╨╧рб▒с>■  ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ье┴cр°┐Lbbjbj°▄°▄с Ъ╢^\Ъ╢^\√I      ╖hhЇЇЇЇЇД    xxxx4мДxВ=00┤ф7ф7ф7ф7┐8╙8 ▀8╒;╫;╫;╫;╫;╫;╫;$▓>╢hAv√;AЇч8┐8┐8ч8ч8√;ЇЇф7ф7█<=);););ч8Їф7Їф7╒;);ч8╒;);););ф7    ЁЖ┌бO╙    ¤8);┴;R=0В=);▐A¤8,▐A);▐AЇ);Шч8ч8);ч8ч8ч8ч8ч8√;√;);ч8ч8ч8В=ч8ч8ч8ч8                                                                    ▐Aч8ч8ч8ч8ч8ч8ч8ч8ч8hR ║:SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KT╙RYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAAALNOZCI PO{YTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)Pouczenie co do sposobu wypeBniania sprawozdania: Sprawozdanie nale|y wypeBni wyBcznie w biaBych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczegєlnych polach oraz w przypisach. W przypadku pєl, ktєre nie dotycz danego sprawozdania, nale|y wpisa nie dotyczy lub przekre[li pole. Zaznaczenie * , np. Cz[ciowe* / KoDcowe* , oznacza, |e nale|y skre[li niewBa[ciw odpowiedz i pozostawi prawidBow. PrzykBad: Cz[ciowe* / KoDcowe* .Rodzaj sprawozdaniaCz[ciowe* / KoDcowe*Okres, za jaki jest skBadane sprawozdanie FORMTEXT   TytuB zadania publicznego FORMTEXT   Nazwa Zleceniobiorcy(-cєw) FORMTEXT   Data zawarcia umowy FORMTEXT   Numer umowy, o ile zostaB nadany FORMTEXT    Cz[ I. Sprawozdanie merytoryczne1. Informacja, czy zakBadany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego zostaB(y) osignity(-te) w wymiarze okre[lonym w cz[ci IV pkt 4 oferty. Je|eli nie, nale|y wskaza dlaczego. FORMTEXT   2. Opis osignitych rezultatєw wraz z liczbowym okre[leniem skali dziaBaD zrealizowanych w ramach zadania (nale|y opisa osignite rezultaty zadania publicznego i sposєb, w jaki zostaBy zmierzone; nale|y wskaza rezultaty trwaBe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniBa si do osignicia jego celu) FORMTEXT   3. SzczegєBowy opis wykonania poszczegєlnych dziaBaD (opis powinien zawiera szczegєBow informacj o zrealizowanych dziaBaniach zgodnie z umow, z uwzgldnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a tak|e wyja[ni ewentualne odstpstwa w ich realizacji; w opisie nale|y przedstawi rєwnie| informacj o zaanga|owanym wkBadzie osobowym i wkBadzie rzeczowym w realizacj dziaBaD; w przypadku realizacji dziaBania przez podmiot niebdcy stron umowy1) nale|y to wyraznie wskaza w opisie tego dziaBania) FORMTEXT   4. Opis, w jaki sposєb dofinansowanie z dotacji inwestycji zwizanych z realizacj zadania wpBynBo na jego wykonanie2) FORMTEXT   __________________________________________________ 1) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o ktєrym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie. 2) WypeBni jedynie w przypadku, gdy dotacja byBa przekazana na dofinansowanie inwestycji. Cz[ II. Sprawozdanie z wykonania wydatkєw1. Rozliczenie wydatkєw w roku FORMTEXT   Kategoria kosztuRodzaj kosztєwKoszty zgodnie z umow (w zB)Faktycznie poniesione wydatki (w zB)koszt caBkowityz dotacjiz innych [rodkєw finansowych3)z wkBadu osobowego4)z wkBadu rzeczowe- go5), 6)Numer(y) lub nazwa(-wy) dziaBania(-BaD) zgodnie z umowcaBkowite wydatkiz dotacji7)z innych [rodkєw finansowych3)z wkBadu osobowego4)z wkBadu rzeczowego5), 6)Numer(y) lub nazwa(-wy) dziaBania(-BaD) zgodnie z umowIKoszty merytoryczneNr poz.Koszty po stronie: FORMTEXT   : (nazwa zleceniobiorcy) FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT   Razem: FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT   _________________________________ 3) Na przykBad [rodki finansowe oferenta, inne [rodki publiczne (np. dotacje), [wiadczenia pieni|ne od odbiorcєw zadania. 4) WkBadem osobowym s praca spoBeczna czBonkєw i [wiadczenia wolontariuszy zaanga|owane w realizacj zadania publicznego. 5) WypeBni jedynie w przypadku, gdy umowa zobowizywaBa do wykazania wkBadu rzeczowego. 6) WkBadem rzeczowym s np. nieruchomo[ci, [rodki transportu, maszyny, urzdzenia. Zasobem rzeczowym mo|e by rєwnie| zasєb udostpniony, wzgldnie usBuga [wiadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpBatnie (np. usBuga transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego. 7) Nale|y uwzgldni tak|e [rodki finansowe pochodzce z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodєw (np. ze sprzeda|y towarєw lub usBug wytworzonych lub [wiadczonych w ramach realizacji zadania publicznego). IIKoszty obsBugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjneNr poz.Koszty po stronie: FORMTEXT   : (nazwa zleceniobiorcy) FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT  FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT   Razem: FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT   IIIKoszty poszcze- gєlnych zlecenio- biorcєw ogєBem8): FORMTEXT   : (nazwa zleceniobiorcy 1) FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT   : (nazwa zleceniobiorcy 2) FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT   OgєBem: FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT    FORMTEXT   _________________________________ 8) Dotyczy oferty wspєlnej. W przypadku wikszej liczy oferentєw istnieje mo|liwo[ dodawania kolejnych wierszy. 2. Rozliczenie ze wzgldu na zrєdBo finansowania zadania publicznegoLp.yrєdBo finansowaniaKoszty zgodnie z umowFaktycznie poniesione wydatki1Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogєBem: FORMTEXT    zB1.1Kwota dotacji FORMTEXT    zB FORMTEXT    zB1.2Odsetki bankowe od dotacji FORMTEXT    zB1.3Inne przychody FORMTEXT    zB2Inne [rodki finansowe ogєBem9): Z\ О ╓ ю Є  * , > @ B D R T b d r t В Д а в ╕ ║ ┬ ─ f Д ─ ╞ Ї " $ & N | ╨ їэїэї▌╨▌┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴╡┴е┴ЦЗ▌x▌h87╡hщKеCJOJQJaJh╬"HhщKеCJOJQJaJhС+БhщKеCJOJQJaJh)t╦hщKе7БCJOJQJaJhщKеCJOJQJaJhС+БhщKеCJOJQJaJhщKе5БCJOJQJaJhС+БhщKе5БCJOJQJaJhщKеCJaJhlКhщKеCJaJ,М О Є ь $ & єйУУУУIIkdГ$$IfTФ┬ ╓ў ╫%р%                 ╓╓     Ўр%ЎЎ╓    ╓    ╓    ╓    aЎў p╓     yt`vКT$ДйД`дЁ$If]Дй^Д`a$gd`vIkd$$IfTФ╩╓ў ╫%Ар%     ╓╓     Ўр%ЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎў p╓     yt`vКT $$Ifa$gd`v& N z | ╨ ° ЄЄКЄ{Д9д$If^Д9gd`vgkd$$IfTФє╓0ў ╠╫%А╒        А      ╓╓ ┐┐┐    Ўр%ЎЎ╓  ╓  ╓        ╓     aЎў p╓ ┐┐┐    ytщKеКT Д9$If^Д9gd`v╨ ╥ ц ш ъ Ї Ў ■ 24HJLVX\ТФикм╢╕╝фц·яу╨я║ялЫяуИяxяiЫяуVя║яiЫяу%Бjh`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJjh█&ЭCJOJQJUaJ%Бj┐h`vCJOJQJUaJhС+Бh`v5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHu%Бj▀h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJjh`vCJOJQJUaJ° · № ■ 2ЧОD7 Д9$If^Д9gd`vIkd4$$IfTФъ╓ў ╫%р%     ╓╓     Ўр%ЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎў p╓     yt`vКT $Ifgd`vgkdU$$IfTФю╓0ў ╠╫%А╒     ╓╓ ┐┐┐    Ўр%ЎЎ╓  ╓  ╓  ╓     aЎў p╓ ┐┐┐    ytщKеКT2Z\Т║ЁИ{lД9д$If^Д9gd`v Д9$If^Д9gd`vgkd5$$IfTФа╓0ў a ╫%Аj         v     ╓╓ ┐┐┐    Ўр%ЎЎ╓  ╓  ╓        ╓     aЎў p╓ ┐┐┐    ytщKеКTД9д$If^Д9gd█&Э║╝ф NvЧК{К{Д9д$If^Д9gd`v Д9$If^Д9gd`vgkdК$$IfTФ+╓0ў a ╫%Аj         v     ╓╓ ┐┐┐    Ўр%ЎЎ╓  ╓  ╓        ╓     aЎў p╓ ┐┐┐    ytщKеКT·№■ NPdfhrtxz└╞v╢468Lь▄╞▄╖з▄ЫИ▄╞▄╖yiyYLYy▄ЫhщKе5БCJOJQJaJh)t╦hщKе5БCJOJQJaJh▓hщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJ%Бj▀h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJhС+Бh`v5БCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бjih`vCJOJQJUaJvxz└[VI Д9$If^Д9gd`vgdщKегkdU$$IfTФn╓\ў a З╫%Аj     &    АУ     ╜ ╓╓( ┐┐┐     ┐┐┐    Ўр%ЎЎ╓    ╓    ╓    ╓             aЎў p╓( ┐┐┐     ┐┐┐    ytщKеКT└┬─╞4╡мbN$ДPДщ■$If^ДP`Дщ■a$gd`vIkd $$IfTФ■╓ж%ж%             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT $Ifgd`vIkdВ$$IfTФа╓ж%Аж%     ╓╓  жжжЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  жжжytщKеКT46^`b╡ж\S $Ifgd`vIkdЩ $$IfTФВ ╓ж%ж%     ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓     yt`vКTД9д$If^Д9gd`vIkdЦ $$IfTФ├╓ж%Аж%     ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКTLNPZ\d8:X2r╘╪┌юЁЄ№■n╚т"ш(ДИЁЇЎ ь▄╞▄╖з╖ЫМЫМ╖▄Аm▄╞▄╖зМЫМЫМЫМ]М╖▄Аhм#h`vCJH*OJQJaJ%Бj4 h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJhм#h`vCJOJQJaJh`vCJOJQJaJh)t╦h`v5БCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj# h`vCJOJQJUaJ bd╓╪╡бWHД9д$If^Д9gd`vIkdз $$IfTФp╓ж%Аж%     ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT$Д&Д $If^Д&`Д a$gd`vIkd $$IfTФ├╓ж%ж%             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКTЄ╡мbN$Д Д/ $If^Д `Д/ a$gd`vIkd1 $$IfTФ├╓ж%ж%             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT $Ifgd`vIkdк $$IfTФО╓ж%ж%     ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓     yt`vКTЄЇ ╡ж\S $Ifgd`vIkd╗$$IfTФЪ╓ж%ж%     ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓     yt`vКTД9д$If^Д9gd`vIkd╕ $$IfTФ5╓ж%Аж%     ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT " *,.8:>дикtvШЪцшъьь▄╞▄╖зЪ╖▄О{▄╞▄╖n^nOCOCOCn^h`vCJOJQJaJh▐Sh`vCJOJQJaJhЕ#`h`vCJH*OJQJaJh`vCJH*OJQJaJ%БjVh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh`vCJH*OJQJaJh)t╦h`v5БCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjEh`vCJOJQJUaJ "<╡и^OД9д$If^Д9gd`vIkd╔$$IfTФ3╓ж%Аж%     ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT Д9$If^Д9gd`vIkdB$$IfTФ╚╓ж%ж%             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT<>шЮав╡ЯЛA<gdщKеIkdS$$IfTФ~╓ж%а%             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT$ДдД$If]Дд^Дa$gd`v$ДеДдx$If]Де^Дa$gd`vIkd╠$$IfTФк╓ж%ж%     ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓     