Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1348123
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-03-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, położonych w obrębie KAMIEŃ, przeznaczonych do sprzedaży. 2017-10-12
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/51/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu” 2017-10-09
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ4210.6.2017AZi13/4210/6/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.6.2017.AZi.13 (poprzedni znak sprawy WOOŚ-I.4210.9.2017.AZi) z dnia 6 października 2017 roku, w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdu kolejowego w km 95,136 w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” zawiadamiające strony postępowania, o: 1) zgromadzeniu materiału dowodowego w w/w sprawie, umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postępowanie, 2) możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłaszanych żądań, a także zapoznania się z aktami w/w sprawie, 3) wyznaczeniu stronom postępowania siedmiodniowego terminu od doręczenia niniejszego zawiadomienia do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań oraz zapoznania się z aktami w/w sprawy. 2017-10-06
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/50/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę bezzałogowego statku powietrznego (drona) z licencją uprawniającą do jego obsługi 2017-10-06
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4242.17.2017MGr4/4242/17/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.17.2017.MGr.4 z dnia 25 września 2017 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1405). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. 2017-09-25
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/48/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sepno – Radonia i Kozenin 2017-10-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/47/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę bezzałogowego statku powietrznego (drona) z licencją uprawniającą do jego obsługi w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-09-28
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie decyzji nr 156/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na realizacji projektu służącemu turystyce i rekreacji - Teren I. 2017-09-20
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ AZi7/4210/23/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.7 z dnia 20 września 2017 roku zawiadamiające o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 27 szt. obieków inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice – Knapówka w km: 93,966; 94,795; 95,470; 95,821; 96,343; 97,380; 98,487; 99,246; 99,693; 100,538; 100,975; 101,820; 101,970; 102,230; 102,995; 103,088; 103,181; 104,275; 104,964; 105,705; 106,196; 106,872; 108,233; 108,654; 108,779; 110,584; 113,161 w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” oraz zawiadamiające, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, natomiast organem właściwym do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie 2017-09-20
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/43/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę bezzałogowego statku powietrznego (drona) z licencją uprawniającą do jego obsługi w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-09-18
[OG]Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2017-09-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/42/2017
Zapytanie ofertowe na realizację działań promujących markę produktu lokalnego dotyczącego skamieniałości w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-09-15
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży. 2017-09-07
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji projektu służącemu turystyce i rekreacji - TEREN I - geopark. 2017-08-29
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/6/56/2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.06.56.2016 z dnia 30.08.2017 roku zawiadamiające strony postępowania, że 30 sierpnia 2017 roku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2016 roku Inwestora: Sławno CerraNova Sp. z o.o., Kozenin 45A, 26-332 Sławno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, Sławno CerraNova Sp. z o.o.”, Wójt Gminy Sławno wydał Decyzję znak OŚiR.6220.06.54.2016 określającą środowiskowe uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia 2017-08-30
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/6/55/2016
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.06.55.2016 z dnia 30.08.2017 roku podające do publicznej wiadomości, że 30 sierpnia 2017 roku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2016 roku Inwestora: Sławno CerraNova Sp. z o.o., Kozenin 45A, 26-332 Sławno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, Sławno CerraNova Sp. z o.o.”, Wójt Gminy Sławno wydał Decyzję znak OŚiR.6220.06.54.2016 określającą środowiskowe uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia 2017-08-30
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/3/2017
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.3.2017 z dnia 24.08.2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu o nową suszarnie piasku zlokalizowanej na działkach o nr ew: 256/2, 256/3, 264 obrębu Syski 2017-08-24
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2017/
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr ewid.: 343, obręb Zachorzów, gm. Sławno 2017-08-29
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.1.2017/
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr ewid.: 1, 2 obręb Prymusowa Wola, gm. Sławno 2017-08-29
[ZP]Zamówienie publiczne
271/11/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-29
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 971