Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1349740
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-04-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/1/2018
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie” 2018-01-09
[POST]Postanowienie
WOOŚ.MRe.4/4242/109/2017
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.109.2017.MRe.4 z dnia 22 grudnia 2017 roku uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno". 2017-12-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/2/2018
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2017* roku 2018-01-10
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/19/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR 6220.8.19.2017/2018 z dnia 05.01.2018 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "poszerzenie wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno". 2018-01-05
[OG]Ogłoszenie
2018
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2018 r. zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-01-04
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/26/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.26.2017 z dnia 04.01.2018 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2018-01-04
[OG]Ogłoszenie
IB.6845.1.2018/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-01-03
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4242.17.2017MGr6/4242/17/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.17.2017.MGr.6 z dnia 20 grudnia 2017 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1405). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. 2017-12-20
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ4210.232017AZi17/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.17 z dnia 15 grudnia 2017 roku zawiadamiające strony postępowania, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 27 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice – Knapówka w km: 93,966; 94,795; 95,470; 95,821; 96,343; 97,380; 98,487; 99,246; 99,693; 100,538; 100,975; 101,820; 101,970; 102,230; 102,995; 103,088; 103,181; 104,275; 104,964; 105,705; 106,196; 106,872; 108,233; 108,654; 108,779; 110,584; 113,161 w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 96/2017, znak: WOOŚ.4210.23.2017.AZi.16 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 2017-12-15
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4210.232017AZi18/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.18 z dnia 15 grudnia 2017 roku podające do publicznej wiadomości, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 27 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice – Knapówka w km: 93,966; 94,795; 95,470; 95,821; 96,343; 97,380; 98,487; 99,246; 99,693; 100,538; 100,975; 101,820; 101,970; 102,230; 102,995; 103,088; 103,181; 104,275; 104,964; 105,705; 106,196; 106,872; 108,233; 108,654; 108,779; 110,584; 113,161 w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 96/2017, znak: WOOŚ.4210.23.2017.AZi.16 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 2017-12-15
[ZP]Zamówienie publiczne
271/17/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2017-12-20
[ZP]Zamówienie publiczne
271/16/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2018 roku 2017-12-13
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/63/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 397 położonej w obrębie geodezyjnym Sławno Kolonia 2017-12-11
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-12-01
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/23/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.23.2017 z dnia 30.11.2017 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2017-11-30
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979 położonych w obrębie Kamień. 2017-11-29
[ZP]Zamówienie publiczne
271/15/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2017-11-30
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/62/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę pługa do odśnieżania 2017-11-30
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/61/2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2018 roku 2017-11-28
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/59/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu fotograficznego 2017-11-21
First page
3
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 971