Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1753840
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-10-14
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-10-14
[OG]Ogłoszenie
IB.6845.1.2019/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie wsi Antoninów. 2019-10-09
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sławno z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-03
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/3/53/2019
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.53.2019 z dnia 01.10.2019 roku, zawiadamiające strony postępowania, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji paliw płynnych, gazu płynnego, dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej z budynkiem obsługi stacji i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowie dwóch zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Unewel dz. nr ewid. 413/1, 413/2, 414 obręb Unewel, gmina Sławno” ponownie został zebrany pełny materiał dowodowy wystarczający formalnoprawnie do wydania żądanej decyzji 2019-10-01
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/1/2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.2019 z dnia 27.09.2019 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 449, 450, 451, 452 w m. Kozenin, gm. Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2019-09-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-09-27
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.59.2019/
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec 2019-09-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-09-25
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.54.2019/
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski realizacji zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna na działkach o nr ewid. 702/2, 704 2019-09-26
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/7/2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.7.2019 z dnia 23.09.2019 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „rozbudowie Zakładu TOMBUD Tomasz Brol o nową halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kozenin, Gmina Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-09-23
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-09-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-09-18
[ZAW]Zawiadomienie
WA.ZUZ.AD/3/421/545/2019
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak WA.ZUZ.3.421.545.2019.AD z dnia 10.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pani Katarzyny Gajewskiej, pełnomocnika Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Trojanów, gm. Sławno, gm. Sławno, do rzeki Słomianki w km 9+912. 2019-09-10
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.41/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.41 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 10 września 2019 roku zawiadamiające, że dnia 9 września 2019 roku zostało złożone do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2019 roku, znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.35 nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 50/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.20 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim, tj. wariant W6+W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74. 2019-09-10
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/45/2019
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.45.2019 z dnia 16.09.2019 roku, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji paliw płynnych, gazu płynnego, dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej z budynkiem obsługi stacji i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowie dwóch zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Unewel dz. nr ewid. 413/1, 413/2, 414 obręb Unewel, gmina Sławno”. 2019-09-16
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ_WDŚ/ZII.EK.3/420/133/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.3 z dnia 04.09.2019 roku, zawiadamiające, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 50/2019 z dnia 30 maja 2019 roku znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.20, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego)”, nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. 2019-09-04
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-09-04
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-09-04
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.53.2019/
Utworzenie otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 2019-09-09
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.7.2019/
Wykonanie robót drogowych w podziale na dwie części zamówienia 2019-09-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.52.2019/
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach Mikroprojektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno” 2019-09-05
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.6.2019/
Realizacja zadania: Wykonanie robót drogowych w podziale na cztery części zamówienia 2019-09-04
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.5.2019/
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI ANTONINÓW 2019-09-03
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-08-30
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.271.5.2019/
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna na działkach o nr ewid. 702/2, 704 2019-08-30
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.12/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.12 z dnia 27 sierpnia 2019 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 21 października 2019 r. 2019-08-27
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.51.2019/
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów 2019-08-22
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.50.2019/
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień 2019-08-22
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.49.2019/
Zapytanie ofertowe na utworzenie otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 2019-08-22
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.215148.2019/
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - laptopy wraz z oprogramowaniem, aparat fotograficzny oraz zestawy do gry w szachy w ramach realizacji Projektu pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów 2019-08-19
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.47.2019/
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - instrumenty muzyczne w ramach realizacji Projektu pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów 2019-08-19
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.46.2019/
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - mebli w ramach realizacji Projektu pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów 2019-08-19
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.5.2019/
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno, położonej w obrębie Antoninów. 2019-08-06
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.36/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.36 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 8 sierpnia 2019 roku, w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego”. 2019-08-08
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.271.4.2019/
Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Ludwinów i Sławno-Kolonia. 2019-08-12
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-08-08
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-08-08
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-08-08
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2019/
Spółka wodna Zapytanie ofertowe na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 2019-08-09
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.45.2019/
Zapytanie ofertowe na utworzenie otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 2019-08-05
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-07-30
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.4.2019/
Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Zachorzów. 2019-07-25
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia strażackiego 2019-07-25
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.PTa.3/4220/222/2019
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.222.2019.PTa.3 z dnia 12 lipca 2019 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu na wydanie przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie pn.:„budowa stacji paliw płynnych, gazu płynnego, dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej z budynkiem obsługi stacji i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowie dwóch zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Unewel dz. nr ewid. 413/1, 413/2, 414 obręb Unewel, gmina Sławno” nie jest możliwe z uwagi na wpływ nowej dokumentacji w sprawie. Wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nastąpi w przewidywanym terminie nieprzekraczającym 14 sierpnia 2019 r. 2019-07-12
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sławno 2019-07-10
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2019 roku : z zakresu turystyki i krajoznawstwa, z zakresu oświaty i wychowania oraz z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej. 2019-07-10
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.3.2019/
Realizacja zadania pn.:"Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych" 2019-07-12
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.29/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.29 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 27 czerwca 2019 roku, w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego”. 2019-06-27
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.43.2019/
Zapytanie ofertowe na remont istniejącego utwardzenia (parkingu) w miejscowości Kamień 2019-07-05
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1107