Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1535847
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-01-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/3/2019
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z drogą gminną Nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów 2019-01-15
[OG]Ogłoszenie
2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2019 r. zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-01-03
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.1.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do użyczenia. 2019-01-03
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży. 2019-01-02
[OG]Ogłoszenie
OŚiR.MGr.12/420/41/2018
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.12 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 17 grudnia 2018 roku dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2018-12-17
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.11/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.11 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 17 grudnia 2018 roku dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2018-12-17
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-12-07
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/67/2018
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2019 roku 2018-12-11
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.1.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szadkowice oznaczonej jako działka nr 457/1 o pow. 0,1107ha. 2018-11-29
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.5.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bratków oznaczonej jako działka 239/1 o pow. 0,20ha. 2018-11-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/11/2018
Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2019 roku 2018-12-04
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/66/2018
Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno w latach 2019 - 2020 w 34 miejscowościach 2018-12-03
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/64/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek – Gmina Sławno w 2019 roku 2018-11-30
[N]Nieruchomość
IB.6831.21.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr IB.6831.21.2018 z dnia 30.11.2018r w sprawie podziału z urzędu działki nr 489 w obrębie wsi Zachorzów. 2018-11-30
[OG]Ogłoszenie
GN-II.752.5.2017.PJ/
Decyzja Wojewody Łódzkiego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności działki nr 242/2 o pow. 0,0308ha w obrębie Tomaszówek oraz nabycia z mocy prawa przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki. 2018-11-19
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/63/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z drogą gminną Nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów 2018-11-27
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/39/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.39.2017 z dnia 26.11.2018 roku podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 listopada 2018 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak OŚiR.6220.3.38.2017 o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji znak OŚiR.6220.3.34.2017 z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-11-26
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/38/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.38.2017 z dnia 26 listopada 2018 roku o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.34.2017 z dnia 04.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-11-26
[N]Nieruchomość
IB.6850.3.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia w obrębie wsi Zachorzów. 2018-11-20
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/10/2018
Ogłoszenie o zamówieniu Udzielenie kredytu długoterminowego 2018-11-21
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1018