Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1179651
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-08-2017
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
2017
Ogłoszenie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2017 r. w zakresie zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2017-08-16
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-18
[ZP]Zamówienie publiczne
271/8/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-11
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4242.17.2017MGr3/
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.17.2017.MGr.3 z dnia 4 sierpnia 2017 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1405). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 25 września 2017 r. 2017-08-04
[ZP]Zamówienie publiczne
271/7/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” 2017-08-09
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/14/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.14.2017 z dnia 07.08.2017 r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak OŚiR.6220.3.13.2017 z dnia 07.08.2017 roku o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2017-08-07
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/13/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.13.2017 z dnia 07.08.2017 roku o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2017-08-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/34/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” 2017-08-04
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/33/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty na zaprojektowanie i opublikowanie 2 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn.„Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” 2017-08-04
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji projektu służącemu turystyce i rekreacji - TEREN I - geopark. 2017-08-02
[ZP]Zamówienie publiczne
271/6/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień 2017-08-02
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/6/51/2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.06.51.2016 z dnia 31.07.2017 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Zakładu produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, Sławno CerraNova Sp. z o.o.”. 2017-07-31
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/5/35/2017
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.35.2017 z dnia 26 lipca 2017 roku podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 26 lipca 2017 roku wydał postanowienie znak OŚiR.6220.5.34.2017 o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.26.2017 z dnia 25.07.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni i pomieszczenie garażowe” 2017-07-26
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/38/2017
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bratków – Kamień 2017-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/37/2017
Zapytanie ofertowe na zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Kamieniu 2017-07-25
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.GS.5/4210/16/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4210.16.2017.GS.5 z dnia 20 lipca 2017 roku zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 20 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 34/2017 znak WOOŚ.4210.16.2017.GS.4 zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 15/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice 2017-07-20
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.GS.6/4210/16/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4210.16.2017.GS.6 z dnia 20 lipca 2017 roku podające do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 34/2017 znak WOOŚ.4210.16.2017.GS.4 zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 15/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice 2017-07-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-07-21
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/5/27/2017
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.27.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak OŚiR.6220.5.26.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni i pomieszczenie garażowe” 2017-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/36/2017
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola 2017-07-24
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 869