Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1753885
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/8/2018
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i opublikowanie w prasie 4 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-03-01
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/7/2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” 2018-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/6/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału geodezyjnego działek 2018-02-23
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/3/2018
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-01-24
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/2/2018
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2017* roku 2018-01-10
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/16/70/2016
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.16.70.2016 z dnia 24.04.2019 roku o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, na wniosek strony, na której żądanie postępowania zostało wszczęte. 2019-04-24
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych na terenie gminy Sławno w obrębie Kamień. 2019-04-17
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/25/2019
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzanie ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Trojanowie do rzeki Słomianki oraz wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzanie ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Zachorzowie Kolonii do rowu melioracyjnego R-B obiekt „Zachorzów”. 2019-04-16
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/24/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę informatora turystycznego / foldera w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-04-29
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.6.17,3.2018/
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-04-08
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/23/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów” 2019-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/21/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-04-04
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/20/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kamery internetowej w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-03-28
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.17/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.17 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 18 marca 2019 roku, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/19/2019
Unieważnienie postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów 2019-03-26
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/18/2019
Unieważnienie postępowania na dostawę wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-03-26
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2019/
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sławno 2019-03-25
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/271/1/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację operacji: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów” 2019-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/16/2019
Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ostrożna 2019-03-13
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Kunicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid: 719/1,720/1,720/2 i 721/1, obr.15 Kunice, gm.Sławno. 2019-03-05
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.5.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia tj.: część działki nr 397/2 o pow.0,1125ha położonej w obrębie Sławno Kolonia wg. załącznika graficznego stanowiącego integralną część wykazu. 2019-03-07
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.4.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia tj.: część działki nr 242 o pow.0,1225ha położonej w obrębie Ludwinów wg. załącznika graficznego stanowiącego integralną część wykazu. 2019-03-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/15/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E w miejscowości Kamień 2019-03-06
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.12.2018 z dnia 21.02.2019r ustalająca nieruchomości gruntowe nr 575 i 576/1 o pow.łącznej 0,61ha położone w obrębie wsi Kamilówka jako mienie gminne. 2019-02-21
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.8/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.8 z dnia 22 lutego 2019 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 30 kwietnia 2019 r. 2019-02-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/12/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu bieżącego w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie 2019-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/11/2019
Dostawa wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 2019-01-30
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno, położonej w obrębie Kamień, oznaczonej jako działka nr 983/1. 2019-02-22
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. 2019-02-19
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób-zapewnienie dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, między innymi organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych. 2019-02-15
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/9/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wyposażenia - mebli w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-02-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/8/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędy Gminy w Sławnie 2019-01-29
[OG]Ogłoszenie
2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2019 r. 2019-01-21
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/7/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2019 2019-01-25
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-01-22
[ZAW]Zawiadomienie
AB.67401.12.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-01-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/6/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę dwustronnej reklamy świetlnej, baneru, roll-up w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-01-24
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.7/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.7 z dnia 18 stycznia 2019 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 22 lutego 2019 r. 2019-01-18
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr.3/4221/42/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.42.2018.MGr.3 z dnia 9 stycznia 2019 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 2019-01-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/4/2019
Wykonanie tablic i tabliczek w celu promocji produktu turystycznego i promocji projektu w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-01-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/5/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędy Gminy w Sławnie 2019-01-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/3/2019
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z drogą gminną Nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów 2019-01-15
[OG]Ogłoszenie
2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2019 r. zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-01-03
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.1.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do użyczenia. 2019-01-03
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży. 2019-01-02
[OG]Ogłoszenie
OŚiR.MGr.12/420/41/2018
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.12 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 17 grudnia 2018 roku dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2018-12-17
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.11/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.11 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 17 grudnia 2018 roku dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2018-12-17
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-12-07
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1107