Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2203974
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-04-2021
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.4.2021/
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 roku. 2021-04-21
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych- aktualizacja 2021-04-20
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.14a.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego potwierdzająca mienie gromadzkie w obrębie Kolonia Grudzeń. 2021-04-16
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.8.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego potwierdzająca mienie gromadzkie w obrębie Bratków. 2021-04-16
[N]Nieruchomość
BOŚiR/6733/5/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Tomasza Synowca, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno,w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Olszowiec, gm. Sławno 2021-04-12
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2021 r. 2021-03-29
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.1.2020/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży. 2021-03-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.3.2021/
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2022 r. W podziale na trzy części. 2021-03-29
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych- aktualizacja 2021 2021-03-25
[OB]Obwieszczenie
KZ/6220/5/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021.KZ z dnia 17.03.2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Linia 110 kV Sławno-Sulejów-budowa nowej linii” 2021-03-17
[OB]Obwieszczenie
WA.RUZ.MJ/4210/34/2021
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 marca 2021 roku znak WA.RUZ.4210.34.2021.MJ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Słomianka w km 14+883 wzdłuż linii kolejowej nr 25 w km od 73+930 do 73+951 na działce nr ew. 804/1 obręb 0002 Antoniówka, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie w ramach projektu pn. „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” 2021-03-10
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/5/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Olszowiec na działce nr 280, gm. Sławno 2021-03-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.13.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu - konserwacji urządzeń klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie. 2021-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.12.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W podziale na dwa zadania: Zadanie I: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Owadów. Zadanie II: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Popławy. 2021-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.11.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. W podziale na trzy zadania 2021-03-18
[OB]Obwieszczenie
AB.AM/6740/8/1/2021
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego znak AB.6740.8.1.2021.AM z dnia 04.03.2021 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Unewel-Olszewice gm. Sławno 2021-03-04
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.13.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GN.6824.1.13.2020 z dnia 12.03.2021r. stwierdzająca, że nieruchomość gruntowa położona w obrębie Celestynów, gm. Sławno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 150 o pow. 0,36 ha stanowi mienie gromadzkie. 2021-03-12
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: BOŚiR.6733.3.2021.SL 2021-03-10
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. 2021-03-03
[OG]Ogłoszenie
GN.6824.1.15.2020/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego o uznaniu za mienie gminne działki nr 429 w obrębie Szadkowice. 2021-02-26
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2020.MK/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży. 2021-02-11
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym 2021-02-26
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/2/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji Znak: BOŚiR.6733.2.2021.SL z dnia 26.02.2021r. 2021-02-26
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6620.1.2021.BP/
Informacja o trybie postępowania związanego z modernizacją. 2021-02-23
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6620.1.2021.BP/
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych. 2021-02-23
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6620.1.2021.BP/
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków nr 8/2021 z dnia 12 lutego 2021r. 2021-02-23
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.2.2021/
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 roku W podziale na trzy części. 2021-02-19
[OB]Obwieszczenie
AZi.42/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zank WOOŚ.420.7.2020.AZi.42 z dnia 12 lutego 2021 roku zawiadamiające, że do RDOŚ w Łodzi wpłynęło pismo Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot o dopuszczenie organizacji do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h" oraz o wydaniu przez RDOŚ w Łodzi postanowienia zank WOOŚ.420.7.2020.AZi.41 z dnia 12 lutego 2021 roku o dopuszczeniu Stowarzyszenia do w/w postępowania na prawach strony. 2021-02-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.10.2021/
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów- budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice. 2021-02-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.9.2021/
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w podziale na cztery zadania. Zadanie I: Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec. Zadanie II: Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień. Zadanie III: Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej na gruntach obrębów Owadów i Kozenin. Zadanie IV: Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tomaszówek 2021-02-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.8.2021/
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2021 2021-02-15
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.7140.1.2021.AS/
Wykaz garażu przeznaczonego do najmu w miejscowości Grudzeń Las. 2021-02-11
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych- aktualizacja 2021 2021-02-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.1.2021/
Realizacja zadania:"Termomodernizacja trzech Bloków Mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las" 2021-02-11
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/2/2021
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁAWNO o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym 2021-02-10
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.1.2021/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr BOŚiR.6831.1.2021.BP z dnia 08.02.2021r w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania o podział nieruchomości oznaczonej nr działki 1099/4 o pow.1,5756ha, położonej w obrębie wsi Zachorzów. 2021-02-08
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, na działce nr ewid.: 838 oraz na części działki nr ewid.: 858/4, obr. 25-Sławno, gm. Sławno 2021-02-04
[OB]Obwieszczenie
RŚI/7131/36/1/2021
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 roku podające do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2021-02-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.7.2021/
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów- budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice 2021-02-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.6.2021/
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów „Sepno” i „Grudzeń Las” 2021-02-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.5.2021/
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2021 roku 2021-01-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.4.2021/
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2021 2021-01-29
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2018/
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, oznaczonych jako działki nr 516/1, 517, 519, położonych w obrębie Kozenin w terenach inwestycyjnych. 2021-01-27
[ZP]Zamówienie publiczne
OsiP 2151.1.2021/
Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi zewnętrznych do Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sławno. 2021-01-29
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok 2021-01-29
[OB]Obwieszczenie
WA.RUZ.NH/4210/3/2021
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021 roku znak WA.RUZ.4210.3.2021.NH o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącej studni czwartorzędowej B-1 zlokalizowanej na działce o nr ew. 276/3 obręb Olszewice, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie, dla zaopatrzenia w wodę nastawni położonej w km 66+795 linii kolejowej nr 25 – Stacja Bratków 2021-01-19
[OB]Obwieszczenie
WA.RUZ.NH/4210/29/2021
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021 roku znak WA.RUZ.4210.29.2021.NH o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącej studni czwartorzędowej B-2 zlokalizowanej na działce o nr ew. 276/3 obręb Olszewice, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie, dla zaopatrzenia w wodę nastawni położonej w km 67+665 linii kolejowej nr 25 – Stacja Bratków 2021-01-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/2/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-01-20
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.27.2020/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr BOŚiR.6831.27.2020 z dnia 20.01.2021r w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania o podział nieruchomości oznaczonej nr działki 949/3 o pow. 1,9235ha, położonej w obrębie wsi Unewel. 2021-01-20
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r., w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez zapewnienie dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno 2021-01-11
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1373