Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1886686
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[DInfo]Dodatkowe informacje
PROJEKT - Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sławno 2012-11-01
[DEC]Decyzja
ROŚiR/6220/6/4/2012
Decyzja Wójt Gminy Sławno Nr ROŚiR/6-04/11/12 z dnia 30.10.2012 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy wiatrowej o mocy maksymalnej do 60 MW na terenie gminy Sławno wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w następujących w obrębach: Psary-Janków, Zachorzów, Zachorzów-Kolonia, Prymusowa Wola, Dąbrowa”. 2012-10-31
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/7/35/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/7-35/12 z dnia 30.10.2012 roku o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa-dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno”. 2012-10-31
[POST]Postanowienie
ROŚiR 6220/7-28/12/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację Przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1 I 192/2 w obrębie Grążowice do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko 2012-10-25
[POST]Postanowienie
ROŚiR 6220/7-27/12/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice 2012-10-25
[DEC]Decyzja
ROŚiR/6220/9/2012
Decyzja Wójta Gminy Sławno ROŚiR 6220/09/12 z dnia 11.10.2012 r., o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji elektroenergetycznej SE Sławno (rozdzielni średniego napięcia)wraz z wyprowadzeniem linii kablowych średniego napięcia 15 kV" 2012-10-11
[OG]Ogłoszenie
2012/2012
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno dot. konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 2012-10-04
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/7/19/2012
Zawiadomienie nr ROŚiR 6220/7-19/12 z dnia 21.09.2012 roku w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/7-11/12 z dnia 03.08.2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice. 2012-09-24
[DInfo]Dodatkowe informacje
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla Gminy Sławno na 2012 rok. 2012-04-04
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/3/16/11/12
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 6220/3-16/11/12 z dnia 27.08.2012 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne" 2012-08-28
[OG]Ogłoszenie
6845/2012
Wykazy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,położonych w obrębach wsi Kamień i Unewel, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w celu kontynuowania umów dzierżawnych. 2012-08-16
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/7/12/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 6220/7-12/12 z dnia 03.08.2012 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-08-03
[POST]Postanowienie
JCH/JC.4 WOOS/4242/31/2012
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr WOOS.4242.31.2012.JCH/JC.4 z dnia 28.05.2012 r., uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-05-28
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS-ZNS/440/7/2012
Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie Nr PPIS-ZNS-440/7/12 z dnia 15.02.2012 r., dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-02-15
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/7/6/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/7-6/2012 z dnia 12.07.2012 r., o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-07-12
[ZP]Zamówienie publiczne
271/12/2012
Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap 2012-07-09
[ZP]Zamówienie publiczne
23.2012/2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę materiałów wodociągowych. 2012-07-04
[ZARZ]Zarządzenie
2012
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. 2012-06-27
[ZP]Zamówienie publiczne
21/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( działanie II.1: Gospodarka wodno – ściekowa) 2012-06-25
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/1/2611/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-26/11/12 z dnia 11.06.2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1” 2012-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
24/2012
Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. 2012-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
23/2012
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych 2012-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
22/2012
Zapytanie ofertowe na wypełnienie opon masą uszczelniającą/elastomerem bez wypełniacza w koparko – ładowarce JCB 4CX APC 2012-06-12
[ZP]Zamówienie publiczne
20.2012/2012
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych. 2012-06-04
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/7/1/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/7-1/12 z dnia 31.05.2012 r., o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno" 2012-06-01
[ZP]Zamówienie publiczne
19.2012/2012
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę rowerów. 2012-06-04
[ZP]Zamówienie publiczne
16/2012
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości KAMIEŃ 2012-05-29
[ZP]Zamówienie publiczne
271/11/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa” 2012-05-24
[ZP]Zamówienie publiczne
16/2012
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie przemieszczenia odpadów stałych na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Sławnie Kol. 2012-05-18
[ZP]Zamówienie publiczne
271/10/2012
Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa 2012-05-16
[ZARZ]Zarządzenie
26/2012
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Sławno z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych dla OSP. 2012-05-09
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/1/22/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-22/2012 z dnia 08.05.2012 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o., zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1”. 2012-05-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2012
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego w miejscowości Antoniówka – Kunice 2012-05-08
[OG]Ogłoszenie
2012
SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2012-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2012
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie 2012-04-26
[ZP]Zamówienie publiczne
271/8/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę materiałów sanitarnych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości TOMASZÓWEK 2012-04-23
[ZP]Zamówienie publiczne
271/7/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę materiałów elektrycznych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości TOMASZÓWEK 2012-04-18
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/2/11/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/02-11/2012 z dnia 11.04.2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2012-04-17
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/1/1711/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/1-17/11/12 z dnia 28.03.2012 r., o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2012-03-28
[ZARZ]Zarządzenie
15/2012
Zarządzenie Nr 15/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-03-23
[OG]Ogłoszenie
23/3/2012
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-03-23
[OB]Obwieszczenie
7325/02/10/
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno 2012-03-08
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/2/1/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno”. 2012-03-07
[OB]Obwieszczenie
RI/7624/16/1/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki nr RI.7624-16.d/1/2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel", o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z RDOŚ oraz Opinią PPIS. 2012-02-22
[OB]Obwieszczenie
RI./7624/16/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel" oraz o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji. 2012-02-22
[ZARZ]Zarządzenie
6/12/2012
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/12 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/71/11 Rady Gminy Sławno z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ”, zarządza, co następuje: § 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w gminie Sławno w 2012 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie oraz ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Gminy Sławno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2012-02-20
[ZARZ]Zarządzenie
5/12/2012
ZARZĄDZENIE Nr 5/12 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) w związku z uchwałą nr Nr X/71/11 Rady Gminy Sławno z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ”, zarządzam, co następuje: § 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w Gminie Sławno w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Określam wzór formularza zgłoszeniowego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie oraz na stronie internetowej Gminy Sławno. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2012-02-17
[OG]Ogłoszenie
27/01/2012/2012
Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości, że zadanie z zakresu sportu - dyscyplina kolarstwo p.n. "Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa. Udział w zawodach sportowych na terenie całego kraju" zostało zrealizowane przez Ludowy Klub Kolarski "LUKS Sławno". 2012-02-27
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6254/6/1/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6254/6-1/12 z dnia 31.01.2012 roku o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno” 2012-02-01
[DEC]Decyzja
ROŚiR 6254/2-13/11/
Decyzja Wójta Gminy Sławno Nr 6254/2-13/11 z dnia 30.12.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku wiatrowego składającego się z zespołu ośmiu elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenegetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 w obrębie Sepno-Radonia; 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 w obrębie Olszowiec; 391, 404 w obrębie Wygnanów, gm. Sławno" 2012-01-16
First page
22
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1179