yt`vКTьюЬЮав·BDXZ\fhjn4<Єу╘┼╢ж╢ЩЙ}jЙTЙD╢4╢h°╘hщKе5БCJOJQJaJhL@hщKе5БCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHu%Бjwh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJjh`vCJOJQJUaJhщKе5БCJOJQJaJh°╘hщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJh╬"Hh`vCJOJQJaJhЕ#`h`vCJOJQJaJh▐Sh`vCJOJQJaJh`vCJH*OJQJaJв·№■ЄщБщщgkdу$$IfTФ│╓0ш5%7Аш5        =             ╓р╓ ААА    ЎЎЎ╓     ╓  ╓        ╓        aЎp╓ ААА    ytщKеКT $Ifgd`v Д9$If^Д9gd`vjlЧИ $Ifgd`vД9д($If^Д9gd`vgkd╛$$IfTФШ╓0ш5%7ш5            =             ╓╓        ЎЎЎ╓     ╓        ╓     ╓        aЎp╓        yt`vКTlnРоъ46ЦИИ||s $Ifgd`v $$Ifa$gd`v$дР$Ifa$gd`vikdэ$$IfT4Фr╓0ш5%7ш5        `=             ╓╓ ┐┐┐    ЎЎЎ╓     ╓  ╓        ╓        aЎp╓ ┐┐┐    ytщKеКT68:<\<33' $$Ifa$gd`v $Ifgd`v├kd╩$$IfT4ФR╓r0 Н ш5%7`        `         А]        А[         =             ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎЎ╓        ╓     ╓                    ╓                    aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКT<FH^`АВРТим╛└╥╓╪ъ№■@^pТФжи╢║╝▐Ї°· "JRVX╕╚╠╨■  ёхёхёхёхё╪ёхё╪ёхёхё╪╚хёхёхёхё╚ёхё╪ёхё╚ё╪╕ёхёйЩйКхКйh·dшhщKеCJOJQJaJh·dшhщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJhКa5hщKеCJH*OJQJaJh°╘hщKеCJH*OJQJaJhщKеCJH*OJQJaJhщKеCJOJQJaJh°╘hщKеCJOJQJaJ3\pо╪Ад╝·$X╚╩╠╨°·єєєєєєєєєєєъх╪╪ъ Д9$If^Д9gd`vFf $Ifgd`v $$Ifa$gd`v·№■ 4 М О Р Т Ф xobbOooooДД8 да$If^Д`Д8 gd`v Д9$If^Д9gd`v $Ifgd`vЗkd▌$$IfT4Ф{╓Fш5%7А    А╒2         =             ╓╓ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎЎ╓       ╓    ╓          ╓             aЎp╓ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКT 4 6 J L N X Z ^ К М и к м └ ┬ ─ ╚ ╩ ╠ ╬ т ф ц Ё Є Ї Ў !ёс╒┬смсаРёБrс╒_смс[с╒Hсмсrс╒%Бj╙%h`vCJOJQJUaJh`v%Бji%h`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJh·dшhщKе6БCJOJQJaJhщKеCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHu%БjЄh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJjh`vCJOJQJUaJhlEhщKеCJOJQJaJФ Ц Ш Ъ Ь Ю а в д ж и к ╠ Ї !D!l!Ф!╝!ф! "4"\"Д"м"╘"╓"ЎЎЎЎЎЎЎЎЎёЎттттттттттттттЎД9д$If^Д9gd`vFfP! $Ifgd`v ! !!!!!!2!4!6!@!B!D!F!Z!\!^!h!j!l!n!В!Д!Ж!Р!Т!Ф!Ц!к!м!о!╕!║!╝!╛!╥!ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj!(h`vCJOJQJUaJ%Бjл'h`vCJOJQJUaJ%Бj5'h`vCJOJQJUaJ%Бj┐&h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjI&h`vCJOJQJUaJ#╥!╘!╓!р!т!ф!ц!·!№!■!" " """"$"&"0"2"4"6"J"L"N"X"Z"\"^"r"t"v"А"В"Д"Ж"Ъ"ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бjo*h`vCJOJQJUaJ%Бj∙)h`vCJOJQJUaJ%БjГ)h`vCJOJQJUaJ%Бj )h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjЧ(h`vCJOJQJUaJ#Ъ"Ь"Ю"и"к"м"о"┬"─"╞"╨"╥"┌"▄"Ё"Є"Ї"°"·"№"■"### #"#$#&#:#<#>#H#J#L#N#b#ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄Б▄лn▄╞▄╖▄л[▄╞▄╖▄л%Бj└3h`vCJOJQJUaJ%БjJ3h`vCJOJQJUaJh`v%Бjр2h`vCJOJQJUaJ%Бj[+h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бjх*h`vCJOJQJUaJ#╓"╪"┌"№"$#L#t#Ь#─#ь#$<$d$М$┤$▄$%%% %,%T%|%д%╠%Ї%·ёттттттттттттттё▌ёттттттFf><Д9д$If^Д9gd`v $Ifgd`vFf╟.b#d#f#p#r#t#v#К#М#О#Ш#Ъ#Ь#Ю#▓#┤#╢#└#┬#─#╞#┌#▄#▐#ш#ъ#ь#ю#$$$$$$$*$ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj6h`vCJOJQJUaJ%БjШ5h`vCJOJQJUaJ%Бj"5h`vCJOJQJUaJ%Бjм4h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj64h`vCJOJQJUaJ#*$,$.$8$:$<$>$R$T$V$`$b$d$f$z$|$~$И$К$М$О$в$д$ж$░$▓$┤$╢$╩$╠$╬$╪$┌$▄$▐$Є$ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj\8h`vCJOJQJUaJ%Бjц7h`vCJOJQJUaJ%Бjp7h`vCJOJQJUaJ%Бj·6h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjД6h`vCJOJQJUaJ#Є$Ї$Ў$%% % % %"%$%(%*%,%.%B%D%F%P%R%T%V%j%l%n%x%z%|%~%Т%Ф%Ц%а%в%д%ж%║%ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄Ф▄лБ▄╞▄╖▄лn▄╞▄╖▄л[▄╞▄╖▄л%БjнAh`vCJOJQJUaJ%Бj7Ah`vCJOJQJUaJ%Бj┴@h`vCJOJQJUaJh`v%БjW@h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj╥8h`vCJOJQJUaJ#║%╝%╛%╚%╩%╠%╬%т%ф%ц%Ё%Є%Ї%Ў% & &&&&&&2&4&6&@&B&D&F&Z&\&^&h&j&l&n&В&ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj√Ch`vCJOJQJUaJ%БjЕCh`vCJOJQJUaJ%БjCh`vCJOJQJUaJ%БjЩBh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj#Bh`vCJOJQJUaJ#Ї%&D&l&Ф&╝&ф& '4'6'8':'\'Д'м'╘'№'$(L(t(Ь(─(ь()<)d)f)ЁЁЁЁЁЁЁЁчтчЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁчFf╡I $Ifgd`vД9д$If^Д9gd`vВ&Д&Ж&Р&Т&Ф&Ц&к&м&о&╕&║&╝&╛&╥&╘&╓&р&т&ф&ц&·&№&■&' ' ''"'$'&'0'2':'<'P'ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjIFh`vCJOJQJUaJ%Бj╙Eh`vCJOJQJUaJ%Бj]Eh`vCJOJQJUaJ%БjчDh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjqDh`vCJOJQJUaJ#P'R'T'X'Z'\'^'r't'v'А'В'Д'Ж'Ъ'Ь'Ю'и'к'м'о'┬'─'╞'╨'╥'╘'╓'ъ'ь'ю'°'·'№'■'(ь▄╞▄┬▄╢г▄╞▄Ф▄╢Б▄╞▄Ф▄╢n▄╞▄Ф▄╢[▄╞▄Ф▄╢%БjЪOh`vCJOJQJUaJ%Бj$Oh`vCJOJQJUaJ%БjоNh`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJ%Бj8Nh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh`v*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj╬Mh`vCJOJQJUaJ#((( ("($(&(:(<(>(H(J(L(N(b(d(f(p(r(t(v(К(М(О(Ш(Ъ(Ь(Ю(▓(┤(╢(└(┬(─(╞(┌(ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjшQh`vCJOJQJUaJ%БjrQh`vCJOJQJUaJ%Бj№Ph`vCJOJQJUaJ%БjЖPh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjPh`vCJOJQJUaJ#┌(▄(▐(ш(ъ(ь(ю()))))))*),).)8):)<)>)R)T)V)`)b)j)l)А)В)Д)И)К)М)О)в)ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄[▄лh`v%БjE[h`vCJOJQJUaJ%Бj└Sh`vCJOJQJUaJ%БjJSh`vCJOJQJUaJ%Бj╘Rh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj^Rh`vCJOJQJUaJ#f)h)j)М)┤)▄)*,*T*|*д*╠*Ї*+D+l+Ф+Ц+Ш+Ъ+и+╨+°+ ,·ёттттттттттттттё▌ё═ттт$Д9$If]Д9a$gd`vFfгdД9д$If^Д9gd`v $Ifgd`vFf,Wв)д)ж)░)▓)┤)╢)╩)╠)╬)╪)┌)▄)▐)Є)Ї)Ў)*******(***,*.*B*D*F*P*R*T*V*j*ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjЗ]h`vCJOJQJUaJ%Бj]h`vCJOJQJUaJ%БjЫ\h`vCJOJQJUaJ%Бj%\h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бjп[h`vCJOJQJUaJ#j*l*n*x*z*|*~*Т*Ф*Ц*а*в*д*ж*║*╝*╛*╚*╩*╠*╬*т*ф*ц*Ё*Є*Ї*Ў* + ++++++2+ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj╒_h`vCJOJQJUaJ%Бj__h`vCJOJQJUaJ%Бjщ^h`vCJOJQJUaJ%Бjs^h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj¤]h`vCJOJQJUaJ#2+4+6+@+B+D+F+Z+\+^+h+j+l+n+В+Д+Ж+Р+Т+Ъ+и+к+╛+└+┬+╠+╬+╨+╥+ц+ш+ъ+ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖v▄лc▄╞▄╖▄лP▄%Бj2ih`vCJOJQJUaJ%Бj╝hh`vCJOJQJUaJhV=кh`vCJOJQJaJ%Бj7ah`vCJOJQJUaJ%Бj┴`h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjK`h`vCJOJQJUaJъ+Ї+Ў+°+·+,,,,, ,",6,8,:,D,F,H,J,^,`,b,l,n,p,r,Ж,И,К,Ф,Ц,Ш,Ъ,о,░,▓,╝,╛,ъ┌╦┌┐м┌ъ┌╦┌┐Щ┌ъ┌╦┌┐Ж┌ъ┌╦┌┐s┌ъ┌╦┌┐`┌ъ┌%БjАkh`vCJOJQJUaJ%Бj kh`vCJOJQJUaJ%БjФjh`vCJOJQJUaJ%Бjjh`vCJOJQJUaJ%Бjиih`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJjh`vCJOJQJUaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHu% ,H,p,Ш,└,ш,-8-`-И-К-М-╨-╞.╝/n0·2░4ЁЁЁЁЁЁЁЁЁчт╬┤ЬЬЬЬ$Д[Д╞ДJ $If]Д[^Д╞`ДJ a$gd`v$Д[Д╞ДJ дP$If]Д[^Д╞`ДJ a$gd`v$Д[Д$If]Д[^Дa$gd`vFfq $Ifgd`vД9д$If^Д9gd`v╛,└,┬,╓,╪,┌,ф,ц,ш,ъ,■,-- ----&-(-*-4-6-8-:-N-P-R-\-^-`-b-v-x-z-Д-Ж-М-ёс╒┬смсёс╒Щсмсёс╒Жсмсёс╒sсмсёс╒`смсё%Бj╬mh`vCJOJQJUaJ%БjXmh`vCJOJQJUaJ%Бjтlh`vCJOJQJUaJ%Бjllh`vCJOJQJUaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHu%БjЎkh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJjh`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJ$М-╨-╘-╞.╩.╠.╝/└/n0r0Ф1╘1·2■2.4n4о4▓4┤4║4>5@5D5F5L5P5v5x5М5Їф╒фЇ╒ф╒ф╒Ї╒ф╒Ї╒╞║к╞ЫМАМЫqaUhСzАCJOJQJaJjhСzАCJOJQJUaJhlEh`vCJOJQJaJh`vCJOJQJaJh·dшh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJh═c█hщKе5БCJOJQJaJhщKеCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJh·dшhщKеCJOJQJaJh¤21hщKеCJH*OJQJaJhщKеCJOJQJaJ░4▓4┤4║4<5>5╡░гг;gkdxu$$IfTФО╓0ц6А        А╔3     ╓╓ ┐┐┐ ┐┐┐ЎЎЎ╓  ╓  ╓        ╓     aЎp╓ ┐┐┐ ┐┐┐yt`vКT Д9$If^Д9gd`vgdщKеIkd∙t$$IfTФo╓%7%7             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT>5@5P5v5╬5Ў56F6n6Ц6╛6ц6767^7Ж7о7░7▓7╘7№7$8L8t8Ўщщ█╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╟Ў╠╠╠╠╠FfД9д$If^Д9gd`v$да$Ifa$gdСzА Д9$If^Д9gd`v $Ifgd`vМ5О5Р5Ъ5Ь5а5╠5╬5╨5ф5ц5ш5Є5Ї5Ў5°5 666666 646ь▄╞▄║кЫЛ║xЛbЛSЛ║@ЛbЛSЛ║%Бj?wh`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHu%Бj╔vh`vCJOJQJUaJjh`vCJOJQJUaJhlEh`vCJOJQJaJh·dшh`v6БCJOJQJaJh`vCJOJQJaJ*jhСzАCJOJQJUaJmHnHujhСzАCJOJQJUaJ%БjSvhСzАCJOJQJUaJ466686B6D6F6H6\6^6`6j6l6n6p6Д6Ж6И6Т6Ф6Ц6Ш6м6о6░6║6╝6╛6└6╘6╓6╪6т6ф6ц6ш6№6ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjНyh`vCJOJQJUaJ%Бjyh`vCJOJQJUaJ%Бjбxh`vCJOJQJUaJ%Бj+xh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj╡wh`vCJOJQJUaJ#№6■67 7 777$7&7(727476787L7N7P7Z7\7^7`7t7v7x7В7Д7Ж7И7Ь7Ю7а7к7м7▓7┤7╚7ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj█{h`vCJOJQJUaJ%Бje{h`vCJOJQJUaJ%Бjяzh`vCJOJQJUaJ%Бjyzh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бjzh`vCJOJQJUaJ#╚7╩7╠7╨7╥7╘7╓7ъ7ь7ю7°7·7№7■7888 8"8$8&8:8<8>8H8J8L8N8b8d8f8p8r8t8v8К8ь▄╞▄┬▄╢г▄╞▄Ф▄╢Б▄╞▄Ф▄╢n▄╞▄Ф▄╢[▄╞▄Ф▄╢%БjлДh`vCJOJQJUaJ%Бj5Дh`vCJOJQJUaJ%Бj┐Гh`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJ%БjIГh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh`v*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj▀Вh`vCJOJQJUaJ#К8М8О8Ш8Ъ8Ь8Ю8▓8┤8╢8└8┬8─8╞8┌8▄8▐8ш8ъ8ь8ю89999999*9,9.989:9<9>9R9ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj∙Жh`vCJOJQJUaJ%БjГЖh`vCJOJQJUaJ%Бj Жh`vCJOJQJUaJ%БjЧЕh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj!Еh`vCJOJQJUaJ#t8Ь8─8ь89<9d9М9┤9▄9▐9р9:*:R:z:в:╩:Є:;B;j;Т;║;т; <ЁЁЁЁЁЁЁЁЁытЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ $Ifgd`vFfМД9д$If^Д9gd`vR9T9V9`9b9d9f9z9|9~9И9К9М9О9в9д9ж9░9▓9┤9╢9╩9╠9╬9╪9┌9р9т9Ў9°9·9■9::::ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄[▄лh`v%БjуПh`vCJOJQJUaJ%Бj╤Иh`vCJOJQJUaJ%Бj[Иh`vCJOJQJUaJ%БjхЗh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjoЗh`vCJOJQJUaJ#:::&:(:*:,:@:B:D:N:P:R:T:h:j:l:v:x:z:|:Р:Т:Ф:Ю:а:в:д:╕:║:╝:╞:╚:╩:╠:р:ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj%Тh`vCJOJQJUaJ%БjпСh`vCJOJQJUaJ%Бj9Сh`vCJOJQJUaJ%Бj├Рh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjMРh`vCJOJQJUaJ#р:т:ф:ю:Ё:Є:Ї:; ; ;;;;;0;2;4;>;@;B;D;X;Z;\;f;h;j;l;А;В;Д;О;Р;Т;Ф;и;ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjsФh`vCJOJQJUaJ%Бj¤Уh`vCJOJQJUaJ%БjЗУh`vCJOJQJUaJ%БjУh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjЫТh`vCJOJQJUaJ#и;к;м;╢;╕;║;╝;╨;╥;╘;▐;р;т;ф;°;·;№;<<<<$<&<(<,<.