Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2327435
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-09-2021
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie objętych działalnością statutową spółki. 2021-09-20
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Sławno w 2021 r.: zadanie z zakresu oświaty i wychowania, zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz na zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 2021-09-13
[OB]Obwieszczenie
WA.ZUZ.IM/3/4210/940/2021
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.940.2021.IM z dnia 8 września 2021 roku 2021-09-08
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/12/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BOŚiR.6733.12.2021.SL z dnia 02.08.2021r. 2021-09-10
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/14/2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak BOŚiR.6733.14.2021.SL z dnia 06.09.2021r. 2021-09-06
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.2.2021/
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Unewel oznaczonej jako działka nr 310/2. 2021-09-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/18/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno, w którego imieniu występuje Pani Iwona Włodarczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno 2021-09-03
[OG]Ogłoszenie
72243/10/G/2004/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie wsi Sepno-Radonia, oznaczonej nr działki 387. 2021-09-01
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/17/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowanie na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w której imieniu występuje Pani Urszula Trębarczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2021-09-01
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/16/2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pan Leszek Byczkowski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Bratków, gm. Sławno. 2021-08-30
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/12/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.12.2021 z dnia 25.08.2021 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 25.08.2021 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.15.11.2021 w sprawie zmiany decyzji znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-25
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/15/13/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.13.2021 z dnia 25.08.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 25.08.2021 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.15.11.2021 w sprawie zmiany decyzji znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-25
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/15/11/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.11.2021 z dnia 25.08.2021 roku w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 449, 450, 451, 452 w m. Kozenin, gm. Sławno". 2021-08-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/20/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.20.2021 z dnia 19.08.2021 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 363, 364, 365, 366/3, 366/4, 367/1 w obrębie Kolonia Zachorzów oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2021-08-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.2021 z dnia 19.08.2021 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2021-08-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/14/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Agnieszka Chudzińska, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Owadów, gm. Sławno. 2021-08-16
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ - aktualizacja 2021-08-16
[POST]Postanowienie
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne znak WA.RZŚ.4360.1.49.2021.JC.2 z dnia 6 sierpnia 2021 roku uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „wydobywanie kopaliny ze złoża piasków formierskich „Grudzeń Las” 2021-08-06
[DInfo]Dodatkowe informacje
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.51.2021.MRe.3 z dnia 6 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich "Grudzeń Las" nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy oraz że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji nastąpi w terminie do 8 października 2021 roku 2021-08-06
[ZAW]Zawiadomienie
Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.4210.1698.2021 z dnia 05.08.2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. muldy chłonnej na działkach o numerach ewid. 237/6 i 241/1 obręb 0026 Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow. opoczyński 2021-08-05
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.940.2021.IM z dnia 5 sierpnia 2021 roku 2021-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/9/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.9.2021 z dnia 04.08.2021 roku, zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wprowadzenia zmiany do decyzji znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 roku 2021-08-04
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.32.2021/
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową Gminy Sławno i jednostek organizacyjnych Gminy Sławno w okresie 01 września 2021 r. – 31 sierpnia 2023 r. 2021-08-09
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.1.2021/
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Zachorzów. 2021-08-06
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.2.2021/
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 2021-07-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.30.2021/
Zapytanie ofertowe na zakup stołów i krzeseł z naboru „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 2021-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/12/2021
Obwieszczenie znak BOŚiR.6733.12.2021.SL Wójta Gminy Sławno o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2021 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 334, 335, 337, 427, 426, 457/2, 457/1, 24, 266, 267, 268, 23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4, obr. 27-Szadkowice, nr ewid.: 667, 911, 666, 981, 574, 575 i 984, obr. 12-Kamień oraz nr ewid.: 201, obr. 1-Antoninów, gm. Sławno. 2021-08-02
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/8/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6733.8.2021.SL z dnia 1 lipca 2021 roku o wydaniu w dniu 1 lipca 2021 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomaszówek, gm. Sławno na działkach nr ewid. 289, 288, 287/1, 237, obr. 28-Tomaszówek, gm. Sławno 2021-07-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.28.2021/
Zapytanie ofertowe na zakup stołów i krzeseł z naboru „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 2021-07-26
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.27.2021/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary 2021-07-23
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.ZŻł.4/420/11/2021
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.11.2021.ZŻł.4 z dnia 16 lipca 2021 roku zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 maja 2021 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z 16 lipca 2021 r., znak WOOŚ.420.11.2021.ZŻł.3 wyraził stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Nr 39/2015 z 29 grudnia 2015 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intergralności z innymi środkami transportu" 2021-07-16
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/14/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Owadów, gm. Sławno. 2021-07-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.24.2021/
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zestawu klimatyzacji do pomieszczeń sali spotkań w domu ludowym w miejscowości Gawrony. 2021-07-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.6.2021/
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary 2021-07-15
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/17/1/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.17.1.2021 z dnia 9 lipca 2021 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1 MW zlokalizowanej w gminie Sławno, powiat opoczyński, działka numer 535 i 560/1” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2021-07-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/12/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. M. J. Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dariusza Gędek, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości obejmującej budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 334, 335, 337, 427, 426, 457/2, 457/1, 24, 266, 267, 268, 23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4, obr. 27-Szadkowice, nr ewid.: 667, 911, 666, 891, 574, 575 i 984, obr. 12-Kamień oraz nr ewid.: 201, obr. 1-Antoninów, gm. Sławno 2021-07-09
[OB]Obwieszczenie
WA.ZUZ.IM/3/4210/940/2021
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.940.2021.IM z dnia 29 czerwca 2021 r. 2021-06-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/9/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BOŚiR.6733.9.2021.SL 2021-07-05
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2021 r. 1) zadanie z zakresu oświaty i wychowania, 2) zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 3) zadanie obejmujące porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 4) zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 2021-06-30
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6825.12.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego o stwierdzeniu nabycia na mienie gromadzkie działek w obrębie Antoninów. 2021-06-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.5.2021/
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Sławno i jednostek organizacyjnych Gminy Sławno w okresie 48 miesięcy (tj. od dnia 01.08.2021 r. do 31.07.2025 r.) 2021-06-30
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/10/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamień, gm. Sławno na działkach nr ewid.: 92/14, 92/17, 93/4, 94/7, 94/10, 95/4, 95/5, 96/4, 96/5, 97/2, 98/4, 99/4, 99/7, 100/2, 101/2, 102/4, 102/7, 103/2, 104/2, 105/2, 106/2, 107/6, 107/9, 108/4, 109/6, 110/2 i 111/2, obr. 12-Kamień, gm. Sławno 2021-06-28
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/11/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec, gm. Sławno na działkach nr ewid.: 260 i 291, obr. 18-Olszowiec, gm. Sławno. 2021-06-28
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach nr ewid.: 61/1 i 61/2, obr. 22 – Prymusowa Wola położonych w miejscowości Prymusowa Wola, gm. Sławno. 2021-06-28
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych - aktualizacja 2021-06-29
[POST]Postanowienie
JR/6220/5/2021
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021.JR z dnia 22.06.2021 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Linia 110 kV Sławno-Sulejów-budowa nowej linii”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko 2021-06-22
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi.52/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.52 z dnia 21 czerwca 2021 roku o wydaniu postanowienia znak WOOŚ.420.7.2020.AZi, o dopuszczeniu Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h", na prawach strony w trybie art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2021-06-21
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/9/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2021-06-18
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6825.10.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego potwierdzająca mienie gromadzkie w obrębie Unewel. 2021-06-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/2021
obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.2021 z dnia 11.06.2021 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 449, 450, 451, 452 w m. Kozenin, gm. Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2021-06-11
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1457