Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3126734
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-02-2024
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZAW]Zawiadomienie
WA.ZUZ.PL/3/4210/21/2023
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.10.21.2023.PL z dnia 07.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych na dz. nr ewid. 4 obręb Grążowice, gmina Sławno, powiat opoczyński. 2023-02-07
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.1.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Kozenin. 2023-02-01
[OG]Ogłoszenie
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w toku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Celestynów, Grudzeń Las, Kolonia Grudzeń, Kamilówka, Kozenin, Olszewice, Olszowiec, Owadów. 2023-02-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/10/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek, firmy P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Edyta Ślepowrońska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kozenin, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC4444B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-02-06
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/1/6/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.1.6.2023 z dnia 01.02.2023 roku zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wygnanów 2” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ew. 404 w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno” 2023-02-01
[ZAW]Zawiadomienie
RŚ/6220/20/2021
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RŚ.6220.20.2021 z dnia 24 stycznia 2023 roku o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla postępowania pod nazwą "Eksploatacja zasobów złoża "Unewel-Zachód-Nowy" w granicach pola IV" 2023-01-24
[ZARZ]Zarządzenie
8/2023
Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy, dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno na 2023 rok 2023-01-31
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.3.2023/
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III.” 2023-01-19
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2023 roku zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-01-18
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6840.2.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Unewel. 2023-01-10
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.4.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie wsi Kamień. 2023-01-11
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2023-01-11
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.1.2023/
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap II.” 2023-01-11
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/1/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.1.2023 z dnia 05.01.2023 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wygnanów 2” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ew. 404 w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno” 2023-01-05
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/12/21/2022
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.21.2022 z dnia 29.12.2022 roku o sprostowaniu z urzędu oczywistego błędu w decyzji z dnia 22.12.2022 roku znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-29
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/12/22/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.22.2022 z dnia 29.12.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.12.21.2022 o sprostowaniu z urzędu oczywistego błędu w decyzji z dnia 22.12.2022 roku znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2022-12-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/23/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.23.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 29.12.2022 roku postanowienia znak BOŚiR.6220.12.21.2022 o sprostowaniu z urzędu oczywistego błędu w decyzji z dnia 22.12.2022 roku znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-29
[OG]Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy Sławno. 2022-12-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.74.2022/
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego. 2022-12-27
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/12/15/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.15.2022 z dnia 22.12.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-22
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/12/16/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.16.2022 z dnia 22.12.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-22
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/17/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.17.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 22.12.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-22
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.73.2022/
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2023 roku. 2022-12-20
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 2022-12-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.72.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno w latach 2023 - 2024 w 34 miejscowościach. 2022-12-14
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.71.2022/
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2023 roku. 2022-12-14
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- AKTUALIZACJA. 2022-12-12
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia ponownie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 2022-12-06
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.7.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Wincentynowie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-12-06
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.7.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Tomaszówku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-12-06
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.7.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Bratkowie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-12-06
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.7.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Wygnanowie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-12-06
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6730/61/5/2022
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0MW na cel komercyjny wraz z instalacjami, urządzeniami budowlanymi i niezbędna infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid.: 345, 346 i 347/1, obr. 31 – Wincentynów, gm. Sławno 2022-11-24
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.70.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych gminnego składowiska odpadów komunalnych – Gmina Sławno w 2023 roku. 2022-12-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.69.2022/
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2023 roku 2022-12-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.68.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2023 roku. 2022-12-08
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Sławno 2022-12-06
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.MK/
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KAMIEŃ. 2022-12-01
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6840.5.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Antoniówce dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-11-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/11/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.11.2022 z dnia 29.11.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-11-29
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6236/1/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6236.1.2022 z dnia 30.11.2022 roku nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania 2022-11-30
[ZAW]Zawiadomienie
2022.KZ/KR/6220/5/2021
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021/2022.KZ/KR z dnia 23.11.2022 roku o wydaniu decyzji z dnia 22.11.2022 r., znak RB.6220.5.2021/2022.KZ/KR o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno-Sulejów na terenie woj. łódzkiego. 2022-11-23
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.5.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie tj.: Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu. 2022-11-23
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.8.2022/
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno. 2022-11-23
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/19/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu w dniu 21 listopada 2022r. została wydana decyzja zmieniająca ostateczną decyzję Wójta Gminy Sławno z dnia 17 listopada 2022 r. znak BOŚiR.6733.19.2021.SL, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Gawrony. 2022-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.65.2022/
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2022 roku. 2022-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.64.2022/
Zapytanie ofertowe na dostawa fabrycznie nowych tuszów, tonerów do drukarek komputerowych, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie. 2022-11-21
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ-WDŚ/420/133/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.AWT.ŁD.32 z dnia 4 listopada 2022 roku 2022-11-04
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.63.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel –Bratków gm. Sławno.” 2022-11-16
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych- AKTUALIZACJA 2022-11-15
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1967