Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1420582
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-08-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/26/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych i przepustów w miejscowości Sławno Kolonia 2018-06-07
[ZAW]Zawiadomienie
WA.ZUZ.3.421.173.18/
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-06-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/25/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Sławnie – sala świetlicowa 2018-06-06
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/3/34/2017
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.34.2017 z dnia 4 czerwca 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-06-04
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/5/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku OSP w miejscowości Kozenin 2018-06-05
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe z dnia 30 maja 2018 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 30 lipca 2018 r. 2018-05-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/24/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego oraz wykonanie oświetlenia w budynku OSP w Sławnie – sala świetlicowa 2018-06-05
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/36/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.36.2016 z dnia 04.06.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, że 4 czerwca 2018 roku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2017 roku Inwestora: Grudzeń Las Sp. z o.o., Grudzeń Las 28, 26-332 Sławno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”, Wójt Gminy Sławno wydał Decyzję znak OŚiR.6220.3.34.2017 określającą środowiskowe uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia. 2018-06-04
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/3/35/2017
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.3.35.2017 z dnia 04.06.2018 roku podające do publicznej wiadomości, że 4 czerwca 2018 roku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2017 roku Inwestora: Grudzeń Las Sp. z o.o., Grudzeń Las 28, 26-332 Sławno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”, Wójt Gminy Sławno wydał Decyzję znak OŚiR.6220.3.34.2017 określającą środowiskowe uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia. 2018-06-04
[SPRAW]Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. 2018-05-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2017 rok. 2018-04-30
[OB]Obwieszczenie
RM.6733.12.2017/
Obwieszczenie Burmistrza Opoczna 2018-05-25
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-05-28
[POST]Postanowienie
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno zlokalizowanego na działkach nr ewid. 860, 429, 466/1, 911, 467, 913, 470/1 obręb 0025 Sławno, gm Sławno. 2018-05-25
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/4/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień 2018-05-23
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 32/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych. 2018-05-07
[POST]Postanowienie
OŚiR.6220.5.52.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.52.2017.2018 z dnia 22.05.2018 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: :Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni" realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1503, 1504, 1506 w miejscowości Dąbrowa, gmina Sławno, powiat opoczyński. 2018-05-22
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży,oznaczonych nr działek 516/1 o pow. 0,9000ha oraz 517 o pow. 0,98ha oraz 519 o pow. 1,16ha położonych w obrębie wsi Kozenin w terenach inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). 2018-05-17
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży,oznaczonych nr działek 451 o pow. 0,83ha oraz 452 o pow. 1,10ha położonych w obrębie wsi Kozenin, w terenach inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). 2018-05-17
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży,oznaczonych nr działek 449 o pow. 0,71ha oraz 450 o pow. 0,76ha położonych w obrębie wsi Kozenin w terenach inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). 2018-05-17
First page
3
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1049