Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1381080
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-06-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
Informacja w sprawie możliwości uzyskania z budżetu Gminy Sławno przez spółki wodne dotacji związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych a także zadania inwestycyjne objęte działaniem spółki wodnej 2018-05-04
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/31/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.31.2017 z dnia 07.05.2018 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-05-07
[OG]Ogłoszenie
Informacja w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2018-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/15/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę koszulek 2018-04-19
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr/4221/42/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.42.2018.MGr (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4242.17.2017.MGr.7) z dnia 12 kwietnia 2018 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1405 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. 2018-04-12
[ZAW]Zawiadomienie
AB.67401.4.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji ZRID nr 4/2018 2018-04-12
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. 2018-04-10
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/4/2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.4.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” 2018-04-10
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/14/2018
Zapytanie ofertowe na utworzenie internetowego portalu turystycznego w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-04-06
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-04-05
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/12/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów 2018-04-03
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-03-28
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotowi niezaliczonemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy. 2018-03-26
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.2/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.2 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 9 marca 2018 roku zawiadamiające, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, nastąpi nie później niż do 28 września 2018 roku. 2018-03-09
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/11/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2018 2018-03-20
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.14.2018.JKo.7 z dnia 8 marca 2018 roku zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie o wydanie ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zatytułowanego jako: ,, Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno zlokalizowanej na działkach nr ewid. 860, 429, 466/1, 911, 467, 913, 470/1 obręb 0025 Sławno, gm. Sławno” 2018-03-08
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Kamień. 2018-03-12
[OB]Obwieszczenie
IB.6730.22.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-03-01
First page
3
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1015