Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1886618
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[Konsultacje]Konsultacje
IBG.6720.1.2013/
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu SUiKZP gminy Sławno 2014-04-01
[Konsultacje]Konsultacje
IBG.6720.1.2013/
Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno” 2014-04-01
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/3/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na Realizację Projektu „Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno” - zadanie 1 organizacja placu zabaw 2014-03-28
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/12/2014
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Utwardzenie ciągu pieszego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie – ETAP II” 2014-03-27
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. KA.9/4210/30/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.30.2013.KA.9 z dnia 21.03.2014 roku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice 2014-03-21
[ZARZ]Zarządzenie
Nr20/14/2014
Zarządzenie Nr 20/14 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2014 r. 2014-03-21
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/2/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na Utwardzenie ciągu pieszego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie - ETAP II 2014-03-20
[OB]Obwieszczenie
IBG.6720.1.2013/2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno" 2014-03-20
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. PT.8/4242/279/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4242.279.2013.PT.8 z dnia 10 marca 2014 roku o uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji polegającej na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód – Nowy, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” 2014-03-10
[N]Nieruchomość
WOOŚ MG.7/4200/3/2013
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.7 z dnia 10 marca 2014 roku informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że Stowarzyszenie „Sulejów dla Pokoleń” jest organizacją ekologiczną na prawach strony w postępowaniu w sprawie administracyjnej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego. 2014-03-10
[N]Nieruchomość
IBG.6840.2.2013/2014
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Sławno, położonych w obrębie wsi Ostrożna. 2014-02-04
[ZARZ]Zarządzenie
8/2014
Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia strażackiego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 2014-01-30
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/1/2014
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu drogowego w miejscowości Sławno 2014-02-14
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2014-01-27
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.KA.4/4210/30/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.30.2013.KA.4 z dnia 21.01.2014 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice. 2014-01-21
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/5/2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych – Gmina Sławno 2014-01-20
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/4/45/2013
Obwieszczenia Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.4.45.2013 z dnia 16.01.2014 roku informujące o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno w dniu 16.01.2014 roku decyzji znak OŚiR.6220.4.44.2013 o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno" 2014-01-16
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/4/2014
Zapytanie ofertowe na usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2014-01-14
[ZARZ]Zarządzenie
1/14/2014
Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Sławno z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2014 roku. 2014-01-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/22/2013
Dostawa tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2014 2013-12-31
[OB]Obwieszczenie
RI st/6220/16/2013
Obwieszczenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.16.st.2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku informujące o wydaniu Postanowienia znak RI.6220.10.16.2013 z dnia 16 grudnia.2013 r.- o sprostowaniu omyłki w decyzji Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.7624-16.d/2010 z dnia 13 lutego 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” 2013-12-16
[OB]Obwieszczenie
RI sp/6220/16/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.16.sp.2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku informujące o wydaniu Postanowienia znak RI.6220.10.16.2013 z dnia 16 grudnia.2013 r.- o sprostowaniu omyłki w decyzji Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.7624-16.d/2010 z dnia 13 lutego 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel" 2013-12-16
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/71/2013
Zapytanie ofertowe na zarządzanie w roku 2014 zasobem mieszkaniowym tworzonym z lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sławno 2013-12-20
[OG]Ogłoszenie
OśZP/2013
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych w 2014 r 2013-12-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/21/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2014 2013-12-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/20/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu drogowego w miejscowości Sławno 2013-12-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/19/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w roku 2014 dla zaopatrzenia pojazdów Gminy Sławno oraz 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sławno 2013-12-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/18/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sławno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt 2013-12-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/70/2013
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2014 2013-12-06
