Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1979402
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-06-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2019/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 543, 544 w obrębie Sławno. 2020-06-02
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sławno 2020-05-25
[ZAW]Zawiadomienie
WA.ZUZ.MK/3/4210/559/2020
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.559.2020.MK z dnia 20.05.2020 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 24.04.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. częściową likwidację i przebudowę urządzeń melioracji wodnych - sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 932 obr. Kunice, gm. Sławno, pow. opoczyński. 2020-05-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-27
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Sławno, w obrębie Kamień. 2020-05-25
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/12/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.12.2020 z dnia 27.05.2020 roku zawiadamiające strony postępowania, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 27.05.2020 roku decyzję znak OŚiR.6220.1.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień”. 2020-05-27
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/1/11/2020
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.11.2020 z dnia 27.05.2020 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 27.05.2020 roku decyzję znak OŚiR.6220.1.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień”. 2020-05-27
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/10/2020
Decyzja znak OŚiR.6220.1.10.2020 z dnia 27.05.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień”. 2020-05-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-21
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-15
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/1/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.1.2020 z dnia 21.05.2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie huty szkła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych: Wygnanów, Olszowiec, Antoninów w gminie Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie”. 2020-05-21
[SPRAW]Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 2020-05-12
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.2.2020/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia, położonych w obrębie Sławno. 2020-05-15
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.7.2020/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony” 2020-05-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-15
[OB]Obwieszczenie
IB.6840.7.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-15
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.1.2020/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia, położonych w obrębie Antoninów. 2020-05-12
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-07
[OB]Obwieszczenie
WA.RUZ.JSM.MJ/421/393/2019
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RUZ.421.393.2019.JSM.MJ z dnia 21 kwietnia 2020 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 21 kwietnia 2020 r., znak: WA.RUZ.421.393.2019.JSM.MJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmieniającej na podstawie art. 562 ustawy Prawo wodne, decyzję pozwolenie wodnoprawne Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24 marca 2015 roku, znak: RŚ VI.7322.1.3.2015.MC udzielającą Grudzeń Las Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie k/Opoczna pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia dolnokredowego w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę z przedmiotowego ujęcia w miejscowości Grudzeń Las, gm. Sławno pow. opoczyński, woj. łódzkie. 2020-04-21
[OB]Obwieszczenie
WA.ZUZ.MK/3/4210/46/2020
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.46.2020.MK z dnia 24.04.2020 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 13.01.2020 r. Pana Łukasza Baryły, pełnomocnika Wójta Gminy Sławno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rowów przydrożnych trawiastych otwartych wraz z przepustami pod zjazdami oraz przebudowywaną drogą w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel – Olszewice”. 2020-04-24
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.2.2020/
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony” 2020-04-29
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-04-23
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-04-23
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/7/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.7.2020 z dnia 23.04.2020 roku, o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień”. 2020-04-23
[OG]Ogłoszenie
Informacja Poczty Polskiej dotycząca skrzynek na listy 2020-04-21
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/4/90/2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.4.90.2018 z dnia 14.04.2020 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 14.04.2020 roku decyzję znak OŚiR.6220.4.88.2018 określającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na wydobywanie piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II”. 2020-04-14
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.5.2020/
Zapytanie ofertowe na dostawę tabletów multimedialnych 2020-04-20
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/4/89/2018
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.4.89.2018 z dnia 14.04.2020 roku zawiadamiające strony postępowania, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 14.04.2020 roku decyzję znak OŚiR.6220.4.88.2018 określającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na wydobywanie piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II”. 2020-04-14
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/4/88/2018
Decyzja znak OŚiR.6220.4.88.2018 z dnia 14.04.2020 roku określająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na wydobywanie piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II”. 2020-04-14
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Sławno 2020-04-15
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-04-09
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-04-09
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi z dnia 2 kwietnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”. 2020-04-02
[ZARZ]Zarządzenie
2020
Informacja o przekazaniu dotacji w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2020-03-30
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.2.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-03-16
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-03-12
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ-WDŚ/ZIL.EK.9/420/133/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.9 z dnia 03.03.2020 roku, zawiadamiające strony postępowania, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 50/2019, z dnia 30 maja 2019 r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego), nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. 2020-03-03
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.2.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno IB.6733.2.2020 2020-03-02
[OB]Obwieszczenie
WA.RUZ.JSM/421/393/2019
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak WA.RUZ.421.393.2019.JSM z dnia 20 lutego 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Józefa Wędzonki Prezesa Zarządu Grudzeń Las Sp. z o.o. z siedzibą Sławno k/ Opoczna w sprawie zmiany na podstawie art. 562 ustawy Prawo wodne, decyzji pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24.03.2015 r., znak: RŚ VI.7322.1.3.2015.MC na pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia dolnokredowego, w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę z przedmiotowego ujęcia, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie. 2020-02-20
[ZAW]Zawiadomienie
WA.RUZ.JSM/421/393/2019
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak WA.RUZ.421.393.2019.JSM z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Józefa Wędzonki Prezesa Zarządu Grudzeń Las Sp. z o.o. z siedzibą Sławno k/ Opoczna w sprawie zmiany na podstawie art. 562 ustawy Prawo wodne, decyzji pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24.03.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.3.2015.MC na pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia dolnokredowego, w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę z przedmiotowego ujęcia, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie. 2019-02-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno IB.6733.3.2020 2020-02-28
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.12.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno IB.6733.12.2019 2020-02-24
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.4.2020/
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie elementów systemu telekomunikacyjnego wraz z usługą telekomunikacyjną 2020-02-27
[ZARZ]Zarządzenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku. 2020-02-25
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2020/
OSP PRYMUSOWA WOLA Zapytanie ofertowe na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Prymusowa Wola 2020-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2020/
OSP SŁAWNO Zapytanie ofertowe na utworzenia centrum integracji społecznej w miejscowości Sławno-Kolonia 2020-02-26
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.3.2020/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa budynku OSP w miejscowości Olszowiec 2020-02-26
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.14.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.14.2018 z dnia 10.09.2019r stwierdzająca ,że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1 o pow. 0,77 ha położona w obrębie Szadkowice gm. Sławno stanowi mienie gminne. 2019-09-10
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1222