<0<2<F<H<J<T<V<X<Z<n<ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄n▄л[▄╞▄╖▄л%БjQЭh`vCJOJQJUaJh`v%БjчЬh`vCJOJQJUaJ%Бj╒Хh`vCJOJQJUaJ%Бj_Хh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjщФh`vCJOJQJUaJ# < <<0<X<А<и<╨<°< =H=p=Ш=└=ш=>8>:><>^>Ж>о>╓>■>&?N?·ётттттттттттттт▌ётттттттFfжД9д$If^Д9gd`v $Ifgd`vFf Щn<p<r<|<~<А<В<Ц<Ш<Ъ<д<ж<и<к<╛<└<┬<╠<╬<╨<╥<ц<ш<ъ<Ї<Ў<°<·<===== ="=6=ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjЯЯh`vCJOJQJUaJ%Бj)Яh`vCJOJQJUaJ%Бj│Юh`vCJOJQJUaJ%Бj=Юh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj╟Эh`vCJOJQJUaJ#6=8=:=D=F=H=J=^=`=b=l=n=p=r=Ж=И=К=Ф=Ц=Ш=Ъ=о=░=▓=╝=╛=└=┬=╓=╪=┌=ф=ц=ш=ъ=■=ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бjэбh`vCJOJQJUaJ%Бjwбh`vCJOJQJUaJ%Бjбh`vCJOJQJUaJ%БjЛаh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бjаh`vCJOJQJUaJ#■=>> >>>>&>(>*>4>6><>>>R>T>V>Z>\>^>`>t>v>x>В>Д>Ж>И>Ь>Ю>а>к>м>о>░>─>ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄Б▄лn▄╞▄╖▄л[▄╞▄╖▄л%Бj╦кh`vCJOJQJUaJ%БjUкh`vCJOJQJUaJh`v%Бjыйh`vCJOJQJUaJ%Бj┘вh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бjcвh`vCJOJQJUaJ#─>╞>╚>╥>╘>╓>╪>ь>ю>Ё>·>№>■>????"?$?&?(??@?J?L?N?P?d?f?h?r?t?v?x?М?ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бjнh`vCJOJQJUaJ%Бjгмh`vCJOJQJUaJ%Бj-мh`vCJOJQJUaJ%Бj╖лh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjAлh`vCJOJQJUaJ#N?v?Ю?╞?ю?@>@f@h@j@М@┤@▄@A,ATA|AдA╠AЇABDBlBФBЦBШBЁЁЁЁЁЁЁытЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ▌тFf└ $Ifgd`vFf│Д9д$If^Д9gd`vМ?О?Р?Ъ?Ь?Ю?а?┤?╢?╕?┬?─?╞?╚?▄?▐?р?ъ?ь?ю?Ё?@@@@@@@,@.@0@:@<@>@@@T@ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бjgпh`vCJOJQJUaJ%Бjёоh`vCJOJQJUaJ%Бj{оh`vCJOJQJUaJ%Бjоh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjПнh`vCJOJQJUaJ#T@V@X@b@d@j@l@А@В@Д@И@К@М@О@в@д@ж@░@▓@┤@╢@╩@╠@╬@╪@┌@▄@▐@Є@Ї@Ў@AAAAAь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄Ф▄лБ▄╞▄╖▄лn▄╞▄╖▄л[▄╞▄╖▄л%БjE╕h`vCJOJQJUaJ%Бj╧╖h`vCJOJQJUaJ%БjY╖h`vCJOJQJUaJh`v%Бjя╢h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj▌пh`vCJOJQJUaJ#AAA(A*A,A.ABADAFAPARATAVAjAlAnAxAzA|A~AТAФAЦAаAвAдAжA║A╝A╛A╚A╩A╠A╬AтAь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjУ║h`vCJOJQJUaJ%Бj║h`vCJOJQJUaJ%Бjз╣h`vCJOJQJUaJ%Бj1╣h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj╗╕h`vCJOJQJUaJ#тAфAцAЁAЄAЇAЎA B BBBBBB2B4B6B@BBBDBFBZB\B^BhBjBlBnBВBДBЖBРBТBШBЪBоBь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бjс╝h`vCJOJQJUaJ%Бjk╝h`vCJOJQJUaJ%Бjї╗h`vCJOJQJUaJ%Бj╗h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj ╗h`vCJOJQJUaJ#оB░B▓B╢B╕B║B╝B╨B╥B╘B▐BрBтBфB°B·B№BCC C C C"C$C.C0C2C4CHCJCLCVCXCZC\CpCь▄╞▄┬▄╢г▄╞▄Ф▄╢Б▄╞▄Ф▄╢n▄╞▄Ф▄╢[▄╞▄Ф▄╢%Бj┐┼h`vCJOJQJUaJ%БjI┼h`vCJOJQJUaJ%Бj╙─h`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJ%Бj]─h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh`v*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бjє├h`vCJOJQJUaJ#ШB║BтB C2CZCВCкC╥C·C"DJDrDЪD┬D─D╞D╘D╓D■D&ENEvEЮE╞EЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁыт╥тЁЁЁЁЁЁ$Д9$If]Д9a$gd`v $Ifgd`vFf═Д9д$If^Д9gd`vpCrCtC~CАCВCДCШCЪCЬCжCиCкCмC└C┬C─C╬C╨C╥C╘CшCъCьCЎC°C·C№CDDDD D"D$D8Dь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj ╚h`vCJOJQJUaJ%БjЧ╟h`vCJOJQJUaJ%Бj!╟h`vCJOJQJUaJ%Бjл╞h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj5╞h`vCJOJQJUaJ#8D:DE@EJELENEPEdEfEhErEtEvExEМEОEРEЪEЬEЮEаE┤E╢E╕E┬Eя┘я╩я╛ля┘я╩я╛Шя┘я╩я╛Ея┘я╩я╛rя┘я╩я╛_я┘%БjE╙h`vCJOJQJUaJ%Бj╧╥h`vCJOJQJUaJ%БjY╥h`vCJOJQJUaJ%Бjу╤h`vCJOJQJUaJ%Бjm╤h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%┬E─E╞E╚E▄E▐EрEъEьEюEЁEFFFFFFF,F.F0F:FF@FTFVFXFbFdFfFhF|F~FАFКFМFРFяря╘┴яляря╘Шяляря╘Еяляря╘rяляря╘_яляр%БjУ╒h`vCJOJQJUaJ%Бj╒h`vCJOJQJUaJ%Бjз╘h`vCJOJQJUaJ%Бj1╘h`vCJOJQJUaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHu%Бj╗╙h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJjh`vCJOJQJUaJ%╞EюEF>FfFОFРFШFG\GДGмG╘G№G$HLHtHЬH─HьHIIIЁЁЁЁЁы▐▐╥ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ╔─FfХф $Ifgd`v $$Ifa$gd`v Д9$If^Д9gd`vFfк╪Д9д$If^Д9gd`vРFШFдFжF┤F╕F╞F╚F╪F▄FъFьF°F№FGGGGG$G&G*G6G8G\G^GrGяр╘р╘р╘р╘р╘р─р┤иХ┤┤sdsdT╘jh`vCJOJQJUaJhV=кh`vCJOJQJaJh`vCJOJQJaJ*jhСzАCJOJQJUaJmHnHu%БjK▄hСzАCJOJQJUaJhСzАCJOJQJaJjhСzАCJOJQJUaJh═c█h`vCJH*OJQJaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJh═c█h`v5БCJOJQJaJrGtGvGАGВGДGЖGЪGЬGЮGиGкGмGоG┬G─G╞G╨G╥G╘G╓GъGьGюG°G·G№G■GHHH H"H$H&H:Hь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjЩ▐h`vCJOJQJUaJ%Бj#▐h`vCJOJQJUaJ%Бjн▌h`vCJOJQJUaJ%Бj7▌h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj┴▄h`vCJOJQJUaJ#:HHHHJHLHNHbHdHfHpHrHtHvHКHМHОHШHЪHЬHЮH▓H┤H╢H└H┬H─H╞H┌H▄H▐HшHъHьHюHIь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бjчрh`vCJOJQJUaJ%Бjqрh`vCJOJQJUaJ%Бj√▀h`vCJOJQJUaJ%БjЕ▀h`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj▀h`vCJOJQJUaJ#IIIIIII2I4I6I@IBIFIRITIxIzIОIРIТIЬIЮIь▄╞▄╖зЫИзrзfWfW▄K8▄╞▄%Бjшшh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJhV=кh`vCJOJQJaJh`vCJOJQJaJ*jhСzАCJOJQJUaJmHnHu%БjrшhСzАCJOJQJUaJhСzАCJOJQJaJjhСzАCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бj]сh`vCJOJQJUaJIIIxIаI╚IЁIJ@JhJРJ╕JрJK0K2K4K6KFKnKЦK╛KцKLЎЎъ███████████Ў╓Ў╞█████$Д9$If]Д9a$gd`vFf╩ЁД9д$If^Д9gd`v $$Ifa$gd`v $Ifgd`vЮIаIвI╢I╕I║I─I╞I╚I╩I▐IрIтIьIюIЁIЄIJJ JJJJJ.J0J2JJ@JBJVJXJZJdJfJhJjJёс╒┬смсёс╒Щсмсёс╒Жсмсёс╒sсмсёс╒`смсёс%Бj6ыh`vCJOJQJUaJ%Бj└ъh`vCJOJQJUaJ%БjJъh`vCJOJQJUaJ%Бj╘щh`vCJOJQJUaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHu%Бj^щh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJjh`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJ%jJ~JАJВJМJОJРJТJжJиJкJ┤J╢J╕J║J╬J╨J╥J▄J▐JрJтJЎJ°J·JKKK KK K"K,K.KFKHK\KЇс╤╗╤м╤ЇЩ╤╗╤м╤ЇЖ╤╗╤м╤Їs╤╗╤м╤Ї`╤╗╤м╤Ї%БjДэh`vCJOJQJUaJ%Бjэh`vCJOJQJUaJ%БjШьh`vCJOJQJUaJ%Бj"ьh`vCJOJQJUaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%Бjмыh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJ$\K^K`KjKlKnKpKДKЖKИKТKФKЦKШKмKоK░K║K╝K╛K└K╘K╓K╪KтKфKцKшK№K■KL L LLL$Lь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjЎh`vCJOJQJUaJ%Бj Ўh`vCJOJQJUaJ%БjУїh`vCJOJQJUaJ%Бjїh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjзЇh`vCJOJQJUaJ#$L&L(L2L4L6L8LLLNLPLZL\L^L`LtLvLxLВLДLЖLИLЬLЮLаLкLмLоL░L─L╞L╚L╥L╘L╓L╪LьLь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj═°h`vCJOJQJUaJ%БjW°h`vCJOJQJUaJ%Бjсўh`vCJOJQJUaJ%Бjkўh`vCJOJQJUaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjїЎh`vCJOJQJUaJ#L6L^LЖLоL╓L■LMMFM(N*N,NЁЁЁЁЁЁЁы╫╜sngdщKеIkdт $$IfTФД ╓ц6ц6             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT$Д[Д╞ДJ дP$If]Д[^Д╞`ДJ a$gd`v$Д[Д$If]Д[^Дa$gd`vFfD№Д9д$If^Д9gd`v ьLюLЁL·L№LMFMJMLM$N&N*N,N╢N╕NROTOфOцOшOь▄╞▄╖лЫМ}л╖n^n^nNn>jhСzАCJOJQJUaJh{AЙhщKе5БCJOJQJaJhR:пhщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJhV=кh`vCJOJQJaJh·dшh`vCJOJQJaJh¤21h`vCJH*OJQJaJh`vCJOJQJaJh87╡h`vCJOJQJaJ*jh`vCJOJQJUaJmHnHujh`vCJOJQJUaJ%БjC∙h`vCJOJQJUaJ,N╢N╕N└NшNOROюдШЛШШ Д9$If^Д9gd`v $$Ifa$gd`vIkdo$$IfTФ8╓ж%Аж%     ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT ╞НД9$If^Д9gd`vROTOXOфOцOP[OB22$Д9$If]Д9a$gd`v Д9$If^Д9gd`v $$Ifa$gd`vгkd№$$IfTФ ╓\ ├░ж%         ╕        Аэ        АЎ     ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ЎЎЎ╓    ╓    ╓                ╓             aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ytщKеКTшO№O■OP P PPPPPRPTPVP`PbPdPjPlPАPВPДPОPРPТPШPЪP┌P▄P▐PЄPЇс╤╗╤оЮП╤Їl╤╗╤оЮ╤ЇY╤╗╤оЮПП╤Ї%Бj<hСzАCJOJQJUaJ%Бj╞hСzАCJOJQJUaJh{AЙhщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJhR:пhщKе5БCJOJQJaJhСzА5БCJOJQJaJ*jhСzАCJOJQJUaJmHnHujhСzАCJOJQJUaJ%Бj%hСzАCJOJQJUaJhСzАCJOJQJaJPPP P> $$Ifa$gd`vеkd$$IfT4Фp╓\ ├░ж%р         А╕        Аэ        АЎ     ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎЎ╓    ╓    ╓                ╓             aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКT$Д9$If]Д9a$gd`v<Ао▄Єтт$Д9$If]Д9a$gd`v Д9$If^Д9gd`vВЦШЪджио░─╞╚╥╘╓▄р,06<>@TЇс╤╗╤оЮ╤ЇЛ╤╗╤оЮ|l\O\|╤ЇhщKеCJH*OJQJaJhШqthщKеCJH*OJQJaJhШqthщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJ%БjйhСzАCJOJQJUaJh{AЙhщKе5БCJOJQJaJhСzА5БCJOJQJaJ*jhСzАCJOJQJUaJmHnHujhСzАCJOJQJUaJ%Бj3hСzАCJOJQJUaJhСzАCJOJQJaJ▄▐рш<00 $$Ifa$gd`v├kd$$IfT4Ф╓r Р├░ж%а             АЕ        А3        Аэ        АЎ     ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎЎ╓        ╓     ╓                    ╓                 aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTш>lЪЄтт$Д9$If]Д9a$gd`v Д9$If^Д9gd`vTVXbdflnВДЖРТФЪЬ " $ & ь▄╞▄╣й▄ЭК▄╞▄╣й{k^N<"hШqthщKе5БCJH*OJQJaJh╣?═hщKеCJH*OJQJaJhщKеCJH*OJQJaJhШqthщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJ%БjЄhСzАCJOJQJUaJhСzАCJOJQJaJh{AЙhщKе5БCJOJQJaJhСzА5БCJOJQJaJ*jhСzАCJOJQJUaJmHnHujhСzАCJOJQJUaJ%Бj|hСzАCJOJQJUaJЪЬа& <0# Д9$If^Д9gd`v $$Ifa$gd`v├kdh $$IfT4Фє╓r Р├░ж%а             АЕ        А3        Аэ        АЎ     ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎЎ╓        ╓     ╓                    ╓                 aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКT& ( < > @ J L N R T h j l v x z ~ А !!!!2!4!6!@!B!D!H!