Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1681213
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-07-2019
Portal - R O D O
R O D O
Pdf
DRUKUJ

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, Wójt Gminy Sławno informuje, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno 
  • Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Sławnie jest Pani Marta Śmigiel, kontakt :e- mail
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./ oraz innych ustawach… - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do :

  • żądania od Administratora dostępu Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi go organu nadzorczego.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