Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1709043
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-08-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. 2019-02-19
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób-zapewnienie dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, między innymi organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych. 2019-02-15
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/9/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wyposażenia - mebli w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-02-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/8/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędy Gminy w Sławnie 2019-01-29
[OG]Ogłoszenie
2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2019 r. 2019-01-21
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/7/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2019 2019-01-25
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-01-22
[ZAW]Zawiadomienie
AB.67401.12.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-01-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/6/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę dwustronnej reklamy świetlnej, baneru, roll-up w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-01-24
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.7/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.7 z dnia 18 stycznia 2019 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 22 lutego 2019 r. 2019-01-18
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr.3/4221/42/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.42.2018.MGr.3 z dnia 9 stycznia 2019 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 2019-01-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/4/2019
Wykonanie tablic i tabliczek w celu promocji produktu turystycznego i promocji projektu w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-01-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/5/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędy Gminy w Sławnie 2019-01-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/3/2019
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z drogą gminną Nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów 2019-01-15
[OG]Ogłoszenie
2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2019 r. zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-01-03
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.1.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do użyczenia. 2019-01-03
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży. 2019-01-02
[OG]Ogłoszenie
OŚiR.MGr.12/420/41/2018
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.12 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 17 grudnia 2018 roku dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2018-12-17
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.11/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.11 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 17 grudnia 2018 roku dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2018-12-17
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-12-07
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.1.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szadkowice oznaczonej jako działka nr 457/1 o pow. 0,1107ha. 2018-11-29
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.5.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bratków oznaczonej jako działka 239/1 o pow. 0,20ha. 2018-11-29
[N]Nieruchomość
IB.6831.21.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr IB.6831.21.2018 z dnia 30.11.2018r w sprawie podziału z urzędu działki nr 489 w obrębie wsi Zachorzów. 2018-11-30
[OG]Ogłoszenie
GN-II.752.5.2017.PJ/
Decyzja Wojewody Łódzkiego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności działki nr 242/2 o pow. 0,0308ha w obrębie Tomaszówek oraz nabycia z mocy prawa przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki. 2018-11-19
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/39/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.39.2017 z dnia 26.11.2018 roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 listopada 2018 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak OŚiR.6220.3.38.2017 o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji znak OŚiR.6220.3.34.2017 z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-11-26
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/38/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.38.2017 z dnia 26 listopada 2018 roku o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.34.2017 z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-11-26
[N]Nieruchomość
IB.6850.3.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia w obrębie wsi Zachorzów. 2018-11-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.14.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-11-14
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.5/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.5 z dnia 6 listopada 2018 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 21 stycznia 2019 r. 2018-11-06
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 516/1, 517, 519 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 451, 452 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 449, 450 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[OG]Ogłoszenie
AB.67401.10.2018.AM/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/2018 z dnia 26.10.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107312 E polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejsc. Sławno. 2018-10-29
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/68/2018
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.68.2018 z dnia 24.10.2018 roku, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚiR.6220.1.67.2018 z dnia 24 października 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-10-24
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.8.2018/
Decyzja stwierdzająca, że działki nr 236 i 237 położone w obrębie Tomaszówek, gmina Sławno, stanowią mienie gminne. 2018-10-23
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/67/2018
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.67.2018 z dnia 24 października 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-10-24
[OB]Obwieszczenie
IB.6730.14.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno. 2018-10-22
[OG]Ogłoszenie
Program Mieszkanie Plus 2018-10-09
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-10-05
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.13.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-04
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.11.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-08
[N]Nieruchomość
IB.6733.12.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-03
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci SN i nN w miejscowości Tomaszówek, gm.Sławno polegająca na budowie stanowiska słupowego SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz przebudowie napowietrznej oraz kablowej linii nN 0,4kV na działkach nr ewid.: 276, 238, 282,166, 224 i 225, obr.28 Tomaszówek, gm.Sławno oraz nr ewid.: 463 i 464, obr.31 Wincentynów, gm.Sławno. 2018-10-05
[DInfo]Dodatkowe informacje
PIWet.Z/4008/13/7/2018
Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIW-PIB) w Puławach odnośnie aktualnej sytuacji w Europie i oceny ryzyka wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski. 2018-09-26
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.6/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.6 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 26 września 2018 roku zawiadamiające, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, nastąpi nie później niż do 7 stycznia 2019 roku. 2018-09-26
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.4/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.4 z dnia 27 września 2018 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 6 listopada 2018 r. 2018-09-27
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie dla rolników chcących uprawiać konopie przemysłowe na terenie swojej gminy. 2018-09-27
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/55/2018
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-09-26
[OG]Ogłoszenie
2018
Ogłoszenie o konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-09-21
[OG]Ogłoszenie
AB.67401.9.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Kozenin, gmina Sławno, powiat opoczyński. 2018-09-17
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1077