Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2244443
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-06-2021
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.2.2021/
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2021-06-10
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.2.2018/
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy w obrębie Kozenin. 2021-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
WOOŚ.MRe/4221/51/2021
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.51.2021.MRe z dnia 7 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich "Grudzeń Las" nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy oraz że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji nastąpi w terminie do 6 sierpnia 2021 roku. 2021-06-07
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi.49/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.49 z dnia 7 czerwca 2021 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h" nie jest mozliwe z uwagi na skomplikowany charakter sprawy administracyjnej, konieczność dokładnej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniem oraz konieczność dalszego uzupełnienia materiału dowodowego, a także z uwagi na obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. przewidywany termin wydania w/w decyzji to nie później niż do 9 października 2021 r. 2021-06-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Prymusowa Wola, na części działki nr ewid.: 1165, obr. 22-Prymusowa Wola, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm 2021-06-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek firmy P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 92-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Frączaka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Prymusowa Wola, gm. Sławno 2021-06-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6720/1/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-10
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.ZŻł/420/11/2021
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.11.2021.ZŻł z dnia 7 czerwca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego integralności z innymi środkami transportu" dla którego została wydana decyzja Nr 39/2015 z dnia 29.12.2015 r. oraz zawiadamiające o zebraniu kompletnego materiału dowodowego i wyznaczeniu stronom postępowania siedmiodniowego terminu wnoszenia uwag i wniosków. 2021-06-07
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.9.2020/
Decyzja o nabyciu na mienie gromadzkie działek nieruchomości położonych w obrębie Dąbrówka. 2021-05-28
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan zamówień- aktualizacja 2021-06-08
[OB]Obwieszczenie
JR/6220/5/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021.JR z dnia 01.06.2021 roku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Linia 110 kV Sławno-Sulejów-budowa nowej linii” 2021-06-01
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/12/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 334, 335, 337, 427, 426, 457/2, 457/1, 24, 266, 267, 268, 23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4, obr. 27-Szadkowice, nr ewid.: 667, 911, 666, 891, 574, 575 i 984, obr. 12-Kamień oraz nr ewid.: 201, obr. 1-Antoninów, gm. Sławno. 2021-05-28
[N]Nieruchomość
6845/1/11/
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno przeznaczonej do użyczenia tj.: Budynek świetlicy wiejskiej w Ostrożnej o pow. użytkowej 97,00 m2 położony na działkach nr 191/2, 192/2, 193 o pow. łącznej 0,09 ha, wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. 2021-05-31
[N]Nieruchomość
6845/2/11/
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno przeznaczonej do użyczenia tj.:Budynek świetlicy wiejskiej w Grążowicach o pow. użytkowej 122,73 m2 położony na działkach nr 1215, 1216 o pow. łącznej 0,35 ha, wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. 2021-05-31
[N]Nieruchomość
6845/3/11/
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno przeznaczonej do użyczenia tj.: Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrówce o pow. użytkowej 122,73 m2 położony na działkach nr 363/2, 707/2 o pow. łącznej 0,1975 ha, wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. 2021-05-31
[SPRAW]Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu Współpracy Gminy Sławno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ist.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 2021-05-24
[ZAW]Zawiadomienie
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.940.2021.IM z dnia 14.05.2021 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2021-05-14
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Mateusza Koziarskiego, działającego w imieniu Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o .o . Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Prymusowa Wola, gm. Sławno 2021-05-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.18.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. W podziale na trzy zadania. 2021-05-17
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach nr ewid.: 61/1 i 61/2, obr. 22 – Prymusowa Wola położonych w miejscowości Prymusowa Wola, gm. Sławno 2021-05-17
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/11/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec, gm. Sławno na działkach nr ewid.: 260 i 291, obr. 18-Olszowiec, gm. Sławno 2021-05-17
