Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1487894
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-11-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2012
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie 2012-04-26
[ZP]Zamówienie publiczne
271/8/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę materiałów sanitarnych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości TOMASZÓWEK 2012-04-23
[ZP]Zamówienie publiczne
271/7/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę materiałów elektrycznych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości TOMASZÓWEK 2012-04-18
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/2/11/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/02-11/2012 z dnia 11.04.2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2012-04-17
[ZP]Zamówienie publiczne
271/6/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę materiałów elektrycznych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości BRATKÓW 2012-04-04
[ZP]Zamówienie publiczne
9/2012
Zapytanie ofertowe na wykonanie likwidacji studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie 2012-03-29
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/1/1711/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/1-17/11/12 z dnia 28.03.2012 r., o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2012-03-28
[ZP]Zamówienie publiczne
271/5/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów sanitarnych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości BRATKÓW 2012-03-29
[ZARZ]Zarządzenie
15/2012
Zarządzenie Nr 15/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-03-23
[OG]Ogłoszenie
23/3/2012
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-03-23
[OB]Obwieszczenie
7325/02/10/
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno 2012-03-08
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/2/1/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno”. 2012-03-07
[OB]Obwieszczenie
RI/7624/16/1/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki nr RI.7624-16.d/1/2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel", o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z RDOŚ oraz Opinią PPIS. 2012-02-22
[OB]Obwieszczenie
RI./7624/16/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel" oraz o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji. 2012-02-22
[ZP]Zamówienie publiczne
271/4/2012
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków 2012-03-02
[ZP]Zamówienie publiczne
271/3/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości BRATKÓW 2012-02-29
[ZARZ]Zarządzenie
6/12/2012
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/12 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/71/11 Rady Gminy Sławno z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ”, zarządza, co następuje: § 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w gminie Sławno w 2012 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie oraz ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Gminy Sławno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2012-02-20
[ZARZ]Zarządzenie
5/12/2012
ZARZĄDZENIE Nr 5/12 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) w związku z uchwałą nr Nr X/71/11 Rady Gminy Sławno z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ”, zarządzam, co następuje: § 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w Gminie Sławno w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Określam wzór formularza zgłoszeniowego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie oraz na stronie internetowej Gminy Sławno. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2012-02-17
[ZP]Zamówienie publiczne
271/2/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek 2012-02-09
[OG]Ogłoszenie
27/01/2012/2012
Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości, że zadanie z zakresu sportu - dyscyplina kolarstwo p.n. "Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa. Udział w zawodach sportowych na terenie całego kraju" zostało zrealizowane przez Ludowy Klub Kolarski "LUKS Sławno". 2012-02-27
First page
48
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1089