яу╨я║янЭяуКя║янЭ{k[{яуHя║янЭ%Бj╘#hDX*CJOJQJUaJhШqthщKеCJH*OJQJaJhШqthщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJ%Бj;"hDX*CJOJQJUaJh{AЙhщKе5БCJOJQJaJhDX*5БCJOJQJaJ*jhDX*CJOJQJUaJmHnHu%Бj┼!hDX*CJOJQJUaJhDX*CJOJQJaJjhDX*CJOJQJUaJ& R ~ А Д !яяK?2 Д9$If^Д9gd`v $$Ifa$gd`vгkd▒"$$IfTФ°╓\ ├░ж%А         А╕        Аэ        АЎ     ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎЎ╓    ╓    ╓                ╓             aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКT$Д9$If]Д9a$gd`v!H!t!v!z!&"яяK?2 Д9$If^Д9gd`v $$Ifa$gd`vгkd└$$$IfTФ╓\ ├░ж%А         А╕        Аэ        АЎ     ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎЎ╓    ╓    ╓                ╓             aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКT$Д9$If]Д9a$gd`vH!J!^!`!b!l!n!p!t!v!"""$"&"("<">"@"J"L"N"R"T"h"яу╨я║янЭО~q~aОяуNя║янЭяу%Бjу%hDX*CJOJQJUaJhШqthщKеCJH*OJQJaJhщKе5БCJOJQJaJhШqthщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJh{AЙhщKе5БCJOJQJaJhDX*5БCJOJQJaJ*jhDX*CJOJQJUaJmHnHu%БjJ$hDX*CJOJQJUaJhDX*CJOJQJaJjhDX*CJOJQJUaJ&"R"~"А"╞"X#яяK33$ДgД0Д┌■$If]Дg^Д0`Д┌■a$gd`vгkd╧&$$IfTФ╓\ ├░ж%А         А╕        Аэ        АЎ     ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎЎ╓    ╓    ╓                ╓             aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКT$Д9$If]Д9a$gd`vh"j"l"v"x"z"~"А"╞"╩"X#^#v$|$% %и'о'ю(Ї(D*J*Р+Ф+Ц+:,Є-Ї-Ў-ь▄╞▄╣йЪЛ{Л{Л{Л{Л{Л{Л{ЛЪo_ЛЪOjh(?ECJOJQJUaJh╧*▐hщKе5БCJOJQJaJhщKеCJOJQJaJh╧*▐hщKеCJH*OJQJaJh╧*▐hщKеCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJh{AЙhщKе5БCJOJQJaJhDX*5БCJOJQJaJ*jhDX*CJOJQJUaJmHnHujhDX*CJOJQJUaJ%БjY&hDX*CJOJQJUaJX#v$%и'ю(D*Т+Ф+Ц+:,Є-ччччччЭШЛ{$Д$If^Дa$gd`v Д9$If^Д9gd`vgdщKеIkdЄ'$$IfTФ ╓ж%ж%             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT$ДgД0Д┌■$If]Дg^Д0`Д┌■a$gd`v Є-Ї-.. .╣кd[ $Ifgd(?EEkdt)$$IfФH╓√ q%v% ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ aЎp╓     yt`vД9д$If^Д9gd(?EEkd($$IfФz╓√ q%Аv% ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеЎ- . ....".Ё.Є.//"0$0~0В0Д0Ш0Ъ0Ь0ж0и0м0о0H1J1Їс╤╗╤мЬмНБНБНм╤Їn╤╗╤м_O_hсihщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJ%Бj+h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh1'Юh(?ECJOJQJaJh1'Юh(?E5БCJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj■(h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJ .".А0В0к0╣е_PД9д$If^Д9gd(?EEkdР*$$IfФp╓√ q%Аv% ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKе$Д+Д $If^Д+`Д a$gd(?EEkd√)$$IfФО╓√ q%v%         ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓ ╓    aЎp╓     yt`vк0м0о0▐1р1ш1$2╪2$3>3╣┤з]QQQзQ $$Ifa$gd`vIkd ,$$IfTФ╓!7А!7     ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT Д9$If^Д9gd`vgdщKеEkdЕ+$$IfФr╓√ q%v% ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ aЎp╓     yt`v J1▄1р12"2Ц2─2р2т2°2·2 33.303`3b3В3Д3О3м3╓304:4\4r4x4z4Д4·455*5,5V5X5╥5╓5╪5ь5ю5Ё5ёт╙├╙╖╙╖╙╖╙╖╙╖╙╖╙╖╙╖╙╖╙╖╙├╖╙╖╙╖╙тзтётЧЛxЧ%Бj2h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJjh(?ECJOJQJUaJhсihщKе5БCJOJQJaJhщKеCJOJQJaJh¤юhщKеCJH*OJQJaJh¤юhщKеCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJhсihщKеCJOJQJaJ)>3О3╓3:4Д45*5,5╘5╓5°5 6H6p6Ш6└6єєєєєєюсЧИИИИИИД9д$If^Д9gd(?EIkdО1$$IfTФ ╓!7А!7     ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT Д9$If^Д9gd`vFfд. $$Ifa$gd`vЁ5Ї5Ў5°5·566666 6"66686:6D6F6H6J6^6`6b6l6n6p6r6Ж6И6К6Ф6Ц6Ш6Ъ6о6░6▓6╝6ъ┌╓┌╩╖┌ъ┌и┌╩Х┌ъ┌и┌╩В┌ъ┌и┌╩o┌ъ┌и┌╩\┌ъ%Бj]4h(?ECJOJQJUaJ%Бjч3h(?ECJOJQJUaJ%Бjq3h(?ECJOJQJUaJ%Бj√2h(?ECJOJQJUaJh87╡h(?ECJOJQJaJ%БjЕ2h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh(?Ejh(?ECJOJQJUaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHu$╝6╛6└6┬6╓6╪6┌6ф6ц6ш6ъ6■677 7777&7(7*7476787:7N7P7R7\7^7`7b7v7x7z7Д7Ж7К7яря╘┴яляря╘Шяляря╘Еяляря╘rяляря╘_яляр%Бjл6h(?ECJOJQJUaJ%Бj56h(?ECJOJQJUaJ%Бj┐5h(?ECJOJQJUaJ%БjI5h(?ECJOJQJUaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHu%Бj╙4h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJjh(?ECJOJQJUaJ%└6ш6787`7И7К7м7╘7№7$8L8t8Ь8─8ь89<9>9`9И9░9╪9:(:P:x:ЁЁЁЁЁыЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁцЁЁЁЁЁЁЁЁFf'CFf,9Д9д$If^Д9gd(?EК7М7а7в7д7и7к7м7о7┬7─7╞7╨7╥7╘7╓7ъ7ь7ю7°7·7№7■7888 8"8$8&8:8<8>8H8J8L8яу╨я║я╢яугя║яФяуБя║яФяуnя║яФяу[я║яФ%Бjт=h(?ECJOJQJUaJ%Бjl=h(?ECJOJQJUaJ%БjЎ<h(?ECJOJQJUaJh87╡h(?ECJOJQJaJ%БjА<h(?ECJOJQJUaJh(?E*jh(?ECJOJQJUaJmHnHu%Бj<h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJjh(?ECJOJQJUaJ#L8N8b8d8f8p8r8t8v8К8М8О8Ш8Ъ8Ь8Ю8▓8┤8╢8└8┬8─8╞8┌8▄8▐8ш8ъ8ь8ю89999999*9яу╨я║яляуШя║яляуЕя║яляуrя║яляу_я║яляу%Бj0@h(?ECJOJQJUaJ%Бj║?h(?ECJOJQJUaJ%БjD?h(?ECJOJQJUaJ%Бj╬>h(?ECJOJQJUaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHu%БjX>h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJjh(?ECJOJQJUaJ%*9,9.989:9>9@9T9V9X9\9^9`9b9v9x9z9Д9Ж9И9К9Ю9а9в9м9о9░9▓9╞9╚9╩9╘9╓9╪9┌9ю9ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄Ф▄лБ▄╞▄╖▄лn▄╞▄╖▄л[▄╞▄╖▄л%БjgGh(?ECJOJQJUaJ%БjёFh(?ECJOJQJUaJ%Бj{Fh(?ECJOJQJUaJh(?E%БjFh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бjж@h(?ECJOJQJUaJ#ю9Ё9Є9№9■9:::::$:&:(:*:>:@:B:L:N:P:R:f:h:j:t:v:x:z:О:Р:Т:Ь:Ю:а:в:╢:ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj╡Ih(?ECJOJQJUaJ%Бj?Ih(?ECJOJQJUaJ%Бj╔Hh(?ECJOJQJUaJ%БjSHh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj▌Gh(?ECJOJQJUaJ#x:а:╚:Ё:Є:;<;d;М;┤;▄;<,<T<|<д<ж<╚<Ё<=@=h=Р=╕=р=>0>ЁЁЁыЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁцЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁFfWFf"MД9д$If^Д9gd(?E╢:╕:║:─:╞:╚:╩:▐:р:т:ь:ю:Є:Ї:; ; ;;;;;*;,;.;8;:;<;>;R;T;V;`;b;d;f;z;ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄Б▄лn▄╞▄╖▄л[▄╞▄╖▄л%БjьPh(?ECJOJQJUaJ%БjvPh(?ECJOJQJUaJh(?E%Бj Ph(?ECJOJQJUaJ%БjбJh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj+Jh(?ECJOJQJUaJ#z;|;~;И;К;М;О;в;д;ж;░;▓;┤;╢;╩;╠;╬;╪;┌;▄;▐;Є;Ї;Ў;<<<<<<<(<*<,<.<B<ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj:Sh(?ECJOJQJUaJ%Бj─Rh(?ECJOJQJUaJ%БjNRh(?ECJOJQJUaJ%Бj╪Qh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjbQh(?ECJOJQJUaJ#B<D<F<P<R<T<V<j<l<n<x<z<|<~<Т<Ф<Ц<а<в<ж<и<╝<╛<└<─<╞<╚<╩<▐<р<т<ь<ю<Ё<Є<=ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄n▄л[▄╞▄╖▄л%БjqZh(?ECJOJQJUaJh(?E%БjZh(?ECJOJQJUaJ%БjЬTh(?ECJOJQJUaJ%Бj&Th(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj░Sh(?ECJOJQJUaJ#== =====.=0=2=<=>=@=B=V=X=Z=d=f=h=j=~=А=В=М=О=Р=Т=ж=и=к=┤=╢=╕=║=╬=ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj┐\h(?ECJOJQJUaJ%БjI\h(?ECJOJQJUaJ%Бj╙[h(?ECJOJQJUaJ%Бj][h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjчZh(?ECJOJQJUaJ#╬=╨=╥=▄=▐=р=т=Ў=°=·=>>> >> >">,>.>0>2>F>H>J>T>V>Z>\>p>r>t>x>z>|>~>Т>ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄[▄лh(?E%Бjdh(?ECJOJQJUaJ%БjЧ^h(?ECJOJQJUaJ%Бj!^h(?ECJOJQJUaJ%Бjл]h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj5]h(?ECJOJQJUaJ#0>X>Z>|>д>╠>Ї>?D?l?Ф?╝?ф? @@@@D@l@Ф@╝@ф@ AAЁыЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁц▌═ЁЁЁЁЁЁ╚Fffr$Д9$If]Д9a$gd(?E $Ifgd(?EFfkFfaД9д$If^Д9gd(?EТ>Ф>Ц>а>в>д>ж>║>╝>╛>╚>╩>╠>╬>т>ф>ц>Ё>Є>Ї>Ў> ? ??????2?4?6?@?B?D?F?Z?ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjDfh(?ECJOJQJUaJ%Бj╬eh(?ECJOJQJUaJ%БjXeh(?ECJOJQJUaJ%Бjтdh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бjldh(?ECJOJQJUaJ#Z?\?^?h?j?l?n?В?Д?Ж?Р?Т?Ф?Ц?к?м?о?╕?║?╝?╛?╥?╘?╓?р?т?ф?ц?·?№?■?@ @@ь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖%БjТhh(?ECJOJQJUaJ%Бjhh(?ECJOJQJUaJ%Бjжgh(?ECJOJQJUaJ%Бj0gh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj║fh(?ECJOJQJUaJ!@@@2@4@6@@@B@D@F@Z@\@^@h@j@l@n@В@Д@Ж@Р@Т@Ф@Ц@к@м@о@╕@║@╝@╛@╥@я▀╙└▀к▀Ы▀╙И▀к▀Ы▀╙u▀к▀Ы▀╙b▀к▀Ы▀╙%Бj_oh(?ECJOJQJUaJ%Бjщnh(?ECJOJQJUaJ%Бjsnh(?ECJOJQJUaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHu%Бj¤mh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJjh(?ECJOJQJUaJhсih(?E5БCJOJQJaJ╥@╘@╓@р@т@ф@ц@·@№@■@A AAФAЦABBB*B,B.B2B4B6B8BLBь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖Иyjy▄лW▄╞▄S▄лh(?E%Бj)uh(?ECJOJQJUaJh¤юhщKеCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJhсihщKе5БCJOJQJaJ%БjKph(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj╒oh(?ECJOJQJUaJABB6B^BЖBоB╓B■B&CNCvCЮC╞C╚CъCD:DЄиЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩФЩЩЩFf:|Д9д$If^Д9gd(?EIkdЬt$$IfTФ]╓!7А!7     ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓    ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT Д9$If^Д9gd`vLBNBPBZB\B^B`BtBvBxBВBДBЖBИBЬBЮBаBкBмBоB░B─B╞B╚B╥B╘B╓B╪BьBюBЁB·B№B■BCCь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бjkwh(?ECJOJQJUaJ%Бjїvh(?ECJOJQJUaJ%Бjvh(?ECJOJQJUaJ%Бj vh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjУuh(?ECJOJQJUaJ#CCC"C$C&C(CC@CJCLCNCPCdCfChCrCtCvCxCМCОCРCЪCЬCЮCаC┤C╢C╕C┬C─C╚C╩C▐Cь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj╣yh(?ECJOJQJUaJ%БjCyh(?ECJOJQJUaJ%Бj═xh(?ECJOJQJUaJ%БjWxh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бjсwh(?ECJOJQJUaJ#▐CрCтCцCшCъCьCDDDDDDD(D*D,D6D8D:DFfFОF╢F▐FG.G0GRGzGвG╩GЄGЁЁЁЁЁЁЁЁыЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁцЁЁЁЁЁFf0РFf5ЖД9д$If^Д9gd(?EаDвDдDоD░D▓D┤D╚D╩D╠D╓D╪D┌D▄DЁDЄDЇD■DEEEEEE&E(E*E,E@EBEDENEPERETEhEь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj>Гh(?ECJOJQJUaJ%Бj╚Вh(?ECJOJQJUaJ%БjRВh(?ECJOJQJUaJ%Бj▄Бh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjfБh(?ECJOJQJUaJ#hEjElEvExE|E~EТEФEЦEЪEЬEЮEаE┤E╢E╕E┬E─E╞E╚E▄E▐EрEъEьEюEЁEFFFFFFF,Fь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄Ф▄лБ▄╞▄╖▄лn▄╞▄╖▄л[▄╞▄╖▄л%БjuКh(?ECJOJQJUaJ%Бj