Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1559202
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-02-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/1/1711/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/1-17/11/12 z dnia 28.03.2012 r., o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2012-03-28
[ZARZ]Zarządzenie
15/2012
Zarządzenie Nr 15/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-03-23
[OG]Ogłoszenie
23/3/2012
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-03-23
[OB]Obwieszczenie
7325/02/10/
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno 2012-03-08
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/2/1/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno”. 2012-03-07
[OB]Obwieszczenie
RI/7624/16/1/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki nr RI.7624-16.d/1/2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel", o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z RDOŚ oraz Opinią PPIS. 2012-02-22
[OB]Obwieszczenie
RI./7624/16/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel" oraz o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji. 2012-02-22
[ZARZ]Zarządzenie
6/12/2012
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/12 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/71/11 Rady Gminy Sławno z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ”, zarządza, co następuje: § 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w gminie Sławno w 2012 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie oraz ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Gminy Sławno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2012-02-20
[ZARZ]Zarządzenie
5/12/2012
ZARZĄDZENIE Nr 5/12 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) w związku z uchwałą nr Nr X/71/11 Rady Gminy Sławno z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ”, zarządzam, co następuje: § 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w Gminie Sławno w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Określam wzór formularza zgłoszeniowego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie oraz na stronie internetowej Gminy Sławno. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2012-02-17
[OG]Ogłoszenie
27/01/2012/2012
Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości, że zadanie z zakresu sportu - dyscyplina kolarstwo p.n. "Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa. Udział w zawodach sportowych na terenie całego kraju" zostało zrealizowane przez Ludowy Klub Kolarski "LUKS Sławno". 2012-02-27
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6254/6/1/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6254/6-1/12 z dnia 31.01.2012 roku o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno” 2012-02-01
[DEC]Decyzja
ROŚiR 6254/2-13/11/
Decyzja Wójta Gminy Sławno Nr 6254/2-13/11 z dnia 30.12.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku wiatrowego składającego się z zespołu ośmiu elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenegetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 w obrębie Sepno-Radonia; 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 w obrębie Olszowiec; 391, 404 w obrębie Wygnanów, gm. Sławno" 2012-01-16
[N]Nieruchomość
7624-16/oos/2010/
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, w szczególności z ostatecznym kształtem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki - obręb Smardzewice oraz Sławno - obręb Olszewice i Unewel" 2011-11-10
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR 6254/2-10/11/
Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego 2011-11-30
[OB]Obwieszczenie
2010/2011
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu pełnego materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel". 2011-11-18
[OG]Ogłoszenie
721/7/2011
Przetarg pisemny na sprzedaż płyt drogowych betonowych zbrojonych, projekt umowy oraz wzór oferty. 2011-10-21
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR 6254/2-5/11/
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o ponownym przystąpieniu oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego... 2011-10-10
[OB]Obwieszczenie
2011
Obiweszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu pełnego materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel". 2011-10-03
[OG]Ogłoszenie
2011
Informacja Wójta Gminy Sławno o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia programów współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 2011-09-22
[N]Nieruchomość
6845/4/11/2011
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - Świetlica Wiejska w Antoniówce. 2011-09-12
First page
48
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1031