Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3126642
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-02-2024
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.12.2023/
Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi krajowej nr 12 – Psary - Gmina Sławno. 2023-09-15
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6850.4.2023.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego INTER SŁAWNO. 2023-09-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.34.2023/
Zapytanie ofertowe na montaż obiektów małej architektury w celu wykonania projektu pn. „Siłownia zewnętrzna w miejscowości Olszowiec” z naboru „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 2023-09-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.33.2023/
Zapytanie ofertowe na wykonanie roboty geodezyjnej o rozgraniczenie nieruchomości. 2023-09-08
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 2023-09-06
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6730/20/7/2023
Decyzja o warukach zabudowy dla firmy Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Wygnanów 2” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ewid. 404 w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, składającej się z paneli fotowoltaicznych montowanych na konstrukcjach wsporczych, stacji transformatorowej, złącz kablowych, inwerterów oraz kabli niskiego i średniego napięcia oraz stacji dwutransformatorowych i magazynów energii. 2023-08-09
[OG]Ogłoszenie
IB.6845.1.2018/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonych nr działek 42/1, 66 w obrębie wsi Sławno Kolonia. 2023-09-01
[OG]Ogłoszenie
72243-2/G/2004/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonych nr działek 285, 286 w obrębie wsi Antoninów. 2023-09-01
[OG]Ogłoszenie
72243/5/G/04/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonej nr działki 269 w obrębie wsi Antoninów 2023-09-01
[N]Nieruchomość
72243-1/G/2004/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonych nr działek 682,681,553 w obrębie wsi Antoninów. 2023-09-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.30.2023/
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Gawrony”. 2023-08-25
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2023 r: 1)zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2)zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, 3)zadanie z zakresu oświaty i wychowania. 2023-08-22
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.2023 z dnia 16.08.2023 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 301, 302, 303, 304, 306 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” oraz o wystąpieniu do organów opiniujących 2023-08-16
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.BP/
INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KAMIEŃ. 2023-08-17
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno o naborze wniosków do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - II edycja 2023-08-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.2023 z dnia 01.08.2023 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących" 2023-08-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.10.2023/
Remont drogi gminnej w miejscowości Gawrony 2023-08-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/10/1/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.1.2023 z dnia 31.07.2023 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV SEPNO RADONIA” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2023-07-31
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- AKTUALIZACJA 2023-08-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.9.2023/
Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów 2023-08-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.28.2023/
Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno” Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu „ Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Numer wniosku: WND-RPLD.04.01.02-10-0023/21 2023-07-27
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.27.2023/
Zapytanie ofertowe na zakup i montaż oświetlenia LED z panelami solarnymi dla miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrówka” z naboru „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 2023-07-27
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.26.2023/
Zapytanie ofertowe na wymianę opraw oświetlenia ulicznego w podziale na dwa zadania: Zadanie I pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w części miejscowości Prymusowa Wola ”. Zadanie II pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w części miejscowości Ostrożna” Z naboru „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 2023-07-27
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.24.2023/
Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Sławno oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2023 do 31.08.2025 tj. 24 m-cy. 2023-07-18
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.23.2023/
Zapytanie ofertowe na wykonanie roboty geodezyjnej o rozgraniczenie nieruchomości. 2023-07-17
[OG]Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy Sławno w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2023-06-30
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.BP/
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamień. 2023-07-05
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/4/15/2023
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.4.15.2023 z dnia 07.07.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 36/3, 47/1, 47/2, 225/1, 225/4, 226, 231, 242, 514, 515 w obrębie Sławno Kolonia, gmina Sławno” 2023-07-07
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/4/17/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.4.17.2023 z dnia 07.07.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 07.07.2023 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.4.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 36/3, 47/1, 47/2, 225/1, 225/4, 226, 231, 242, 514, 515 w obrębie Sławno Kolonia, gmina Sławno” 2023-07-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/4/16/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.4.16.2023 z dnia 07.07.2023 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 07.07.2023 roku decyzji znak BOŚiR.6220.4.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 36/3, 47/1, 47/2, 225/1, 225/4, 226, 231, 242, 514, 515 w obrębie Sławno Kolonia, gmina Sławno” 2023-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.21.2023/
Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sławno. 2023-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.19.2023/
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnego monitora Digital Signage w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. 2023-07-04
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/8/5/2023
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.5.2023 z dnia 27.06.2023 roku o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 303, 304 w obrębie Gawrony, gmina Sławno 2023-06-27
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/8/7/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.7.2023 z dnia 27.06.2023 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 27.06.2023 roku decyzji znak BOŚiR.6220.8.5.2023 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 303, 304 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” 2023-06-27
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/8/6/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.6.2023 z dnia 27.06.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 27.06.2023 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.8.5.2023 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 303, 304 w obrębie Gawrony, gmina Sławno 2023-06-27
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/9/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.2023 z dnia 27.06.2023 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie instalacji odnawialnego źródła energii – zabudowa przemysłowa – systemami fotowoltaicznymi o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 81, 82, 83, 84, 122, 123, 124, 125 obręb Wincentynów, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2023-06-27
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.4.2022.BP/
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-06-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/4/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Lech Wróblewski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zachorzów, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-06-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.8.2023/
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sławno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.09.2023 do 31.08.2027r. 2023-06-21
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławno 2023-06-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.18.2023/
Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni działki nr 719/1, 720/1 720/2,721/1 w miejscowości Kunice. 2023-06-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.17.2023/
Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie. 2023-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.7.2023/
Zakup i dostawa aparatu do znieczulania. 2023-06-14
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/4/11/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.4.11.2023 z dnia 12.06.2023 roku zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 36/3, 47/1, 47/2, 225/1, 225/4, 226, 231, 242, 514, 515 w obrębie Sławno Kolonia, gmina Sławno” 2023-06-12
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/4/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Lech Wróblewski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zachorzów, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-06-12
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.2.2022.BP/
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sławno. 2023-06-07
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/6/2023
Postanowienia Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.6.2023 z dnia 29.05.2023 roku wyjaśniającego na żądanie strony treść decyzji znak OŚiR.6220.3.34.2017.z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las 2023-05-29
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/6/2/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.6.2.2023 z dnia 29.05.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 29.05.2023 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.6.2023 wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak OŚiR.6220.3.34.2017 z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las 2023-05-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/6/1/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.6.1.2023 z dnia 29.05.2023 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 29.05.2023 roku przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak BOŚiR.6220.6.2023 z dnia 29.05.2023 roku wyjaśniającego na żądanie strony treść decyzji znak OŚiR.6220.3.34.2017.z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2023-05-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/8/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.2023 z dnia 05.06.2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 303, 304 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” 2023-06-05
First page
3
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1967