Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1101911
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2017
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-05-23
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/1/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.1.2017 z dnia 22 maja 2017 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2017-05-22
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-05-12
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/5/2017
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.2017 z dnia 17 maja 2017 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni i pomieszczenie garażowe” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2017-05-17
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4242.9.2017MGr2/
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi poprzedni znak WOOŚ-I.4242.3.2017.MGr, nowy znak: WOOŚ.4242.9.2017.MGr.2 z dnia 12 maja 2017 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Zakładu produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, Sławno CerraNova Sp. z o.o.”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 353 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. 2017-05-12
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/3/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Realizację Projektu pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno 2017-05-16
[OB]Obwieszczenie
AB.I.67401.1.2017.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku Unewel - Grudzeń Kolonia 2017-05-09
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/26/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice 2017-05-16
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ AZi/4210/6/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.6.2017.AZi. (poprzedni znak sprawy WOOŚ-I.4210.9.2017.AZi.2) z dnia 4 maja 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdu kolejowego w km 95,136 w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” 2017-05-04
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/25/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanych przedsięwzięć polegających na odbudowie zbiorników wodnych. 2017-05-08
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ-I MGr/4242/39/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4242.39.2017.MGr z dnia 27 kwietnia 2017 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). 2017-04-27
[OG]Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży. 2017-05-02
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy. 2017-04-27
[DInfo]Dodatkowe informacje
2017
Analiza Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2016 rok 2017-04-28
[OG]Ogłoszenie
2017
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sławno. 2017-04-18
[SPRAW]Sprawozdanie
2017
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016. 2017-04-18
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/2/1/2017
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.2.1.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania obiektu budynku gospodarczego na budynek produkcyjno – magazynowy oraz na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych na działce o numerze ewidencyjnym 394, jednostka ewidencyjna Sławno, obręb Trojanów, w powiecie opoczyńskim” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2017-04-24
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-04-24
[OG]Ogłoszenie
IB.6845.1.2017/
Wykaz gruntów do dzierżawy 2017-04-24
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/23/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1, 2, 3 w miejscowości Grudzeń Las 2017-04-26
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 810