Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2030921
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.20.2020/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336 E w miejscowości Sławno. 2020-08-10
[OG]Ogłoszenie
IB.7151.1.2020/
Wykaz garaży przeznaczonych do wynajmu w miejscowości Grudzeń Las. 2020-07-29
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.19.2020/
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie elementów systemu telekomunikacyjnego wraz z usługą telekomunikacyjną 2020-08-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.18.2020/
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Psary - Popławy 2020-08-06
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/13/8/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.8.2020 z dnia 31.07.2020 roku, zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.: 787 w obrębie Olszowiec” 2020-07-31
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.17.2020/
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Psary w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Wypoczynek i zabawa w miejscowości Psary” 2020-07-30
[OB]Obwieszczenie
IB.6730.10.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-07-20
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.3.2020/
Realizacja zadania:Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Psary - Popławy 2020-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.16.2020/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336 E w miejscowości Sławno. 2020-07-24
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2020 roku: na zadanie z zakresu oświaty i wychowania i na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2020-07-20
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.15.2020/
Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych tj. Blok nr 1, Blok nr 2, Blok nr 3 w miejscowości Grudzeń Las gm. Sławno 2020-07-22
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.14.2020/
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie elementów systemu telekomunikacyjnego wraz z usługą telekomunikacyjną 2020-07-21
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/13/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.2020 z dnia 16.07.2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.: 787 w obrębie Olszowiec” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2020-07-16
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-07-10
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-07-13
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/12/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.12.2020 z dnia 13.07.2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2020-07-13
[OB]Obwieszczenie
AZi.9/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.9 z 7 lipca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia z dnia 7 lipca 2020 roku znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.8 stwierdzajacego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h". 2020-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2020/
Zapytanie ofertowe na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Kunice 2020-07-09
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2020 roku: zadania obejmującego porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2020-07-02
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.11.2020/
Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sławno w 2020 r. 2020-07-08
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/11/1/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.11.1.2020 z dnia 06.07.2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 363, 364, 365, 366/3, 366/4, 367/1 w obrębie Kolonia Zachorzów” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających. 2020-07-06
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.4.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Zachorzów. 2020-07-03
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-06-23
[OB]Obwieszczenie
WA.ZUZ.3.MK/4210/46/2020
Obwieszenie o wydaniu decyzji znak WA.ZUZ.3.4210.46.2020.MK z dnia 17.06.2020 roku Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej usługi wodnej oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wójta Gminy Sławno w sprawie wykonania urządzeń wodnych w ramach zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice" 2020-06-17
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi.5/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.5 z dnia 17 czerwca 2020 roku zawiadamiające o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”. 2020-06-17
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-06-12
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-06-12
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.9.2020/
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa dwóch nowych laptopów. 2020-06-17
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ-WDŚ/ZIL.EK.13/420/133/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.13 z dnia 02.06.2020 roku, zawiadamiające strony postępowania, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 50/2019, z dnia 30 maja 2019 r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego), nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest oczekiwanie na przedłożenie przez inwestora wyjaśnień. 2020-06-02
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2019/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 543, 544 w obrębie Sławno. 2020-06-02
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sławno 2020-05-25
[ZAW]Zawiadomienie
WA.ZUZ.MK/3/4210/559/2020
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.559.2020.MK z dnia 20.05.2020 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 24.04.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. częściową likwidację i przebudowę urządzeń melioracji wodnych - sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 932 obr. Kunice, gm. Sławno, pow. opoczyński. 2020-05-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-27
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Sławno, w obrębie Kamień. 2020-05-25
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/12/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.12.2020 z dnia 27.05.2020 roku zawiadamiające strony postępowania, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 27.05.2020 roku decyzję znak OŚiR.6220.1.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień”. 2020-05-27
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/1/11/2020
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.11.2020 z dnia 27.05.2020 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 27.05.2020 roku decyzję znak OŚiR.6220.1.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień”. 2020-05-27
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/10/2020
Decyzja znak OŚiR.6220.1.10.2020 z dnia 27.05.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień”. 2020-05-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-21
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-27
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-15
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/1/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.1.2020 z dnia 21.05.2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie huty szkła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych: Wygnanów, Olszowiec, Antoninów w gminie Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie”. 2020-05-21
[SPRAW]Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 2020-05-12
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.2.2020/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia, położonych w obrębie Sławno. 2020-05-15
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.7.2020/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony” 2020-05-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-15
[OB]Obwieszczenie
IB.6840.7.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-15
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.1.2020/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia, położonych w obrębie Antoninów. 2020-05-12
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-05-07
[OB]Obwieszczenie
WA.RUZ.JSM.MJ/421/393/2019
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RUZ.421.393.2019.JSM.MJ z dnia 21 kwietnia 2020 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 21 kwietnia 2020 r., znak: WA.RUZ.421.393.2019.JSM.MJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmieniającej na podstawie art. 562 ustawy Prawo wodne, decyzję pozwolenie wodnoprawne Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24 marca 2015 roku, znak: RŚ VI.7322.1.3.2015.MC udzielającą Grudzeń Las Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie k/Opoczna pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia dolnokredowego w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę z przedmiotowego ujęcia w miejscowości Grudzeń Las, gm. Sławno pow. opoczyński, woj. łódzkie. 2020-04-21
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1251