Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2575903
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-05-2022
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.23.2022/
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Gminy w Sławnie. 2022-05-17
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/4/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek firmy VINDEREN Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej zmianę lokalizacji istniejącej mobilnej wieży typu KAMTARPOL H-27,5m na terenie działki nr ewid.: 908, obr. 25 – Sławno, położonej w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2022-05-16
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.22.2022/
Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sławno. 2022-05-16
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Sławno w 2022 roku: na zadanie z zakresu oświaty i wychowania, na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na zadanie obejmujące porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 2022-05-11
[DInfo]Dodatkowe informacje
WOOŚ.TWo.2/4220/211/2022
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.211.2022.TWo z dnia 04.05.2022 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu wydania orzeczenia kończącego postępowanie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395”, nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie sprawy administracyjnej. Wydanie orzeczenia nastąpi nie później niż do 6 czerwca 2022 roku. 2022-05-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/7/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.2022 z dnia 02.05.2022 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących" 2022-05-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.21.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I” 2022-05-04
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/10/40/2021
Decyzję Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.40.2021 z dnia 29.04.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich „Grudzeń Las” 2022-04-29
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/10/41/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.41.2021 z dnia 29.04.2022 roku, o podaniu do publicznej wiadomości, że wydaniu w dniu 29.04.2022 roku wydał decyzję znak BOŚiR.6220.10.40.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich „Grudzeń Las”. 2022-04-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/10/42/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.42.2021 z dnia 29.04.2022 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 29.04.2022 roku decyzji znak BOŚiR.6220.10.40.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich „Grudzeń Las”. 2022-04-29
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/25/13/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno z dnia 26.04.2022 roku znak BOŚiR.6220.25.13.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej OPC4445B inwestora P4 Sp. z o.o. w miejscowości Prymusowa Wola dz. nr 61/1 ob. 0022, jedn. ew. 100707_2, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie”. 2022-04-26
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/25/15/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.25.15.2021 z dnia 26.04.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 26.04.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.25.13.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej OPC4445B inwestora P4 Sp. z o.o. w miejscowości Prymusowa Wola dz. nr 61/1 ob. 0022, jedn. ew. 100707_2, gm. Sławno,pow. opoczyński, woj. łódzkie”. 2022-04-26
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/25/14/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.25.14.2021 z dnia 26.04.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.25.13.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej OPC4445B inwestora P4 Sp. z o.o. w miejscowości Prymusowa Wola dz. nr 61/1 ob. 0022, jedn. ew. 100707_2, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie”. 2022-04-26
[DInfo]Dodatkowe informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2021 rok 2022-04-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/5/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony, na części działki nr ewid.: 1579/16, obr. 7 - Gawrony, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE (o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5MPa) na części działki nr ewid.: 1579/16, obr. 7 - Gawrony, gm. Sławno. 2022-04-26
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/26/10/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno z dnia 12.04.2022 roku znak BOŚiR.6220.26.10.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4441B” 2022-04-12
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/26/11/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.26.11.2021 z dnia 12.04.2022 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 12.04.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.26.10.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4441B” 2022-04-12
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/26/12/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.26.12.2021 z dnia 12.04.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.26.10.2021 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4441B” 2022-04-12
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6845.1.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia pod działalność gospodarczą, obręb Sławno, część działki nr 911. 2022-04-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/4/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek firmy VINDEREN Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej zmianę lokalizacji istniejącej mobilnej wieży typu KAMTARPOL H-27,5m na terenie działki nr ewid.: 908, obr. 25 – Sławno, położonej w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2022-04-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.4.2022/
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I. 2022-04-11
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6730/103/8/2021
Decyzja o warunkach zabudowy wydana dla firmy AMPEA FM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. K. Chodkiewicza 3/135, 02-593 Warszawa dla inwestycji którą jest budowa systemu fotowoltaicznego we wsi Kozenin, w skład którego wchodziła będzie elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2,5MW 2022-04-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu średniego ciśnienia ( 2022-03-31
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych - aktualizacja. 2022-04-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/10/35/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.35.2021 z dnia 04.04.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich "Grudzeń Las". 2022-04-04
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/19/34/2021
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.34.2021 z dnia 04.04.2022 roku wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-04-04
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/19/35/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.35.2021 z dnia 04.04.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.19.34.2021 wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-04-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/36/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.36.2021 z dnia 04.04.2022 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 04.04.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak BOŚiR.6220.19.34.2021 z dnia 04.04.2022 roku wyjaśniającego na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-04-04
[N]Nieruchomość
GN.6843.2.10.2022/
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie planowanej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 2022-04-01
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.6.2021.BP/
Zawiadomienie strony z art.10 kpa 2022-04-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/25/9/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.25.9.2021 z dnia 28.03.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego 2022-03-28
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.9.2022.BP/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonych w obrębie wsi Zachorzów, nr działek 1325,1297,1133. 2022-03-30
[ZAW]Zawiadomienie
WA.ZUZ.IM/3/4217/32/2022
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4217.32.2022.IM z dnia 14.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych położonych na działkach o nr ewidencyjnych 74, 75/1, 115, 116/1, 116/2, 238/1, 239/3 obręb 0031 Wincentynów, gmina Sławno, powiat opoczyński. 2022-03-14
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/2/2022
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁAWNO o wydaniu w dniu 21 marca 2022 r. na wniosek firmy DINO POLSKA S. A., z siedzibą ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Michalina Kurzawska, decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę jednej linii kablowej SN i jednego stanowiska słupowego z podejściami na działkach nr ewid.: 914 i 916/1, obr. 25 - Sławno, gm. Sławno 2022-03-21
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/19/28/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-03-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/30/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.30.2021 z dnia 18.03.2022 roku, zawiadamiające strony postepowania o wydaniu w dniu 18.03.2022 roku przez Wójt Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-03-18
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/19/29/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.29.2021 z dnia 18.03.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 18.03.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.19.28.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-03-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Mariola Pająk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony, gm. Sławno 2022-03-21
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.3.2022/
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I. 2022-03-22
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.14.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony” 2022-03-21
[OG]Ogłoszenie
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r. 2022-03-14
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/26/7/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.26.7.2022 z dnia 14.03.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego. 2022-03-14
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6721/1/2021
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁAWNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Owadów, Kozenin, Kamilówka, Gmina Sławno. 2022-03-14
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6720/1/2021
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SŁAWNO o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-03-14
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/12/22/2020
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.22.2020 z dnia 09.03.2022 roku o sprostowaniu błędu w decyzji Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.16.2020 z dnia 21.09.2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów” 2022-03-09
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/12/23/2020
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.23.2020 z dnia 09.03.2022 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 09.03.2022 roku postanowienie znak BOŚiR.6220.12.22.2020 o sprostowaniu błędu w decyzji Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.16.2020 z dnia 21.09.2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów” 2022-03-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6200/12/24/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.24.2020 z dnia 09.03.2022 roku zawiadamiające strony postępowania, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 09.03.2022 roku postanowienie znak BOŚiR.6220.12.22.2020 o sprostowaniu błędu w decyzji Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.16.2020 z dnia 21.09.2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów”. 2022-03-09
[ZAW]Zawiadomienie
RB. 2022/.JR/6220/5/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021/2022.JR z dnia 08.03.2022 r. 2022-03-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.2.2022/
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku. W podziale na dwie części. 2022-03-11
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/16/2021
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu znak: BOŚiR.6733.16.2021.SL z dnia 12 stycznia 2022r. 2022-03-09
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1611