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/10/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamień, gm. Sławno na działkach nr ewid.: 92/14, 92/17, 93/4, 94/7, 94/10, 95/4, 95/5, 96/4, 96/5, 97/2, 98/4, 99/4, 99/7, 100/2, 101/2, 102/4, 102/7, 103/2, 104/2, 105/2, 106/2, 107/6, 107/9, 108/4, 109/6, 110/2 i 111/2, obr. 12-Kamień, gm. Sławno 2021-05-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/9/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Owadów i Kozenin, gm. Sławno na działkach nr ewid.: 20/1, 20/2, 21, 22, 23 i 24, obr. 20-Owadów oraz nr ewid.: 352/1, 352/3 i 352/4, obr. 14-Kozenin, gm. Sławno. 2021-05-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/8/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomaszówek, gm. Sławno na działkach nr ewid.: 289, 288, 287/1 i 237, obr. 28-Tomaszówek, gm. Sławno 2021-05-07
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 27.04.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2021-04-27
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/5/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Olszowiec, na działce nr ewid.: 280, obr. 18 – Olszowiec, gm. Sławno. 2021-04-30
[N]Nieruchomość
BOŚiR.680.9.2021.BP/
Postanowienie BOŚiR.680.9.2021.BP z dnia 30 kwietnia 2021r prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w Akcie Własności Ziemi PBG.ON-4510/5180/74 z dnia 18.09.1974r 2021-04-30
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/10/1/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.1.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich „Grudzeń Las”, oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających. 2021-04-29
[DInfo]Dodatkowe informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2020 rok. 2021-04-30
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Prymusowa Wola, na części działki nr ewid.: 1165, obr. 22-Prymusowa Wola, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm 2021-04-23
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.1.2021/
Zawiadomienie z art.10 o przysługującym stronom prawie do czynnego udziału w postepowaniu o podział dz 1099/7 położonej w obrębie wsi Zachorzów, stanowiącej własność Gminy Sławno. 2021-04-19
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.26.2021/
Zawiadomienie z art.10 o przysługującym stronom prawie do czynnego udziału w postepowaniu o podział dz 154/2 i 217 położonej w obrębie wsi Olszewice, stanowiącej własność Gminy Sławno. 2021-04-22
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.4.2021/
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 roku. 2021-04-21
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych- aktualizacja 2021-04-20
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.14a.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego potwierdzająca mienie gromadzkie w obrębie Kolonia Grudzeń. 2021-04-16
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.8.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego potwierdzająca mienie gromadzkie w obrębie Bratków. 2021-04-16
[N]Nieruchomość
BOŚiR/6733/5/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Tomasza Synowca, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno,w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Olszowiec, gm. Sławno 2021-04-12
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2021 r. 2021-03-29
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.1.2020/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży. 2021-03-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.3.2021/
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2022 r. W podziale na trzy części. 2021-03-29
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych- aktualizacja 2021 2021-03-25
[OB]Obwieszczenie
KZ/6220/5/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021.KZ z dnia 17.03.2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Linia 110 kV Sławno-Sulejów-budowa nowej linii” 2021-03-17
[OB]Obwieszczenie
WA.RUZ.MJ/4210/34/2021
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 marca 2021 roku znak WA.RUZ.4210.34.2021.MJ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Słomianka w km 14+883 wzdłuż linii kolejowej nr 25 w km od 73+930 do 73+951 na działce nr ew. 804/1 obręb 0002 Antoniówka, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie w ramach projektu pn. „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” 2021-03-10
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/5/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Olszowiec na działce nr 280, gm. Sławno 2021-03-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.13.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu - konserwacji urządzeń klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie. 2021-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.12.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W podziale na dwa zadania: Zadanie I: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Owadów. Zadanie II: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Popławy. 2021-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.11.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. W podziale na trzy zadania 2021-03-18
[OB]Obwieszczenie
AB.AM/6740/8/1/2021
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego znak AB.6740.8.1.2021.AM z dnia 04.03.2021 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Unewel-Olszewice gm. Sławno 2021-03-04
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.13.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GN.6824.1.13.2020 z dnia 12.03.2021r. stwierdzająca, że nieruchomość gruntowa położona w obrębie Celestynów, gm. Sławno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 150 o pow. 0,36 ha stanowi mienie gromadzkie. 2021-03-12
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: BOŚiR.6733.3.2021.SL 2021-03-10
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1405