów. 2020-02-18
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ-WDŚ/ZIL.EK.1/420/262/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.262.2019.EK.1 z dnia 12.02.2020 roku, zawiadamiające strony postępowania, że pismem z dnia 27 stycznia 2020 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.262.2019.EK, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 października 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.213.2019.EK, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.35, o nadaniu decyzji własnej Nr 50/2019 z dnia 30 maja 2019 r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim, tj. wariant W6+W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74, rygoru natychmiastowej wykonalności. 2020-02-12
[OG]Ogłoszenie
IB.6845.1.2020/
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno położonej w obrębie wsi Dąbrowa oznaczonej numerami działek 585, 411/2, 411/3 o powierzchni łącznej 2,54ha. 2020-02-17
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.2020 z dnia 14.02.2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących. 2020-02-14
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno IB.6733.3.2020 2020-02-07
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.12.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-01-27
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2020/
OSP ZACHORZÓW KOLONIA Zapytanie ofertowe na utworzenia centrum integracji społecznej w Zachorzowie 2020-02-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.2.2020/
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2020 2020-02-05
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.2.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-01-28
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2020 roku. 2020-01-27
[OB]Obwieszczenie
2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu dokument pn. ,,Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławno - opracowane na lata 2020-2035". 2020-01-31
[ZP]Zamówienie publiczne
2020/
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok 2020-01-28
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, poprzez zapewnienie dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, między innymi organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych. 2020-01-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9-5.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-01-15
[OG]Ogłoszenie
IB.6845.1.2020/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie wsi Dąbrowa. 2020-01-10
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.1.2020/
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2020 roku 2020-01-08
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/4/76/2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.4.76.2018 z dnia 7 stycznia 2020 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” 2020-01-07
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3,ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-01-03
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-12-31
[DInfo]Dodatkowe informacje
RDR 2019/
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - 2019r. 2019-12-31
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dnia 23 października 2019 r. Pana Alberta Krzysztofika, działającego w imieniu Inwestora – PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Psary, gm. Sławno 2019-12-30
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.10.2019/
Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2020 roku 2019-12-23
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, oznaczonych jako działki nr 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975 w obrębie Kamień. 2019-12-18
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.5.2019/
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, oznaczonych jako działki nr 512, 513 w obrębie Antoninów. 2019-12-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.73.2019/
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych gminnego składowiska odpadów komunalnych – Gmina Sławno w 2020 roku 2019-12-19
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.72.2019/
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2020 roku 2019-12-19
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.71.2019/
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2020 roku 2019-12-19
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.11.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-12-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-12-10
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.70.2019/
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2020 roku 2019-12-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.69.2019/
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2020 roku. 2019-12-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.68.2019/
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego 2019-12-18
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/16/2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.16.2019 z dnia 16.12.2019 roku zawiadamiające strony postępowania, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 16.12.2019 roku decyzję znak OŚiR.6220.8.14.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 449, 450, 451, 452 w m. Kozenin, gm. Sławno” 2019-12-16
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/8/15/2019
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.15.2019 z dnia 16.12.2019 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 16.12.2019 roku decyzję znak OŚiR.6220.8.14.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 449, 450, 451, 452 w m. Kozenin, gm. Sławno” 2019-12-16
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-12-11
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/7/17/2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.7.17.2019 z dnia 11.12.2019 roku zawiadamiające strony postępowania, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 11.12.2019 roku decyzję znak OŚiR.6220.7.15.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Zakładu TOMBUD Tomasz Brol o nową halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kozenin, Gmina Sławno” 2019-12-11
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/7/16/2019
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.7.16.2019 z dnia 11.12.2019 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 11.12.2019 roku decyzję znak OŚiR.6220.7.15.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Zakładu TOMBUD Tomasz Brol o nową halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kozenin, Gmina Sławno” 2019-12-11
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.12.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-12-06
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ-WDŚ/ZIL. EK6/420/133/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.6 z dnia 28.11.2019 roku, zawiadamiające strony postępowania, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi NR 50/2019 z dnia 30 maja 2019 r., znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.20, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim, tj. wariant W6+W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74, nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. 2019-11-28
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/4/71/2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.4.71.2018 z dnia 2 grudnia 2019 roku, podające do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” 2019-12-02
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-11-28
[N]Nieruchomość
IB.6845.1.2019/
Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Antoninów, oznaczonej numerem działki 263 o pow.0,30ha. 2019-11-27
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/11/2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.11.2019 z dnia 28.11.2019 roku, o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 449, 450, 451, 452 w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2019-11-28
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.67.2019/
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu klimatyzacji do punktu konsultacyjnego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie 2019-11-27
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/7/11/2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.7.11.2019 z dnia 25.11.2019 roku, o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „rozbudowie Zakładu TOMBUD Tomasz Brol o nową halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kozenin, Gmina Sławno” 2019-11-25
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.11.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-11-21
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.9.2019/
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2019-11-21
First page
2
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1222