ࡱ> {~z/4lbjbj\\4|>bh>bhP) ]]]]]qqq8TqP>|"! -=======@CP=u]555=]]H >5]]=5=R7<:P;;dX8= >0P>8C3C<::JC]:5555555==555P>5555C555555555 c #:ZaBcznik nr 1 ..................................................... (Piecz firmowa Wykonawcy) Gmina SBawno ul. MarszaBka Jzefa PiBsudskiego 31 26 332 SBawno F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................................................... Adres ..................................................................................................................................................... woj. . NIP nr. tel.: .. nr faksu: .. adres e-mail: . Osoba do kontaktu: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & ..& & . W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ktrego przedmiotem zamwienia jest Usuwanie odpadw z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotw, opakowaD po nawozach i typu Big-Bag pochodzcych z dziaBalno[ci rolniczej na terenie Gminy SBawno skBadam niniejsz ofert, o[wiadczajc jednocze[nie, |e akceptuj w caBo[ci wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy oferujc: Lp.Kod odpaduNazwaSzacunkowa ilo[ MgCena netto/1 Mg Cena brutto za 1 Mg123456102 01 04Folia rolnicza 21,195 Mg202 01 04Siatki i sznurek do owijania balotw4,852 Mg302 01 04Opakowania po nawozach1,567 Mg402 01 04Opakowania Big Bag1,490 MgRazem29,104 Mg Cena oferty netto (razem): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & zB Cena oferty brutto (razem): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & zB W podan cen wliczono odbir z miejsca wskazanego przez Gmin, transport i utylizacj/poddanie odzyskowi w/w odpadw, podatki, opBaty, wynagrodzenia, prowadzenie ilo[ciowej i jako[ciowej ewidencji etc. Powy|sza cena uwzgldnia wszystkie koszty Wykonawcy zwizane z wykonaniem zamwienia i oszacowana zostaBa z uwzgldnieniem wszystkich warunkw okre[lonych w zapytaniu ofertowym. O[wiadczam, |e zapoznaBem/am si z postanowieniami, ktre zostaBy zawarte w projekcie umowy i zobowizujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. O[wiadczam: |e speBniam warunki udziaBu w przedmiotowym postpowaniu. Termin pBatno[ci zapBata za realizacj przedmiotu zamwienia nastpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 30 dni - po dostarczeniu do siedziby Zamawiajcego faktury/rachunku za zrealizowany przedmiot zamwienia. Okres zwizania ofert - 30 dni Termin realizacji zamwienia 20.06.2022 r. ..................................... .................................................................... Miejscowo[/Data Podpis(y) osoby(osb) upowa|nionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (w) .............................................. .............................................. .............................................. (nazwa i adres Wykonawcy) ZAMAWIAJCY Gmina SBawno ul. MarszaBka Jzefa PiBsudskiego 31 26 332 SBawno O Z W I A D C Z E N I E o braku powizaD osobowych lub kapitaBowych pomidzy Wykonawc a Zamawiajcym o braku powizaD osobowych lub kapitaBowych pomidzy Wykonawc a Zamawiajcym SkBadajc ofert w postpowaniu o udzielenie niniejszego zamwienia na: 8 : X Z \ ^ ` b w   E F m P Ⱦ}rrrjrrrrjrbbrrrrrrrhOJQJh OJQJhhhOJQJhhh-d5OJQJhi?5OJQJhhh5OJQJh]56CJh9T56CJ h9T5CJ h]5CJh">h]5CJh">h]5CJh]5CJ\] h^66CJ h1e6CJ h]CJ h]6CJhFPh]CJ& : Z \ ^ ` b F m $da$gdKx $dha$gd $dha$gd] dh`gd: dgd]$^`a$gd] ^ &$d$Ifa$gd"b^$d^a$gd$dh`a$gdN $da$gdKx P V ^ HJX^~BjlƷ|rgYrG"hNhKx5PJ\^JnH tH hesOJPJQJnH tH h?hesCJ^Jh$CJ^JaJh-dCJ^JaJh-dhJBCJ^JaJhKxCJ^JaJh-dhCJ^JaJh-dh RCJ^JaJhN5PJ\^JnH tH "hNhN5PJ\^JnH tH hchBc(5CJhhhCJaJhhhOJQJhOJQJ&(,048<@BFXx NX`bdfj|űܣܣܣܣܣűhesCJPJaJnH tH &hFhes5CJPJ\aJnH tH -hFhesB*CJPJ^JaJnH phtH hFhesCJPJaJnH tH h9TCJ\aJhKxCJ\aJ;&(kd$$Iflֈ} b N t0644 lap<yt"b^(,048<@BFXx$d$Ifa$gd"b^$dh$Ifa$gd"b^Ff0$d$Ifa$gd"b^ kdO$$Iflֈ} b N t0644 lap<yt"b^$d$Ifa$gd"b^$dh$Ifa$gd"b^ kd@$$Iflֈ} b N t0644 lap<yt"b^ N`bd$d$Ifa$gd"b^$dh$Ifa$gd"b^dfkd1$$Iflֈ} b N t0644 lap<yt"b^fj|$d$Ifa$gd"b^$dh$Ifa$gd"b^kd"$$Iflֈ} b N t0644 lap<yt"b^$dh$Ifa$gd"b^H+ $dha$gdeskd$$Ifl\ b D t(0644 lap(yt"b^H HJP802hjxźymyymZ%h;GhesB*CJOJQJaJphhesCJOJQJaJh?hesCJOJQJaJhesB*CJphhesheshesCJ^JaJhfhesCJ^JaJhesCJ^JaJhEhesCJaJh?hesCJaJhhesCJaJ hFhesCJPJaJnH tH &hFhes5CJPJ\aJnH tH "J2x"$&( xgd$$a$gd$`gdS$a$gdS$a$gd$a$gdes $dha$gdes$ a$gdes $^a$gdes $^a$gdes $dha$gdes0268` TٴzqkqYYJJh+6CJOJQJ]^J"hr-h+6CJOJQJ]^J h$CJhahSCJhahSCJhahSCJ hSCJ hahShShhhOJQJhesCJOJQJaJ%hhesB*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph(hhes5B*CJOJQJaJph"hes5B*CJOJQJaJph "$&(*,8H $ 8 !$"&"ͽͪwhhhXJJXh$h$5^JsHtHh$h$5\^JsHtHh$h$5CJ\]^J%h$h$5CJ\]^JsHtHh$h$5CJ\sHtHh$h$6]^JsHtH$h$h$56\]^JsHtHhbs56\]^JsHtHhu56\]^JsHtH h$h$56\]^JtHh$h$CJh+6]^J(*,H$ &"$x$Ifa$gd$+Rdhx^+`Rgd$ x^ `gd$xgd$ xgd$ &"("*"8"F"""""RXSZS\S^SSSSSTXUUUVXWWWXYYYYYZĹ|mmm||YYYY&h$h$6OJQJ]^JsHtHh$h$B*CJaJph!h$h$B*CJ^JaJph!h$h$B*aJphsHtHh$h$^JsHtHh$h$5^JsHtHh5^JsHtHh$h5^JsHtH"hNh5PJ\^JnH tH Uh$h$\ h$h$h$h$CJaJ&"("*"""\SSTXUsssii^^ xgd$ $xa$gd$ $da$gd$kd $$IflF#F# t 0644 lBap ytoqAUsuwanie odpadw z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotw, opakowaD po nawozach i typu Big-Bag pochodzcych z dziaBalno[ci rolniczej na terenie Gminy SBawno o[wiadczam/my, |e: nie zachodz |adne okoliczno[ci, o ktrych mowa, poni|ej, ktre mogByby stanowi podstaw do wykluczenia mnie, jako Wykonawcy z w/w postpowania: nie jestem podmiotem powizanym osobowo lub kapitaBowo z Zamawiajcym, w szczeglno[ci: a) nie uczestnicz w spBce jako wsplnik spBki cywilnej lub spBki osobowej, b) nie posiadam co najmniej 10 % udziaBw lub akcji, o ile ni|szy prg nie wynika z przepisw prawa, c) nie peBni funkcji czBonka organu nadzorczego lub zarzdzajcego, prokurenta, peBnomocnika, d) nie pozostaj w zwizku maB|eDskim, w stosunku pokrewieDstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieDstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. ..................................... .................................................................... Miejscowo[/Data Podpis(y) osoby(osb) upowa|nionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (w) Zamawiajcy: Gmina SBawno ul. MarszaBka Jzefa PiBsudskiego 31 26-332 SBawno Wykonawca: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. (nazwa/firma, adres, w zale|no[ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (imi, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) O[wiadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypeBnienia obowizkw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**** Na potrzeby postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na Usuwanie odpadw z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotw, opakowaD po nawozach i typu Big-Bag pochodzcych z dziaBalno[ci rolniczej na terenie Gminy SBawno O[wiadczam, |e wypeBniBem obowizki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osb fizycznych, od ktrych dane osobowe bezpo[rednio lub po[rednio pozyskaBem w celu ubiegania si o udzielenie zamwienia publicznego w niniejszym postpowaniu.* & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . piecz oraz podpis Wykonawcy ______________________________ 1) rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni| bezpo[rednio jego dotyczcych lub zachodzi wyBczenie stosowania obowizku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre[ci o[wiadczenia wykonawca nie skBada (usunicie tre[ci o[wiadczenia np. przez jego wykre[lenie)   PAGE \* MERGEFORMAT4 XUUVWYYYZ]]]]] ]"] dxgd$ dxgd$$7$8$H$`a$gd$$-DM `a$gd$$r7$8$H$^`ra$gd$ hx^h`gd$Z[T[X[[]]]]] ]"]<]V]`]]]]]]]]2^^^`^^^rkccccccUcckkMCMh$h$6CJh$h$6h$h$6PJnH tH h$h$5 h$h$*h$hbs6CJOJQJ]^JsHtH$h6CJOJQJ]^JsHtH$hbs6CJOJQJ]^JsHtH$h}s6CJOJQJ]^JsHtH$h$6CJOJQJ]^JsHtH*h$h$6CJOJQJ]^JsHtH*h$h$6CJOJQJ]^JsHtH"]<]V]]]]]]2^^^^^_D_n___$Ad]Aa$gd$$Bd]Ba$gd$ $da$gd$$pd^`pa$gd$$d^`a$gd$$~d^~`a$gd$^_D_`_n______```abafahalabbbxc|cccd&d4ddddddef$f𻬠uuuulddYYYh$h$CJaJh$h$5h$h$tHh$h$sHtH h$h$B*H*phsHtHh$h$B*phsHtHhB*phsHtHh$hB*phsHtH"hNh5PJ\^JnH tH h}sh$h$56>*h$h$6>*h$h$6CJ h$h$h$h$>*"__``halabddd$ffffhijikkkk dgd7gd$$rd^`ra$gd$$ d^ a$gd$ $xa$gd$ $da$gd$ $da$gd$$f4fNffffffgh4hfihijiiij4jkkkkkkkkkkkkkkkk$l&l(l*l,l.l0l2l4lheh$mHnHuh7jh7Uh"b^jh"b^U h$hBc(h$h$B*CJaJphh$h$CJaJnH tH h$h$B*CJH*aJphh$h$B*CJaJphh$h$CJaJh$h$CJaJ*kkkkkkk,l.l0l2l4lgd$$a$ dgd7 21h:pV%. A!"S#$% $$If!vh#v#v #vN#v#v:V l t0655 5N55p<yt"b^=$$If!vh#v#v #vN#v#v:V l t<0655 5N55p<yt"b^kd$$Iflֈ} b N t<0644 lap<yt"b^$$If!vh#v#v #vN#v#v:V l t0655 5N55p<yt"b^$$If!vh#v#v #vN#v#v:V l t0655 5N55p<yt"b^$$If!vh#v#v #vN#v#v:V l t0655 5N55p<yt"b^$$If!vh#v#v #vN#v#v:V l t0655 5N55p<yt"b^$$If!vh#vD#v#v:V l t(065D55p(yt"b^$$If!vh#v#:V lF t 065#/ Bp ytoqA!x666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666OJQJ_HmHnHsHtHN`N mNormalny dCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy bob V%Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHD@D !Z,0Akapit z list ^m$F @F ;0Stopka p#dPJtH >/!> ;0 Stopka ZnakCJPJaJtH @B2@ Q0Tekst podstawowyxJ/AJ Q0Tekst podstawowy ZnakCJaJtSt +Tabela - Siatka7:V0L`bL Z Bez odstpwCJ_HaJmHsHtHVCrV &0Tekst podstawowy wcityx^X/X &0Tekst podstawowy wcity ZnakCJaJ\\ &pkt,$Sd<<7$8$^S`a$CJOJQJaJ88 ^80NagBwek p#:/: ^80 NagBwek ZnakCJaJL>L sTytuB$da$5CJOJQJ\aJB/B s TytuB Znak5CJOJQJ\aJ4W 4 +` Pogrubienie5\PP $0 Tekst dymka dCJOJQJ^JaJL/L $0Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] z| (((+P &"Z^$f4l"$%'8:< &( df(&"XU"]_k4l !#&(79;= "$+!T # @ 0( B S ?H0(  _Hlk103065603w{#{ 14PRSUVXY[\x{$%i `O{w%i   `OPRSUVXY[\x{w%i   `O{ Gvpd,PC,#O~0\R2KO5 PV7W?i?@@~@oqAA7BJBxFG HH>H(I K@P*9RS9TgW&$WYZX2cjn#n gKy);mu+zn /2u1Y&`-zFh[ R8be7p+]1Nun:*,fPR@p `z@ RUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriUR Univers-PLCourier New5. .[`)TahomaC.,.{$ Calibri Light;Wingdings?= .Cx Courier NewA$BCambria Math"q *FARGARGsj 1j 1!n0CC 3q@P $PV%2! xx[ DanutaU Alina Rajska<     Oh+'0 4 @ L Xdlt|DanutaUNormalAlina Rajska115Microsoft Office Word@t?G@h;d@_\Td@h;dj ՜.+,0 hp| 1 C Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqstuvwxy|}Root Entry FP;;dData ?1TableGDWordDocument 4|SummaryInformation(jDocumentSummaryInformation8rMsoDataStoreP9;dP;;dRV0TZ0E444S3QXC==2P9;dP;;dItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q