Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2083087
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-10-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.2.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Sławno, w obrębie Kozenin, stanowiących własność Gminy Sławno. 2020-10-15
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 2020-10-07
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/11/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu w dniu 07 października 2020 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, gm. Sławno na działkach nr ewid.: 984, 575, 898, 966, 535, 460, 461, 462, 459, 900 i 392, obr. 12-Kamień, gm. Sławno. 2020-10-07
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.30.2020/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku usług publicznych o zewnętrzny szyb windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 350/1 i 350/2, położonych w miejscowości Sławno 2020-10-02
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/22/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.22.2020 z dnia 24.09.2020 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 363, 364, 365, 366/3, 366/4, 367/1 w obrębie Kolonia Zachorzów”. 2020-09-24
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie siódmego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2020 r. 2020-09-21
[OG]Ogłoszenie
85.2020/
Przetarg na sprzedaż maszyny Walca drogowego. 2020-09-17
[OG]Ogłoszenie
85.2020/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego KAMAZ w zabudowie typu ŻURAW. 2020-09-17
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/12/18/2020
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.18.2020 z dnia 21.09.2020 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 21.09.2020 roku decyzję znak BOŚiR.6220.12.16.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów”. 2020-09-21
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/17/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.17.2020 z dnia 21.09.2020 roku zawiadamiające strony postępowania, że Wójt Gminy Sławno wydał w dniu 21.09.2020 roku decyzję znak BOŚiR.6220.12.16.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów”. 2020-09-21
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/12/16/2020
Decyzja znak BOŚiR.6220.12.16.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów”. 2020-09-21
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.4.2020/
Realizacja zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ludwinów” 2020-09-18
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.7230.4.2019/
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zachorzów, oznaczonej jako działka nr 1099/1. 2020-09-14
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.28.2020/
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2020 roku 2020-09-17
[N]Nieruchomość
BOŚiR/6733/11/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-09-14
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi/420/7/22/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.22 z dnia 8 września 2020 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.21 z dnia 8 września 2020 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-09-08
[OB]Obwieszczenie
OŚ/6220/8/2019
Obwieszczenie Burmistrza Opoczna znak OŚ.6220.8.2019 z dnia 04.09.2020 roku o zebraniu wszystkich materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Powiększeniu bazy zasobowej złoża „Unewel-Zachód-Nowy”. 2020-09-04
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie szóstego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2020 r.:zadanie z zakresu oświaty i wychowania, zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, zadanie obejmujące porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 2020-09-02
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/12/12/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.12.12.2020 z dnia 31.08.2020 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów 2020-08-31
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MLa.3/4220/458/3/2020
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.458.2020.MLa.3 z dnia 13.08.2020 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.Przewidywany termin wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia to 14 września 2020 r. 2020-08-13
[ZP]Zamówienie publiczne
2.2020/
GMINNA SPÓŁKA WODNA W SŁAWNIE:Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie objętych działalnością statutową spółki. 2020-08-31
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ-WDŚ/ZIL.EK.16/420/133/16/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.16 z dnia 18.08.2020 roku, zawiadamiające strony postępowania oraz społeczeństwo, że postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.15 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiesił na wniosek Dyrektora Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, w wariancie inwestorskim, tj. wariant W6+W6’ drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74 2020-08-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.27.2020/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336 E w miejscowości Sławno. 2020-08-26
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.2.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GN.6824.1.2.2020 z dnia 21.08.2020r. stwierdzająca, że nieruchomość gruntowa położona w obrębie Tomaszówek, oznaczona jako działki nr 242/1, 242/3 stanowi mienie gromadzkie. 2020-08-21
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.24.2020/
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granicy pomiędzy nieruchomościami. W podziale na dwa zadania. 2020-08-20
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2020/
Gminna Spółka Wodna w Sławnie. Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie objętych działalnością statutową spółki. 2020-08-20
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Sławno, w obrębie Kamień - DZIAŁKI BUDOWLANE. 2020-08-19
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2018/
Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Kozenin - TERENY INWESTYCYJNE. 2020-08-19
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-08-11
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-08-10
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.11.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-08-11
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.20.2020/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336 E w miejscowości Sławno. 2020-08-10
[OG]Ogłoszenie
IB.7151.1.2020/
Wykaz garaży przeznaczonych do wynajmu w miejscowości Grudzeń Las. 2020-07-29
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.19.2020/
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie elementów systemu telekomunikacyjnego wraz z usługą telekomunikacyjną 2020-08-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.18.2020/
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Psary - Popławy 2020-08-06
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/13/8/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.8.2020 z dnia 31.07.2020 roku, zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.: 787 w obrębie Olszowiec” 2020-07-31
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.17.2020/
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Psary w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Wypoczynek i zabawa w miejscowości Psary” 2020-07-30
[OB]Obwieszczenie
IB.6730.10.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-07-20
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 271.3.2020/
Realizacja zadania:Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Psary - Popławy 2020-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.16.2020/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336 E w miejscowości Sławno. 2020-07-24
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2020 roku: na zadanie z zakresu oświaty i wychowania i na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2020-07-20
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.15.2020/
Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych tj. Blok nr 1, Blok nr 2, Blok nr 3 w miejscowości Grudzeń Las gm. Sławno 2020-07-22
[ZP]Zamówienie publiczne
RP 2151.14.2020/
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie elementów systemu telekomunikacyjnego wraz z usługą telekomunikacyjną 2020-07-21
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/13/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.2020 z dnia 16.07.2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.: 787 w obrębie Olszowiec” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2020-07-16
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-07-10
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2020/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2020-07-13
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/12/2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.12.2020 z dnia 13.07.2020 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 547/1, 548/1 w obrębie Wygnanów” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2020-07-13
[OB]Obwieszczenie
AZi.9/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.9 z 7 lipca 2020 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia z dnia 7 lipca 2020 roku znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.8 stwierdzajacego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h". 2020-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2020/
Zapytanie ofertowe na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Kunice 2020-07-09
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2020 roku: zadania obejmującego porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2020-07-02
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1282