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. KA.2/4240/953/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.953.2013.KA.2 z dnia 28 listopada 2013 roku informujące o umorzeniu postanowieniem znak WOOŚ.4240.953.2013.KA z dnia 28 listopada 2013 roku postępowania dotyczącego wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice”. 2013-11-28
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/68/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę Piłkarzyków 2013-12-05
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/66/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę pługa do odśnieżania, jednostronnego, sterowanego elektrohydraulicznie wraz z dostosowaniem płyty podwoziowej pługa do zamontowania na nośniku - samochodzie ciężarowym Star 244 wraz z czołownicą 2013-12-02
[OB]Obwieszczenie
MG.3 WOOŚ/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.3 z dnia 25 listopada 2013 roku o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego. 2013-11-25
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/14/6/2013
Decyzję Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.14.6.2013 z dnia 25.11.2013 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice” 2013-11-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/63/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę pługa do odśnieżania, jednostronnego, sterowanego elektrohydraulicznie wraz z dostosowaniem płyty podwoziowej pługa do zamontowania na nośniku - samochodzie ciężarowym Star 244 wraz z czołownicą 2013-11-22
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/61/2013
Zapytanie ofertowe na Dostawę pługa do odśnieżania, jednostronnego, sterowanego elektrohydraulicznie wraz z dostosowaniem płyty podwoziowej pługa do zamontowania na nośniku - samochodzie ciężarowym Star 244 wraz z czołownicą 2013-11-14
[POST]Postanowienie
WOOŚ. MM.1/4242/265/2013
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.265.2013.MM.1 z dnia 25 października 2013 roku informujące o stanowisku RDOŚ w kwestii procesowej wydania uzgodnienie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-25/10 z dnia 19 lipca 2010 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo – poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 położonych w obrębie Sławno. 2013-10-25
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/13/7/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.07.2013 z dnia 5 listopada 2013 roku umarzająca postępowanie w sprawie zmiany wydanej decyzji Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-25/10 z dnia 19 lipca 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo – poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 położonych w obrębie Sławno. 2013-11-05
[OB]Obwieszczenie
RI os/6220/10/2/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.os.2.2013 z dnia 04.11.2013 roku informujące o wydaniu Postanowienia znak RI.6220.10.pp.2013 w dniu 30.10.2013 r.- o ponownym podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RI.7624-16d/2010 z dnia 13.02.2012 r., dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel”, które było zawieszone do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-11-04
[OB]Obwieszczenie
RI/6220/10/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.2013 z dnia 04.11.2013 roku informujące o wydaniu Postanowienia znak RI.6220.10.pp.2013 w dniu 30.10.2013 r.- o ponownym podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RI.7624-16d/2010 z dnia 13.02.2012 r., dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel”, które było zawieszone do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2013-11-04
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/14/1/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.14.1.2013 z dnia 25.10.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice”. 2013-10-25
[OB]Obwieszczenie
RI/6220/10/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.2013 z dnia 17.10.2013 r., informujące strony postępowania o wydaniu w dniu 11.10.2013r. Postanowienia znak RI.6220.10.pr.2013 - o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na"„Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” oraz o wydaniu w dniu 17.10.2013 r. Postanowienia znak RI.6220.10.z.2013 - o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu 2013-10-17
[OB]Obwieszczenie
RI os/6220/10/1/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.os.1.2013 z dnia 17.10.2013 roku informujące o wydaniu Postanowienia znak RI.6220.10.pr.2013 z dnia 11.10.2013 r.,- o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na"„Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” oraz Postanowienia znak RI.6220.10.z.2013 z dnia 17.10.2013 r., - o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu. 2013-10-17
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/13/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.2013 z dnia 16.10.2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-25/10 z dnia 19 lipca 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo – poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numery działek przed ich podziałem: 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1) położonych w obrębie Sławno 2013-10-16
[Konsultacje]Konsultacje
2013/
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-10-14
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2013
OSP SZADKOWICE Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Szadkowice 2013-10-14
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach 2013-10-11
[OG]Ogłoszenie
IBG.6845.1.2013/
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu, zlokalizowanej na parterze w budynku OSP Sławno, przy ul. Marszałka J.Piłsudskiego nr 1. 2013-10-10
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/58/2013
Zapytanie ofertowe na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont istniejącego chodnika oraz budowa kablowej linii oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Grudzeń Las 2013-10-07
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/17/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów elektrycznych do Budowy budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów 2013-09-26
First page
19
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1179