Йh(?ECJOJQJUaJ%БjЙЙh(?ECJOJQJUaJh(?E%БjЙh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj┤Гh(?ECJOJQJUaJ#,F.F0F:FF@FTFVFXFbFdFfFhF|F~FАFКFМFОFРFдFжFиF▓F┤F╢F╕F╠F╬F╨F┌F▄F▐FрFЇFь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj├Мh(?ECJOJQJUaJ%БjMМh(?ECJOJQJUaJ%Бj╫Лh(?ECJOJQJUaJ%БjaЛh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjыКh(?ECJOJQJUaJ#ЇFЎF°FGGGGGG G*G,G0G2GFGHGJGNGPGRGTGhGjGlGvGxGzG|GРGТGФGЮGаGвGдG╕Gь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄Б▄лn▄╞▄╖▄л[▄╞▄╖▄л%Бj·Уh(?ECJOJQJUaJ%БjДУh(?ECJOJQJUaJh(?E%БjУh(?ECJOJQJUaJ%БjпНh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj9Нh(?ECJOJQJUaJ#╕G║G╝G╞G╚G╩G╠GрGтGфGюGЁGЄGЇGH H HHHHH0H2H4H>H@HBHDHXHZH\HfHhHjHlHАHь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%БjHЦh(?ECJOJQJUaJ%Бj╥Хh(?ECJOJQJUaJ%Бj\Хh(?ECJOJQJUaJ%БjцФh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjpФh(?ECJOJQJUaJ#ЄGHBHjHТH║HтHфHI.IVI~IжI╬IЎIJFJnJЦJШJЪJжJ╬JЎJЁЁЁЁЁЁыЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁц▌═ЁЁ$Д9$If]Д9a$gd(?E $Ifgd(?EFf&дFf+ЪД9д$If^Д9gd(?EАHВHДHОHРHТHФHиHкHмH╢H╕H║H╝H╨H╥H╘H▐HрHфHцH·H№H■HIIIIII I*I,I.I0IDIь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄n▄л[▄╞▄╖▄л%БjЭh(?ECJOJQJUaJh(?E%БjЭh(?ECJOJQJUaJ%БjкЧh(?ECJOJQJUaJ%Бj4Чh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%Бj╛Цh(?ECJOJQJUaJ#DIFIHIRITIVIXIlInIpIzI|I~IАIФIЦIШIвIдIжIиI╝I╛I└I╩I╠I╬I╨IфIцIшIЄIЇIЎI°I Jь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖▄л_▄╞▄╖▄л%Бj═Яh(?ECJOJQJUaJ%БjWЯh(?ECJOJQJUaJ%БjсЮh(?ECJOJQJUaJ%БjkЮh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjїЭh(?ECJOJQJUaJ# JJJJJJ J4J6J8JBJDJFJHJ\J^J`JjJlJnJpJДJЖJИJТJФJЪJжJиJ╝J╛Jь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖▄лЕ▄╞▄╖▄лr▄╞▄╖b▄лO%Бjзh(?ECJOJQJUaJhсih(?E5БCJOJQJaJ%Бjебh(?ECJOJQJUaJ%Бj/бh(?ECJOJQJUaJ%Бj╣аh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjCаh(?ECJOJQJUaJ╛J└J╩J╠J╬J╨JфJцJшJЄJЇJЎJ°J KKKKKK K4K6K8KBKDKFKHK\K^K`KjKlKnKpKДKЖKИKТKя┘я╩я╛ля┘я╩я╛Шя┘я╩я╛Ея┘я╩я╛rя┘я╩я╛_я┘%Бj^йh(?ECJOJQJUaJ%Бjшиh(?ECJOJQJUaJ%Бjrиh(?ECJOJQJUaJ%Бj№зh(?ECJOJQJUaJ%БjЖзh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%ЎJKFKnKЦKШKаK░K╪KL(LPLxLаLвLцL|MtNЁЁЁЁы▐╬ЁЁЁЁЁЁ╔╝╝╝ ДЬ$If^ДЬgd`vFf▓$Д9$If]Д9a$gd(?E Д9$If^Д9gd(?EFfyлД9д$If^Д9gd(?EТKФKШK░K▓K╞K╚K╩K╘K╓K╪K┌KюKЁKЄK№K■KLLLLL$L&L(L*L>L@LBLLLNLPLRLfLяр╨я─▒яЫяря─ИяЫяря─uяЫяря─bяЫяря─%Бjпh(?ECJOJQJUaJ%БjЫоh(?ECJOJQJUaJ%Бj%оh(?ECJOJQJUaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHu%Бjпнh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJhсih(?E5БCJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJjh(?ECJOJQJUaJ!fLhLjLtLvLxLzLОLРLТLЬLЮLвLцLьL|MВMrNxNO╥OP▄PQFQь▄╞▄╖▄лШ▄╞▄╖М|m|m^N?М?М?hbB-hщKеCJOJQJaJhbB-hщKе5БCJOJQJaJh87╡hщKеCJOJQJaJhсihщKеCJOJQJaJhсihщKеCJH*OJQJaJhщKеCJOJQJaJ%Бj¤пh(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHujh(?ECJOJQJUaJ%БjЗпh(?ECJOJQJUaJtNvNxNOFQHQpQ╡░гУI:Д9д$If^Д9gd(?EIkd█┤$$IfTФ:╓√ ^%c% ╓╓  ┐┐┐ЎЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT$Дэ$If^Дэa$gd`v Д9$If^Д9gd`vgdщKеIkdN┤$$IfTФ$╓!7!7             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКTFQHQJQ^Q`QbQlQnQvQ╢Q╕Q║Q╬Q╨Q╥Q▄Q▐Q S`STRT>U~UV@V╞VW|W[[P[Р[B\D\■\ёс╒┬смсЭНЭс╒zсмсЭ╒Э╒Э╒Э╒Э╒Э╒Эk_k_kh(?ECJOJQJaJhox╬h(?ECJOJQJaJ%Бj{╖h(?ECJOJQJUaJhbB-h(?E5БCJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJ*jh(?ECJOJQJUaJmHnHu%Бj^╡h(?ECJOJQJUaJh(?ECJOJQJaJjh(?ECJOJQJUaJh87╡hщKеCJOJQJaJ"pQrQtQvQ╢Q╡мbU Д9$If^Д9gd(?EIkd_╢$$IfTФc╓√ ^%c%         ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓ ╓    aЎp╓     yt`vКT $Ifgd(?EIkd╘╡$$IfTФЖ╓√ ^%c% ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ aЎp╓     yt`vКT╢Q╕QрQтQRдR|S╠T╡ж\DDDD$Д╒ДДЎ■$If]Д╒^Д`ДЎ■a$gd(?EIkdё╖$$IfTФе╓√ ^%c% ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ aЎp╓     yt`vКTД9д$If^Д9gd(?EIkd°╢$$IfTФЫ╓√ ^%Аc% ╓╓  жжжЎЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ aЎp╓  жжжytщKеКT╠TxWzW|W[[чЭФ~ФД9Дqdhда$If]Д9^Дqgd(?E $Ifgd(?EIkd|╕$$IfTФc ╓√ ^%Аc%             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT$Д╒ДДЎ■$If]Д╒^Д`ДЎ■a$gd(?E[[[]]xoao$дP$Ifa$gd(?E $Ifgd(?EЗkd ╣$$IfT4Фv╓F√ eш ^%`j                Г    `v             ╓╓            ЎЎЎ╓          ╓       ╓          ╓             aЎp╓            yt`vКT■\] ]]],].]0]:]<]>]B]V]`abadaкa░aяр╤╛пЩ╛А╛╤рqbSрG7huWPh(?ECJH*OJQJaJh(?ECJOJQJaJhuWPh(?ECJOJQJaJh█мh(?ECJOJQJaJh█мh(?ECJOJQJaJ0jh(?Eh(?ECJOJQJUaJmHnHu+Бj╗h(?Eh(?ECJOJQJUaJh(?Eh(?ECJOJQJaJ%jh(?Eh(?ECJOJQJUaJhox╬h(?ECJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJhox╬h(?ECJH*OJQJaJ] ] ]>]@]xobo Дu$If^Дugd(?E $Ifgd(?EЗkd║$$IfT4Фъ╓F√ eш ^% j                Г     v             ╓╓            ЎЎЎ╓          ╓       ╓          ╓             aЎp╓            yt`vКT@]B]V]N^baxgVB$Д╟ДY$If]Д╟^ДYa$gd(?EДsДY$If]Дs^ДYgd(?EД╣ДY$If]Д╣^ДYgd(?EЗkdЙ╗$$IfT4Ф╓F√ eш ^% j            Г         v         ╓╓            ЎЎЎ╓             ╓       ╓    ╓             aЎp╓            yt`vКTbadaкaHbJbLb╡иЩOJgdщKеIkd╜$$IfTФ ╓√ ^%c%                 ╓╓     ЎЎЎ╓    ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКTДYдP$If^ДYgd(?E ДY$If^ДYgd(?EIkdЕ╝$$IfTФм╓√ ^%c%             ╓╓     ЎЎЎ╓ ╓    ╓    ╓    aЎp╓     yt`vКT░aHbJbLbёт╙huWPhщKеCJOJQJaJh87╡h(?ECJOJQJaJhuWPh(?ECJOJQJaJ90P1Рh░Е. ░╚A!░t"░D#РЦ$РЦ%░░░ Р─Dp90P1Рh░Е. ░╚A!░e"░#РЦ$Рo%░░░ Р─Dp<0P1Рh0░╚A ░Е.!░<"░s#Рm$Рh%░░░ Р─Dp<0P1Рh0░╚A ░Е.!░<"░s#Рm$Рh%░░░ Р─Dp90P1Рh░Е. ░╚A!░R"░▄#РЗ$Р\%░░░ Р─Dp90P1Рh░Е. ░╚A!░R"░▄#РЗ$Р\%░░░ Р─Dp<0P1Рh0░╚A ░Е.!░4"░а#РБ$РБ%░░░ Р─Dp90P1Рh░Е. ░╚A!░O"░Б#РЦ$Р╥%░░░ Р─DpБ$$IfЦў !vh#vр%:V Ф╩ ╓╓     Ўр%Ў,╓5╓р%/╓         4╓aЎў p╓     yt`vКT{$$IfЦў !vh#vр%:V Ф┬ ╓╓     Ўр%Ў5╓р%/╓         4╓aЎў p╓     yt`vКT▌$$IfЦў !vh#v╒#v :V Фє ╓╓ ┐┐┐    Ўр%Ў,╓5╓╒5╓ /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎў p╓ ┐┐┐    ytщKеКTvD    Tekst1▌$$IfЦў !vh#v╒#v :V Фю ╓╓ ┐┐┐    Ўр%Ў,╓5╓╒5╓ /╓         /╓  /╓  /╓  /╓  4╓aЎў p╓ ┐┐┐    ytщKеКTЙ$$IfЦў !vh#vр%:V Фъ ╓╓     Ўр%Ў5╓р%/╓  /╓         4╓aЎў p╓     yt`vКTvD    Tekst1▌$$IfЦў !vh#vj #vv:V Фа ╓╓ ┐┐┐    Ўр%Ў,╓5╓j 5╓v/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎў p╓ ┐┐┐    ytщKеКTvD    Tekst1▌$$IfЦў !vh#vj #vv:V Ф+ ╓╓ ┐┐┐    Ўр%Ў,╓5╓j 5╓v/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎў p╓ ┐┐┐    ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1+$$IfЦў !vh#vj #v&#vУ #v╜ :V Фn ╓╓( ┐┐┐     ┐┐┐    Ўр%Ў,╓,╓5╓j 5╓&5╓У 5╓╜ /╓         /╓  /╓  /╓  /╓  4╓aЎў p╓( ┐┐┐     ┐┐┐    ytщKеКTЛ$$If!vh#vж%:V Фа ╓╓  жжжЎЎ,╓5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓  жжжytщKеКTЕ$$If!vh#vж%:V Ф■ ╓╓     ЎЎ5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTЛ$$If!vh#vж%:V Ф├ ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКTvD    Tekst1Е$$If!vh#vж%:V ФВ ╓╓     ЎЎ5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTЕ$$If!vh#vж%:V Ф├ ╓╓     ЎЎ5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTЛ$$If!vh#vж%:V Фp ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКTvD    Tekst1Е$$If!vh#vж%:V ФО ╓╓     ЎЎ5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTЕ$$If!vh#vж%:V Ф├ ╓╓     ЎЎ5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTЛ$$If!vh#vж%:V Ф5 ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКTvD    Tekst1Е$$If!vh#vж%:V ФЪ ╓╓     ЎЎ5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTЕ$$If!vh#vж%:V Ф╚ ╓╓     ЎЎ5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTЛ$$If!vh#vж%:V Ф3 ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКTvD    Tekst1Е$$If!vh#vж%:V Фк ╓╓     ЎЎ5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTО$$IfЦ!vh#vа%:V Ф~ ╓╓     ЎЎЎ5╓а%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКT┘$$If!vh#vш5#v=:V Ф│ ╓р╓ ААА    ЎЎ,╓5╓ш55╓=/╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓ ААА    ytщKеКT╖$$If!vh#vш5#v=:V ФШ ╓╓        ЎЎ5╓ш55╓=/╓  /╓         /╓         4╓aЎp╓        yt`vКTvD    Tekst1█$$If!vh#vш5#v=:V 4Фr ╓╓ ┐┐┐    ЎЎ+╓5╓ш55╓=/╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓ ┐┐┐    ytщKеКTW$$If!vh#v#v #v]#v[#v=:V 4ФR ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎ+╓+╓+╓,╓5╓5╓ 5╓]5╓[5╓=/╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКT█$$If!vh#v#v #v#vН#v#vЛ#v #v#v #v Н#v #v Л#v #v #v=:V 4ФЛ ╓╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎ+╓+╓+╓,╓5╓5╓ 5╓5╓Н5╓5╓Л5╓ 5╓5╓ 5╓ Н5╓ 5╓ Л5╓ 5╓ 5╓=/╓         /╓  /╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКT█kd#$$IfT4ФЛ╓N0 >╦цq{Н Ы#(&:*┼-█1ш5%7             а                     Н                Л                                 Н                Л                          =             ╓╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎЎ╓<                        ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                            aЎp╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКT$$If!vh#v#v╒2#v=:V 4Ф{ ╓╓ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎ+╓,╓5╓5╓╒25╓=/╓  /╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКTvD    Tekst1ц$$If!vh#v#vА#vЭ#v#vН#v#vЛ#v #v #v #v Н#v #v Л#v #v #v=:V 4Фв ╓ ╓а ┐┐┐ ┐┐┐     ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎ+╓+╓5╓5╓А5╓Э5╓5╓Н5╓5╓Л5╓ 5╓ 5╓ 5╓ Н5╓ 5╓ Л5╓ 5╓ 5╓=/╓  /╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓а ┐┐┐ ┐┐┐     ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКTkdh$$IfT4Фв╓dУ0 >╦цq{Н Ы#(&:*┼-█1ш5%7`    А        Э                Н                Л                                 Н                Л                          =             ╓ ╓а ┐┐┐ ┐┐┐     ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎЎ╓@                   ╓@                ╓@                                                             ╓@                                                                aЎp╓а ┐┐┐ ┐┐┐     ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1Ї$$If!vh#v#vА#vЭ#v#vН#v#vЛ#v #v #v #v Н#v #v Л#v #v #v=:V 4ФP ╓ ╓а                                                                ЎЎ+╓+╓5╓5╓А5╓Э5╓5╓Н5╓5╓Л5╓ 5╓ 5╓ 5╓ Н5╓ 5╓ Л5╓ 5╓ 5╓=/╓         /╓  /╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓а                                                                yt`vКTkd╤+$$IfT4ФP╓dУ0 >╦цq{Н Ы#(&:*┼-█1ш5%7         А        Э                Н                Л                                 Н                Л                          =             ╓ ╓а                                                                ЎЎЎ╓@                      ╓@                ╓@                                                             ╓@                                                                aЎp╓а                                                                yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1Ї$$If!vh#v#vА#vЭ#v#vН#v#vЛ#v #v #v #v Н#v #v Л#v #v #v=:V 4ФU ╓ ╓а                                                                ЎЎ+╓+╓5╓5╓А5╓Э5╓5╓Н5╓5╓Л5╓ 5╓ 5╓ 5╓ Н5╓ 5╓ Л5╓ 5╓ 5╓=/╓         /╓  /╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓а                                                                yt`vКTkdH9$$IfT4ФU╓dУ0 >╦цq{Н Ы#(&:*┼-█1ш5%7         А        Э                Н                Л                                 Н                Л                          =             ╓ ╓а                                                                ЎЎЎ╓@                      ╓@                ╓@                                                             ╓@                                                                aЎp╓а                                                                yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1Ї$$If!vh#v#vА#vЭ#v#vН#v#vЛ#v #v #v #v Н#v #v Л#v #v #v=:V 4ФP ╓ ╓а                                                                ЎЎ+╓+╓5╓5╓А5╓Э5╓5╓Н5╓5╓Л5╓ 5╓ 5╓ 5╓ Н5╓ 5╓ Л5╓ 5╓ 5╓=/╓         /╓  /╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓а                                                                yt`vКTkd┐F$$IfT4ФP╓dУ0 >╦цq{Н Ы#(&:*┼-█1ш5%7         А        Э                Н                Л                                 Н                Л                          =             ╓ ╓а                                                                ЎЎЎ╓@                      ╓@                ╓@                                                             ╓@                                                                aЎp╓а                                                                yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1Ї$$If!vh#v#vА#vЭ#v#vН#v#vЛ#v #v #v #v Н#v #v Л#v #v #v=:V 4ФU ╓ ╓а                                                                ЎЎ+╓+╓5╓5╓А5╓Э5╓5╓Н5╓5╓Л5╓ 5╓ 5╓ 5╓ Н5╓ 5╓ Л5╓ 5╓ 5╓=/╓         /╓  /╓  /╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓а                                                                yt`vКTkd6T$$IfT4ФU╓dУ0 >╦цq{Н Ы#(&:*┼-█1ш5%7         А        Э                Н                Л                                 Н                Л                          =             ╓ ╓а                                                                ЎЎЎ╓@                      ╓@                ╓@                                                             ╓@                                                                aЎp╓а                                                                yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1Ї$$If!vh#v#vА#vЭ#v#vН#v#vЛ#v #v #v #v Н#v #v Л#v #v #v=:V 4Ф3 ╓ ╓а                                                                ЎЎ+╓+╓5╓5╓А5╓Э5╓5╓Н5╓5╓Л5╓ 5╓ 5╓ 5╓ Н5╓ 5╓ Л5╓ 5╓ 5╓=/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓а                                                                yt`vКTkdнa$$IfT4Ф3╓dУ0 >╦цq{Н Ы#(&:*┼-█1ш5%7         А    Э        Н        Л                 Н        Л              =             ╓ ╓а                                                                ЎЎЎ╓@                      ╓@                ╓@                   ╓@                                                                aЎp╓а                                                                yt`vКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1╓$$If!vh#v#v #v#vН#v#vЛ#v #v#v #v Н#v #v Л#v #v #v=:V 4Ф( ╓╓Ц     ┐┐┐                                                    ЎЎ+╓+╓,╓5╓5╓ 5╓5╓Н5╓5╓Л5╓ 5╓5╓ 5╓ Н5╓ 5╓ Л5╓ 5╓ 5╓=/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓Ц     ┐┐┐                                                    ytщKеКT█kdDn$$IfT4Ф(╓N0 >╦цq{Н Ы#(&:*┼-█1ш5%7         А         Н        Л                 Н        Л              =         ╓╓Ц     ┐┐┐                                                    ЎЎЎ╓<                     ╓<               ╓<               ╓<                                                            aЎp╓Ц     ┐┐┐                                                    ytщKеКT}$$If!vh#v%7:V Фo ╓╓     ЎЎ,╓5╓%7/╓         4╓aЎp╓     yt`vКT┘$$If!vh#v#v╔3:V ФО ╓╓ ┐┐┐ ┐┐┐ЎЎ,╓5╓5╓╔3/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓ ┐┐┐ ┐┐┐yt`vКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1п$$If!vh#v#vК#v╛#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4Ф& ╓╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                    ЎЎ+╓5╓5╓К5╓╛5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                    yt`vКT█kdQ|$$IfT4Ф&╓Nзe ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6`        К        ╛        "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                    ЎЎЎ╓<               ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                    yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1╜$$If!vh#v#vК#v╛#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4ФK ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎ+╓5╓5╓К5╓╛5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКT█kdGЙ$$IfT4ФK╓Nзe ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6             К        ╛        "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎЎ╓<                  ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1╜$$If!vh#v#vК#v╛#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4ФP ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎ+╓5╓5╓К5╓╛5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКT█kdKЦ$$IfT4ФP╓Nзe ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6             К        ╛        "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎЎ╓<                  ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1╜$$If!vh#v#vК#v╛#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4ФK ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎ+╓5╓5╓К5╓╛5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКT█kdOг$$IfT4ФK╓Nзe ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6             К        ╛        "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎЎ╓<                  ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1╜$$If!vh#v#vК#v╛#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4ФK ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎ+╓5╓5╓К5╓╛5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКT█kdS░$$IfT4ФK╓Nзe ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6             К        ╛        "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎЎ╓<                  ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1╜$$If!vh#v#vК#v╛#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4ФK ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎ+╓5╓5╓К5╓╛5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКT█kdW╜$$IfT4ФK╓Nзe ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6             К        ╛        "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎЎ╓<                  ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1╜$$If!vh#v#vК#v╛#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4ФK ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎ+╓5╓5╓К5╓╛5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКT█kd[╩$$IfT4ФK╓Nзe ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6             К        ╛        "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓Ц ┐┐┐                                                        ЎЎЎ╓<                  ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐                                                        yt`vКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1Я$$If!vh#v#vH #v"#vТ#v.