Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1313823
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-02-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr.7/4242/17/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.17.2017.MGr.7 (poprzedni znak sprawy WOOŚ-I.4242.39.2017.MGr) z dnia 2 lutego 2018 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1405 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. 2018-02-02
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.JKo/420/14/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.14.2018.JKo. (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4260.3.2018.JKo) z dnia 12 lutego 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego jako: ,, Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno zlokalizowanej na działkach nr ewid. 860, 429, 466/1, 911, 467, 913, 470/1 obręb 0025 Sławno, gm. Sławno” 2018-02-12
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.4.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-02-09
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno. 2018-02-12
[OG]Ogłoszenie
IB.6845.1.2018/
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Sławno Kol. oznaczonych nr działki 42/1, 66. 2018-02-12
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/2/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” 2018-02-07
[OG]Ogłoszenie
WOOŚ.MGr.7/4200/1/2017
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.1.2017.MGr.7 (poprzedni znak sprawy WOOŚ-I.4200.1.2016.MG) z dnia 23 stycznia 2018 roku, podające do publicznej wiadomości, że pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przedłożył do RDOŚ w Łodzi uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego”, oraz złożył korektę wniosku z 25 kwietnia 2013 r. dotyczącą proponowanego przez Inwestora wariantu dla drogi ekspresowej S12. Obecnie proponowanym przez Inwestora wariantem dla drogi ekspresowej S12 jest wariant W6+W6. RDOŚ w Łodzi przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2018-01-23
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.6/4200/1/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.1.2017.MGr.6 (poprzedni znak sprawy WOOŚ-I.4200.1.2016.MG) z dnia 23 stycznia 2018 roku o przystąpieniu przez RDOŚ w Łodzi do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2018-01-23
[ZARZ]Zarządzenie
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 z dnia 2 lutego 2018r. Wójta Gminy Sławno w/s naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku. 2018-02-02
[OB]Obwieszczenie
IB.6721.1.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu udokumentowanego złoża kamienia wapiennego w miejscowości Sławno, gmina Sławno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-01
[OG]Ogłoszenie
2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2018 r. 2018-01-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/3/2018
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-01-24
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie rozbudowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie. 2018-01-19
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kamień 2018-01-17
[OG]Ogłoszenie
2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2018 roku - konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (dostawa żywności). 2018-01-15
[ZP]Zamówienie publiczne
271/1/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-01-12
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/1/2018
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie” 2018-01-09
[POST]Postanowienie
WOOŚ.MRe.4/4242/109/2017
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.109.2017.MRe.4 z dnia 22 grudnia 2017 roku uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno". 2017-12-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/2/2018
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2017* roku 2018-01-10
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/19/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR 6220.8.19.2017/2018 z dnia 05.01.2018 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "poszerzenie wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno". 2018-01-05
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 947