Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2830020
ostatnia aktualizacja BIP'u:
31-01-2023
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.3.2023/
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III.” 2023-01-19
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2023 roku zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-01-18
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6840.2.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Unewel. 2023-01-10
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.4.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie wsi Kamień. 2023-01-11
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2023-01-11
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.1.2023/
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap II.” 2023-01-11
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/1/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.1.2023 z dnia 05.01.2023 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wygnanów 2” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ew. 404 w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno” 2023-01-05
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/12/21/2022
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.21.2022 z dnia 29.12.2022 roku o sprostowaniu z urzędu oczywistego błędu w decyzji z dnia 22.12.2022 roku znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-29
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/12/22/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.22.2022 z dnia 29.12.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.12.21.2022 o sprostowaniu z urzędu oczywistego błędu w decyzji z dnia 22.12.2022 roku znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2022-12-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/23/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.23.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 29.12.2022 roku postanowienia znak BOŚiR.6220.12.21.2022 o sprostowaniu z urzędu oczywistego błędu w decyzji z dnia 22.12.2022 roku znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-29
[OG]Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy Sławno. 2022-12-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.74.2022/
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego. 2022-12-27
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/12/15/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.15.2022 z dnia 22.12.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-22
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/12/16/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.16.2022 z dnia 22.12.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-22
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/17/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.17.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 22.12.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.12.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-12-22
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.73.2022/
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2023 roku. 2022-12-20
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 2022-12-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.72.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno w latach 2023 - 2024 w 34 miejscowościach. 2022-12-14
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.71.2022/
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2023 roku. 2022-12-14
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- AKTUALIZACJA. 2022-12-12
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia ponownie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 2022-12-06
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.7.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Wincentynowie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-12-06
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.7.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Tomaszówku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-12-06
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.7.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Bratkowie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-12-06
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.7.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Wygnanowie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-12-06
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6730/61/5/2022
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0MW na cel komercyjny wraz z instalacjami, urządzeniami budowlanymi i niezbędna infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid.: 345, 346 i 347/1, obr. 31 – Wincentynów, gm. Sławno 2022-11-24
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.70.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych gminnego składowiska odpadów komunalnych – Gmina Sławno w 2023 roku. 2022-12-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.69.2022/
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2023 roku 2022-12-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.68.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2023 roku. 2022-12-08
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Sławno 2022-12-06
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.MK/
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KAMIEŃ. 2022-12-01
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6840.5.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia tj.: budynek świetlicy wiejskiej w Antoniówce dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. 2022-11-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/11/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.11.2022 z dnia 29.11.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-11-29
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6236/1/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6236.1.2022 z dnia 30.11.2022 roku nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania 2022-11-30
[ZAW]Zawiadomienie
2022.KZ/KR/6220/5/2021
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021/2022.KZ/KR z dnia 23.11.2022 roku o wydaniu decyzji z dnia 22.11.2022 r., znak RB.6220.5.2021/2022.KZ/KR o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno-Sulejów na terenie woj. łódzkiego. 2022-11-23
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.5.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie tj.: Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu. 2022-11-23
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.8.2022/
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno. 2022-11-23
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/19/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu w dniu 21 listopada 2022r. została wydana decyzja zmieniająca ostateczną decyzję Wójta Gminy Sławno z dnia 17 listopada 2022 r. znak BOŚiR.6733.19.2021.SL, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Gawrony. 2022-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.65.2022/
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2022 roku. 2022-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.64.2022/
Zapytanie ofertowe na dostawa fabrycznie nowych tuszów, tonerów do drukarek komputerowych, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie. 2022-11-21
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ-WDŚ/420/133/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.AWT.ŁD.32 z dnia 4 listopada 2022 roku 2022-11-04
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.63.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel –Bratków gm. Sławno.” 2022-11-16
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych- AKTUALIZACJA 2022-11-15
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.10.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego o umorzeniu postępowania w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych w obrębie Olszowiec. 2022-11-09
[OG]Ogłoszenie
2022
Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Sławno. 2022-11-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/9/2022
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ostrożna, gm. Sławno dla inwestycji pn. modernizacja sieci SN i nN w miejscowości Ostrożna, gm. Sławno obejmującej budowę kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia o długości 400m-800m, kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o długości 400m-800m, dwóch słupowych stacji transformatorowych SN/nn oraz stanowiska słupowego SN i dwóch złączy kablowo-pomiarowych nn, przebudowę (wymianę) sześciu stanowisk słupowych nn oraz przyłączy napowietrznych nn o długości 100m-300m, demontaż napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia o długości 90m-120m, napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o długości 150m-300m, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, złącza kablowo-pomiarowego nn, dwóch stanowisk słupowych SN oraz przyłącza napowietrznego nn o długości 10m-30m, projektowanej do realizacji na gruntach obrębu Ostrożna, gm. Sławno 2022-10-31
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6730/54/5/2022
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Wygnanów 2 o mocy do 3,0MW wraz z instalacjami, urządzeniami budowlanymi i niezbędna infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid.: 393, 394 i 395, obr. 32 – Wygnanów, gm. Sławno 2022-10-28
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.5.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na cele statutowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie tj.: punkt przedszkolny w Psarach. 2022-11-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.61.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno”. 2022-11-04
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.60.2022/
Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie. 2022-11-04
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1760