#vЮ#v#v%#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v -:V 4Ф{ ╓╓М ┐┐┐ ┐┐┐                                                ЎЎ+╓,╓5╓5╓H 5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓%5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓ -/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓М ┐┐┐ ┐┐┐                                                yt`vКTЯkd ╓$$IfT4Ф{╓8e ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6             АH         "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓М ┐┐┐ ┐┐┐                                                ЎЎЎ╓8                 ╓8              ╓8                                                        ╓8                                                     aЎp╓М ┐┐┐ ┐┐┐                                                yt`vКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1└$$If!vh#v#v"#v&#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4Ф ╓╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                 ┐┐┐ЎЎ+╓+╓,╓,╓5╓5╓"5╓&5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                 ┐┐┐yt`vКT█kd╙с$$IfT4Ф╓N?e ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6`        р"        &        "        Т        .        Ю                %        "        Т        %        Ю        %        -     ╓╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                 ┐┐┐ЎЎЎ╓<               ╓<               ╓<                                                            ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                 ┐┐┐yt`vКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1╬$$If!vh#v#v"#v&#v"#vТ#v.#vЮ#v#v %#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v-:V 4Ф√ ╓╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                 ┐┐┐ЎЎ+╓+╓,╓,╓5╓5╓"5╓&5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓ %5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓-/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓  4╓aЎp╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                 ┐┐┐yt`vКT█kd·э$$IfT4Ф√╓N?e ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6         а"        &    "    Т    .    Ю        %    "    Т    %    Ю    %    - ╓╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                 ┐┐┐ЎЎЎ╓<                     ╓<               ╓<               ╓<                                                         aЎp╓Ц ┐┐┐ ┐┐┐                                                 ┐┐┐yt`vКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1Й$$If!vh#v#vH #v"#vТ#v.#vЮ#v#v%#v "#v Т#v %#v Ю#v %#v -:V Ф╛ ╓╓М ┐┐┐ ┐┐┐                                             ┐┐┐ЎЎ,╓5╓5╓H 5╓"5╓Т5╓.5╓Ю5╓5╓%5╓ "5╓ Т5╓ %5╓ Ю5╓ %5╓ -/╓         /╓  /╓  /╓  /╓  4╓aЎp╓М ┐┐┐ ┐┐┐                                             ┐┐┐yt`vКTЬkd╣∙$$IfTФ╛╓8e ЗGх°!?$╤&Ў*Ф.╣2ц6    АH     "    Т    .    Ю        %    "    Т    %    Ю    %    - ╓╓М ┐┐┐ ┐┐┐                                             ┐┐┐ЎЎЎ╓8              ╓8              ╓8              ╓8                                                     aЎp╓М ┐┐┐ ┐┐┐                                             ┐┐┐yt`vКTЛ$$If!vh#vц6:V ФД ╓╓     ЎЎ,╓5╓ц6/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTЛ$$If!vh#vж%:V Ф8 ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT'$$If!vh#v #v╕#vэ#vЎ:V Ф ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ЎЎ,╓,╓5╓ 5╓╕5╓э5╓Ў/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ytщKеКTvD    Tekst1)$$If!vh#v #v╕#vэ#vЎ:V 4Ф( ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎ+╓,╓5╓ 5╓╕5╓э5╓Ў/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1[$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4Ф├ ╓ ╓2     ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓2     ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1[$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4ФА ╓ ╓2     ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎ+╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓2     ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКTvD    Tekst1[$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4Фr ╓ ╓2     ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ЎЎ+╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓2     ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐    ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1=$$If!vh#v #v╕#vэ#vЎ:V 4ФJ ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓,╓,╓5╓ 5╓╕5╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1a$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4Фu ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓,╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1a$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4Фu ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓,╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1v$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4Фm ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓+╓+╓+╓,╓,╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓         /╓  /╓  /╓  4╓aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTК$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4ФО ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓+╓+╓+╓,╓,╓,╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓  /╓  /╓         /╓         /╓         /╓  /╓  4╓aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1■$$If!vh#v #vЕ#v`#v7#vЬ#vэ#vЎ:V 4Ф{ ╓╓F ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐   ┐┐┐        ЎЎ+╓+╓+╓+╓,╓,╓5╓ 5╓Е5╓`5╓75╓Ь5╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓         /╓         /╓         /╓         /╓         /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓F ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐           ┐┐┐        ytщKеКT√kdф$$IfT4Ф{╓Ю РЁ'├░ж%     аЕ        `        7            Ь                аэ        аЎ     ╓╓F ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐   ┐┐┐        ЎЎЎ╓                ╓             ╓                         ╓                   aЎp╓F ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐           ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1M$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4Ф╥ ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1)$$If!vh#v #v╕#vэ#vЎ:V 4Фp ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓,╓5╓ 5╓╕5╓э5╓Ў/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1[$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4Ф ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1[$$If!vh#v #vЕ#v3#vэ#vЎ:V 4Фє ╓ ╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ+╓,╓5╓ 5╓Е5╓35╓э5╓Ў/╓         /╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓2 ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1!$$If!vh#v #v╕#vэ#vЎ:V Ф° ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ,╓5╓ 5╓╕5╓э5╓Ў/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1!$$If!vh#v #v╕#vэ#vЎ:V Ф ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ,╓5╓ 5╓╕5╓э5╓Ў/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1!$$If!vh#v #v╕#vэ#vЎ:V Ф ╓╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ЎЎ,╓5╓ 5╓╕5╓э5╓Ў/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓( ┐┐┐ ┐┐┐        ytщKеКTЛ$$If!vh#vж%:V Ф ╓╓     ЎЎ,╓5╓ж%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКT}$$IfЦ√ !vh#vv%:V Фz ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓v%/╓  4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеvD    Tekst1Е$$IfЦ√ !vh#vv%:V ФH ╓╓     ЎЎ5╓v%/╓  /╓  4╓aЎp╓     yt`vУ$$IfЦ√ !vh#vv%:V ФО ╓╓     ЎЎ5╓v%/╓  /╓         /╓  4╓aЎp╓     yt`v}$$IfЦ√ !vh#vv%:V Фp ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓v%/╓  4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеvD    Tekst1Е$$IfЦ√ !vh#vv%:V Фr ╓╓     ЎЎ5╓v%/╓  /╓  4╓aЎp╓     yt`vЛ$$If!vh#v!7:V Ф ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓!7/╓  /╓         4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКT $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V Ф╒ ╓╓n ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ytщKеКTшkdЩ,$$IfTФ╒╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐ytщKеКTЛ$$If!vh#v!7:V Ф ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓!7/╓  /╓         4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФP ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkd!7$$IfTФP╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФU ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkdA$$IfTФU╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФP ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkdK$$IfTФP╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФU ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkdU$$IfTФU╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФP ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkd _$$IfTФP╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФU ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkdi$$IfTФU╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1г$$If!vh#vZ#v:#v╦#vE#v╦#v▓#v5:V ФU ╓╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ЎЎ,╓5╓Z5╓:5╓╦5╓E5╓╦5╓▓5╓5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ytщKеКT4kd┴p$$IfTФU╓┤ZФ_д$o*:0ь3!7Z        А:        ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ЎЎЎ╓         ╓         ╓                                 ╓                              aЎp╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ytщKеКTЛ$$If!vh#v!7:V Ф] ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓!7/╓  /╓         4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФP ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkd/z$$IfTФP╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФU ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkd*Д$$IfTФU╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФZ ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkd%О$$IfTФZ╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФZ ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkd Ш$$IfTФZ╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTjD    vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1 $$If!v h#vZ#v8#v╞#v▓#vК #v╦#vE#v ╦#v ▓#v 5:V ФZ ╓╓n                                            ЎЎ5╓Z5╓85╓╞5╓▓5╓К 5╓╦5╓E5╓ ╦5╓ ▓5╓ 5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓n                                            yt`vКTшkdв$$IfTФZ╓Ў ZТX Ф_д$o*:0ь3!7Z        8        ╞        ▓        К         ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓n                                            ЎЎЎ╓,           ╓,           ╓,                                            ╓,                                         aЎp╓n                                            yt`vКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1г$$If!vh#vZ#v:#v╦#vE#v╦#v▓#v5:V ФP ╓╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ЎЎ,╓5╓Z5╓:5╓╦5╓E5╓╦5╓▓5╓5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ytщKеКT4kd╘й$$IfTФP╓┤ZФ_д$o*:0ь3!7Z        А:        ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ЎЎЎ╓         ╓         ╓                                 ╓                              aЎp╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ytщKеКTvD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1vD    Tekst1г$$If!vh#vZ#v:#v╦#vE#v╦#v▓#v5:V Ф ╓╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ЎЎ,╓5╓Z5╓:5╓╦5╓E5╓╦5╓▓5╓5/╓         /╓  /╓  /╓  /╓         4╓aЎp╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ytщKеКT4kds░$$IfTФ╓┤ZФ_д$o*:0ь3!7АZ        А:        ╦        E        ╦        ╦        ▓        5     ╓╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ЎЎЎ╓         ╓         ╓                                 ╓                              aЎp╓P ┐┐┐ ┐┐┐                        ytщKеКTЛ$$If!vh#v!7:V Ф$ ╓╓     ЎЎ,╓5╓!7/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКTБ$$IfЦ√ !vh#vc%:V Ф: ╓╓  ┐┐┐ЎЎ,╓5╓c%/╓  4╓aЎp╓  ┐┐┐ytщKеКTvD    Tekst1Й$$IfЦ√ !vh#vc%:V ФЖ ╓╓     ЎЎ5╓c%/╓  /╓  4╓aЎp╓     yt`vКTЧ$$IfЦ√ !vh#vc%:V Фc ╓╓     ЎЎ5╓c%/╓  /╓         /╓  4╓aЎp╓     yt`vКTБ$$IfЦ√ !vh#vc%:V ФЫ ╓╓  жжжЎЎ,╓5╓c%/╓  4╓aЎp╓  жжжytщKеКTvD    Tekst1Й$$IfЦ√ !vh#vc%:V Фе ╓╓     ЎЎ5╓c%/╓  /╓  4╓aЎp╓     yt`vКTП$$IfЦ√ !vh#vc%:V Фc ╓╓     ЎЎ,╓5╓c%/╓  /╓         4╓aЎp╓     yt`vКT$$IfЦ√ !vh#vj#vГ#vv:V 4Фv ╓╓            ЎЎ+╓+╓5╓j5╓Г5╓v/╓         /╓  /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓            yt`vКT·$$IfЦ√ !vh#vj#vГ#vv:V 4Фъ ╓╓            ЎЎ+╓+╓5╓j5╓Г5╓v/╓         /╓         /╓         /╓  4╓aЎp╓            yt`vКTvD    Tekst1·$$IfЦ√ !vh#vj#vГ#vv:V 4Ф ╓╓            ЎЎ+╓+╓5╓j5╓Г5╓v/╓         /╓  /╓         /╓  4╓aЎp╓            yt`vКTБ$$IfЦ√ !vh#vc%:V Фм ╓╓     ЎЎ,╓5╓c%/╓         4╓aЎp╓     yt`vКTБ$$IfЦ√ !vh#vc%:V Ф ╓╓     ЎЎ,╓5╓c%/╓         4╓aЎp╓     yt`vКT■s2╞╓цЎ&6FVfvЖЦ╞╓цЎ2(╪ш&6FVfvЖЦ╞╓цЎ&6FVfvЖЦ╞╓цЎ&6FVfvЖЦ╞╓цЎ&6FVfvЖЦ╞╓цЎ&6FVfvЖЦ╞╓цЎ&6FVfvЖЦ8X°V~Ра░└╨АрЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@рЁ 0@_HmHnHsHtHD`ё D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA Є бJ Domy[lna czcionka akapituPi@є │P StandardowyЎ4╓ l4╓aЎ ,k Ї ┴, Bez listy >U Є ё> щKе HiperBcze>*B*ph wh PK!щ▐┐ [Content_Types].xmlмС╦N├0EўH№Гх-JЬ▓@%щВ╟О╟в|└╚Щ$╔╪▓зU√ўL╥TBи l,┘3ўЮ;уr╜╡├ШЬзJпЄB+$ыG]е▀7O┘нVЙБ4╨╖>Ф╢Б·Т■ЪmS┌ЄzеП%[█MЦЦТ5,c∙▄лг{яЬл]╛r/в╬N8aq╦-_*╣ОGlLтi╦╜5ьо├К╟И▓╖▄цюХэ?╕М╢DИ#ьА}╠╖P╦ ЕШmЛ|├И_b3├oЦDH└╫dZ'ш№F┤X)Хj┼С╪ubБ█=&╟╬ ,ц╬Н╔ДМ░╗╜ЬдGaжXp90в╔@NБ3╦}eгЫМ╦╚<аЙsДh╦Еi╟ьxИя ╫бИ °бхЦ╘Я[▄╛\D[Щз╪jv}їЧ┘eу├КЪ3ЩфУzЮя╒┌╣аb╫лўj╜ZюO╨h N╣ш>¤N│╙ї3мJ/-╛╗їn╡lр5 ╒ ╬m_~ ╝е■╜ |┐@ ╝еxяyїJрxJё╡ |╜╘юzuп@!%ёс║ф╫к┴r╡9d┬шО▐Ї╜~╜Т9_баЄ"УSLX,╬(╣▌eIpOС ▒#3√э╫/э@Xщ*/┐~·╟єз/┐∙№╧[рэшЁ!Й0wоуcч&Л`a*&s|Р╝Э┼0DD╖h╟SОb$g▒°яЙ╨@__ К,╕6#x;е▒п╬яДa2─тёZ└=╞hЗ%╓(\Уsia╬уй}Єdоуn"tdЫ;@▒С▀▐|JKl.Г4ў)КЪт G■╞1╢мю!F\ў╚(aЬMДsЗ8Dм!ТгЪVF;$В╝,l!▀FlЎn;Fmлют# wвЄCLН0^EsБ"Ы╦!КиЁ]$B╔┴"щ╕Рщ)ж╠щН1ч6Ы мWK·5Р{┌ўш"2СЙ З6Я╗И1┘eЗAИвЩ ; qиc?тЗPв╚┘g┬▀cц"┐CP|j║o├@Ярl5╕╩к[м D■2O,╣╝КЩQ┐ГЭ мдЇ▀╨єИ─gК√Ъм√ нмГР╛№ЎЙeUU╨█ ▒▐Q;k2~n]╝ЦМ╔┼╫ю.Ъ╟√nЧ═Ў^║▀K╖√┐Чю╙ючw/╪+Н∙Ц[┼t╟оЎя╤Y█ў бt яr╡Гч╨а╞}ФцъБчOu│.х є╕iВФНУ0ё с D3╪цЧ]щd╩3╫Sю╠З▌┐╢·Цx:ПЎ╪8}x-ЧхГjк!Й╒x╔╧╟сЙCдшZ}ї@Ц╗Wlзъ∙yI@┌╛ m2УD╒Bв╛ФAROы4 ╡▓w┬вia╤РюЧй┌`╘Єм└╩Б}W╦ї=0#x░BПeЮ╥T/│лТ∙.3}Z0Н Аэ─▓VЩnJоз.Oо.-╡7╚┤AB+7УДКМjeФ╠═ZюЮ■с2ЪAэp╣єEt /╓F"Io°є(╦,свЛxШ\ЙNк8q(ЙZо\~Ю+ Q▄╩Д Kо ▓r╤╚A╥═$у╔ПДЮvmDF:¤ ЯjЕїWe~~░┤dsHў ;tЮ▄DPb~╜,8&^Х╙hО ╝▄╠ЕlUkН)У]¤эвкбt╤YИ▓ОвЛy WRЮ╙Q▀Єh▀▓5C@╡РdНЁ`*мTгЫц]#хpj╫=█HFN═U╧4TEvM╗К3,█└Z,╧╫ф5V╦Гжщ>Хюu╔m.╡nmЯРw x?K╫}ГЖаQ[MfPУМ7eXjv6jЎОх╧аЎ&MBS¤┌╥эZ▄ЄaЭ╧╒∙┴n╜jah▓▄^кHлC¤╝В▄ёш┬╗р9\еО!вБ┌Уд▓╖╚=С▌pх╠╥rяЧ№╢T№аPj°╜ВWїJЕЖ▀о┌╛_-ў№rй█й<А╞"┬иьз2}x#E┘▒М▀8ЪЙЦ/▌.НXTdъ░еиИлгЩr┼8ЪIcЬб▓X@xпэ  PK! ╤РЯ╢'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsДПM ┬0ДўВwoo╙║С&▌И╨н╘Дф5 6?$Qьэ о,.Зa╛Щi╗ЧЭ╔c2▐1hк:щХqЪ┴m╕ьО@RNЙ┘;d░`ВОo7эgСK(M&$R(.1Шr'JУЬ╨КT∙Ао8гПVф"гжA╚╗╨Hўu}аёЫ|┼$╜b{╒ЦPЪ │¤8Йg/]■QAs┘Е(в╞╠р#ЫкL╩[║║─▀  PK-!щ▐┐ [Content_Types].xmlPK-!е╓зч└6 0_rels/.relsPK-!kyЦГКtheme/theme/themeManager.xmlPK-!╖ч.E┌и╓theme/theme/theme1.xmlPK-! ╤РЯ╢'ф theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]▀ ╜╤ Z#а.,1@√I      ;      v      ┤      Є      -      h      ж     ╨ ·L ь< !╥!Ъ"b#*$Є$║%В&P'(┌(в)j*2+ъ+╛,М-М546№6╚7К8R9:р:и;n<6=■=─>М?T@AтAоBpC8DюD┬EРFrG:HIЮIjJ\K$LьLшOЄP:BVьВT& H!h"Ў-J1Ё5╝6К7L8*9ю9╢:z;B<=╬=Т>Z?@╥@LBC▐CаDhE,FЇF╕GАHDI J╛JТKfLFQ■\░aLb),048;@CEFGIJKLNOPQSTUVXY\]^_`bcdeghijlmnoprstuwxyz|}~БДИ▓╡╕╛└─╟╔╠╬╤╘╓╫┘┌█▄▐▀рстфхцчщъыэюяЁёєЇїЎ°∙√& ° 2║v└4bЄ <вl6\·Ф ╓"Ї%f) ,░4>5t8 <N?ШB╞EIL,NROP3└6x:0>A:DЄGЎJtNpQ╢Q╠T[]@]baLb*+-./1235679:<=>?ABDHMRWZ[afkqv{АВГЕЖЗЙКЛ│┤╢╖╣║╗╝╜┐┴┬├┼╞╚╩╦═╧╨╥╙╒╪▌ушьЄў·№¤■ шЇ·%+IU[r~Дз│╣Ызнь°■· КЦЬ! - 3 & , U a d f r x z Ж М О Ъ а в о ┤ ╢ ┬ ╚ ╩ ╓ ▄ ▐ ъ Ё Є ■   & , . : @ B N T V b h m y | ~ К Р Т Ю д ж ▓ ╕ ║ ╞ ╠ ╬ ┌ р т ю Ї Ў *02>DFRXZflnzАЕСФЦвик╢╝╛╩╨╥▐фцЄ°· ".46BHJV\^jpr~ДЖТШЭймо║└┬╬╘╓тшъЎ№■ $&28:FLNZ`bntvВИКЦЬЮк░╡┴─╞╥╪┌цью·"(*6<>JPR^dfrxzЖМОЪаво┤╢┬╚╘рцшЇ·№"$068DJLX^`lrtАЖИФЪЬио░╝┬╗╟═чє∙√ !#/57CIKW]_kqsЕЗУЩЫзнп╗┴├╧╒┘хшъЎ№■ $&28:FLNZ`bntvВИКЦЬЮк░▓╛─╞╥╪┌цьЁ№  !')5;=IOQ]ceqwyЕЛНЩЯбн│╡┴╟╔╒█▌щяё¤$*,8>@LRT`fhtz|ИОРЬвд░╢╕─╩╠╪▐рьЄЇ*-/;ACOUWcikw}ЛСУЯез│╣╗╟═╧█суяїў +15ADFRXZflnzАВОФЦвик╢╝╛╩╨╥▐фцЄ°· ".46BHLX[]ioq}ГЕСЧЩелн╣┐┴═╙╒счщї√¤ #%179EKMY_kw}ЛСУЯез│╣╗╟═╧█суяїў +13?EАМТо║└┬╬╘╓тшъЎ№■  $ & 2 8 : F L N Z ` b n t v В И О Ъ а ╝ ╚ ╬ ╨ ▄ т ф Ё Ў ° ! ! !!! !,!2!4!@!F!H!T!Z!\!h!n!p!|!В!Д!Р!Ц!г!п!╡!╖!├!╔!╦!╫!▌!▀!ы!ё!є! !"""""'"-"/";"A"C"O"U"W"c"i"k"w"}"є# #$$*$0$5$A$G$n$z$А$Ы$з$н$%%#%(%4%:%_%k%q%v%В%И%╠%╪%▐%у%я%ї%4&@&F&K&W&]&' '')'5';'@'L'R'┐'╦'╤'╓'т'ш'(!('(,(8(>(t(А(Ж(Л(Ч(Э(ш(Ї(·(■( ))c)o)u)y)Е)Л)ш)Ї)·)■) **╧/█/с/1"1(1└3╠3╧3╤3▌3у3х3ё3ў3∙34 4 444!4-43454A4G4I4U4[4]4i4o4q4}4Г4Е4С4Ч4Ъ4ж4й4л4╖4╜4┐4╦4╤4╙4▀4х4ч4є4∙4√45 555!5#5/55575C5I5K5W5]5_5k5q5t5А5Г5Е5С5Ч5Щ5е5л5н5╣5┐5┴5═5╙5╒5с5ч5щ5ї5√5¤5 6666#6%6167696E6K6N6Z6]6_6k6q6s66Е6З6У6Щ6Ы6з6н6п6╗6┴6├6╧6╒6╫6у6щ6ы6ў6¤6 6 7777%7(7477797E7K7M7Y7_7a7m7s7u7Б7З7Й7Х7Ы7Э7й7п7▒7╜7├7┼7╤7╫7┘7х7ы7э7∙7 788888%8'83898;8G8M8O8[8a8c8o8u8w8Г8Й8Л8Ч8Э8Я8л8▒8│8┐8┼8╟8╙8┘8у8я8ї8ў89 9 9999+91939?9E9G9S9Y9▀9ы9ю9Ё9№9:::::$:*:,:8:>:@:L:R:T:`:f:h:t:z:|:И:О:Р:Ь:в:д:░:╢:╣:┼:╚:╩:╓:▄:▐:ъ:Ё:Є:■:;;;;;&;,;.;:;@;B;N;T;V;b;h;j;v;|;~;К;Р;У;Я;в;д;░;╢;╕;─;╩;╠;╪;▐;р;ь;Є;Ї;<<<<<<(<.<0<<<B<D<P<V<X<d<j<m<y<|<~<К<Р<Т<Ю<д<ж<▓<╕<║<╞<╠<╬<┌<р<т<ю<Ї<Ў<== ====*=0=2=>=D=G=S=V=X=d=j=l=x=~=А=М=Т=Ф=а=ж=и=┤=║=╝=╚=╬=╨=▄=т=ф=Ё=Ў=°=> > >>>(>4>:><>H>N>P>\>b>d>p>v>x>Д>К>М>Ш>Ю>н>╣>┐>┴>═>╙>╒>с>ч>щ>ї>√>¤> ????#?yAЕAЛA▒A╜A├A`GlGrG√IF┤ ХАF┤ ХМF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДFT ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДF┤ ХДЁ8Ё@ё   АААўЁТЁЁ0Ё( Ё ЁЁB ЁS Ё┐╦  ?Ё  Tekst1щ¤I√¤I,¤Io╛ш√№ &+.I^r╜уuЫ░▓ W Ю @ м ц  T ═╘╞шZ]аи╗чckHLАоО ╝ Ы!г!\#м#є#╡$%У%╠%&4&e&'Z'┐'є'(I(t(е(ш()c)Т)ш)*┼1ч1A2t2]3k3▌8у8">(>б>н>РA▒AУDdF[GvG¤I хU9├\DX*Д),`6ь5C(?E╨ HI:OэzUх5d┤3jч^o`vСzА7,В3CМ█&ЭЮвщKе!╗ЩD┬ ├i╠Зe┌фFц,&ыSdэGaя№лH■√I¤I @ А< !#╒$√I $&(*,68:>@BDFHJN  Unknown            GРю .р[x└  Times New Roman5РАSymbol3.Рю  .рCx└  Arial7.Рю *р{$└  CalibriAРю р $BЯCambria Math"1ИЁ─тйа█Zза█ZзС j?%РЗС j?%З!ЁeЦ┤┤ББ24╓I╓I3ГЁ▀▀  HP Ё ?т                  Юв*!xxа ▄   Dominik_KrusU|ytkownik systemu Windows■  рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0РРШд░╚╘ш№ , L X dpxАИтDominik_Krus ZNAKI:12473 Normal.dotmU┐ytkownik systemu Windows2Microsoft Office Word@F├#@а╤ХO╙@а╤ХO╙С j?■  ╒═╒Ь.УЧ+,∙оD╒═╒Ь.УЧ+,∙оX pxаи░╕└ ╚╨╪р ш їт Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.FЗ%╓I Tytu│Р P!-=MYeqTekstJIwk_stat:znaki:liczbaZNAKI:wk_stat:linki:liczba!wk_stat:linki:grafika:pdf:liczba%wk_stat:linki:grafika:pdfmapa:liczbawk_stat:zapisтNIE12473124730002016-10-26 07:45:52 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмноп░▒▓│┤╡╢╖╕╣║╗╝╜╛┐└┴┬├─┼╞╟╚╔╩╦╠═╬╧╨╤╥╙╘╒╓╫╪┘┌█▄▌▐▀рстуфхцчшщъыьэюяЁёЄєЇїЎў°∙·√№¤■ ■      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмноп░▒▓│┤╡╢╖╕╣║╗╝╜╛┐└┴┬├─┼╞╟╚╔╩╦╠═╬╧╨╤╥╙╘╒╓╫╪┘┌█▄▌▐▀рстуф■   цчшщъыьэюяЁёЄєЇїЎў°∙·√№¤■ ■      ■   ■   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ■   ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Root Entry         └F 1чбO╙АData             Л╜1Table    х▐AWordDocument    с SummaryInformation(            DocumentSummaryInformation8        CompObj            {            ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ■       └F)Dokument programu Microsoft Word 97Ц2003 MSWordDocWord.Document.8Ї9▓q